U Bakijama odlučuju ko će biti predsjednik NS BiH

ImageNe­ka­ko ne­za­pa­¾e­no je pro­ma­kla in­for­ma­ci­ja, da su Su­lej­man Èola­ko­viæ i Iljo Do­min­ko­viæ u svo­jim ba­za­ma do­bi­li po­dršku i po­vje­re­nje za no­ve man­da­te u NSBiH. I to se oèe­ki­va­lo. Vi­jest bi bi­la da je ne­ko od njih pro­šao «ti­je­sno», jer se zna­lo da su go­di­na­ma di­je­li­li po­zi­ci­je svo­jim oda­nim lju­di­ma i bu­du­æim bi­ra­èi­ma. Mo­¾da izne­na­ðe­uje što je Do­min­ko­viæ u Po­sav­skoj ®u­pa­ni­ji od 39 gla­so­va, do­bio èak 38. Da i to ra­zja­sni­mo, je­di­no on ni­je di­gao ru­ku za se­be. Bi­lo bi pre­vi­še.

I u Bo­san­sko- Po­drinj­skom kan­to­nu izbo­ri su pro­šli oèe­ki­va­no. Mu­hi­din Di­no Raš­èiæ je glat pro­šao i do­bio no­vi èe­tvo­ro­go­diš­nji man­dat. Sa­zna­je­mo da se Raš­èiæ ne­æe za­do­vo­lji­ti sa­mo mjes­tom u no­go­me­tnoj vla­di NSBiH. Na­vo­dno, na­mje­ra­va is­ta­æi kan­di­da­tu­ru za prvog u Boš­nja­ka. Di­no «pu­ca» na Èola­ko­vi­æe­vu po­zi­ci­ju. Oèe­ku­je se da u Sre­dnje­bo­san­skom kan­to­nu, ka­da je ri­jeè o boš­nja­èkim ka­dro­vi­ma, po­bje­di Mir­sad Ibri­šim­be­go­viæ. Na nje­go­vu se po­zi­ci­ju kan­di­di­rao Be­hu­din Na­ne Trbo­je­viæ, ne­ka­da vrsni no­go­me­taš Tre­pèe, An­ta­li­je i još ne­ko­li­ko do­ma­æih i stra­nih klu­bo­va i «ex» tre­ner Ðer­ze­le­za.

Bur­no i u Tu­zli

Bit æe bu­re u Tu­zlan­skom kan­to­nu. Su­vad Sa­li­hba­šiæ, aktu­el­ni èlan Iz­vršnog odbo­ra NSBiH, ra­èu­na na no­vi man­dat, ali se na­mje­ra­va kan­di­di­ra­ti i Ne­vad Ika­no­viæ. On na­vo­dno ¾e­li svrgnu­ti dr. Hu­su Go­la­æa, ko­ji go­di­na­ma vla­da fe­de­ral­nim Sa­ve­zom. No, Sa­li­hba­šiæ i Ika­no­viæ ni­su je­di­ni kan­di­da­ti. Mno­gi su miš­lje­nja da bi Sa­lih De­liæ iz Mra­mo­ra bio naj­bo­lje rje­še­nje, jer na kan­to­nu i ši­re slo­vi kao be­spo­šte­dan bo­rac pro­tiv ne­prav­de, kao èo­vjek ko­ji ¾i­vi za fu­dbal, za ra­zli­ku od ne­kih ko­ji ¾i­ve iz dne­vni­ca, su­dij­skih i de­le­gat­skih ga­¾a.

Ve­æe bu­re ne­æe bi­ti ni u Mos­ta­ru, gdje je Sa­mir Æe­ma­lo­viæ u pro­te­klom man­da­tu za­du­¾io klu­bo­ve sa kan­to­na, jer se bo­rio za svo­ju ba­zu, pa je lo­gi­èno da do­bi­je no­vo po­vje­re­nje.

Še­æer do­la­zi na kra­ju. U Sa­ra­jev­skom kan­to­nu ima ma­te­ri­ja­la za do­bar fil­mski tri­ler. No­go­men­ti izbo­ri su na­dma­ši­li par­la­men­tar­ne, gdje se na­klo­nost stje­èe na os­mje­si­ma i po­ru­ka­ma sa ban­de­ra, bil­bor­da… U Sa­ra­jev­skom kan­to­nu svi su se di­gli na no­ge ka­ko bi pro­šao nji­hov kan­di­dat. Dva su pra­va i je­di­na kan­di­da­ta za pred­sje­dni­ka kan­to­nal­nog no­go­me­tnog sa­ve­za, što po­bje­dni­ku osi­gu­ra­va mjes­to u Iz­vršnom odbo­ru NSBiH, a vje­ro­va­tno i bu­du­æem pred­sje­dni­ku Sa­ve­za. Men­sud Ba­šiæ i Ju­suf Pu­ši­na, veæ mje­se­ci­ma sa­ku­plja­ju gla­so­ve. Dva­de­set je do­vo­ljno za po­bje­du. No, tre­nu­tno ni­ti je­dan ni dru­gi ne­ma­ju osi­gu­ra­nu kvo­tu, pa se sa no­go­me­tnih te­re­na pre­šlo u po­li­ti­èke ne­for­mal­ne cen­tre mo­æi, na min­de­re, gdje su ja­èi igra­èi ko­ji mo­gu na­re­di­ti svo­jim va­za­li­ma za ko­ga æe gla­sa­ti. Men­sud Ba­šiæ je aktu­el­ni pred­sje­dnik Kan­to­na i èlan no­go­me­tne vla­de u Sa­ve­zu. Ima po­dršku fe­de­ral­nih par­tne­ra, ali i pred­sta­vni­ka iz RS. Na­vo­dno, Ba­ši­æa bi ra­di­je u no­vom sa­zi­vu NSBiH ¾e­lje­li Raš­èiæ, Èola­ko­viæ, Sa­li­hba­šiæ i Ibri­šim­be­go­viæ, sa­daš­nji èla­no­vi Iz­vršnog odbo­ra NSBiH. Ba­ši­æa je pre­dlo­¾io nje­gov klub Sa­ra­je­vo, a Pu­ši­nu kan­to­na­lac Jug. Pu­ši­na je biv­ši pred­sje­dnik NSBiH, ko­ji je uda­rao te­me­lje Sa­ve­za i re­pre­zen­ta­ci­je, bo­rio se za Dri­nu, za po­vra­tak Ve­le­¾a pod Bi­je­li bri­jeg, izbo­rio ula­zak Sa­ve­za u UEFA -u i FI­FA -u, do­vo­dio Bla­te­ra i Jo­han­so­na u Sa­ra­je­vo, do­veo se­le­kci­ju svi­je­ta na Ko­še­vo… Sve su to plu­se­vi Pu­ši­ni, ali zbog je­dne je ges­te ste­kao sta­no­vi­te «sim­pa­ti­je» u RS. Odlu­èio je na svo­ju ru­ku da iz dvi­je; Fe­re­dal­ne i li­ge RS ula­ze ra­vno­pra­vno po je­dan u eli­tnu Pre­mi­jer, ta­daš­nju prvu li­gu, iako je bi­lo sve pri­pre­mlje­no da iz fe­de­ral­ne prve li­ge ula­ze dva klu­ba, a ou li­ge RS je­dan. Èak su se i pred­sta­vni­ci FSRS izne­ne­na­di­li ges­tom Pu­ši­ne.

Iako je za­ra­dio plje­sak od Pet­ko­vi­æa, Te­ši­æa i os­ta­lih iz RS, oni da­nas ima­ju dru­ga­èi­je po­gle­de na bu­du­ænost bh fu­dba­la i Sa­ve­za.

– Sa Ba­ši­æem go­di­na­ma sa­ra­ðu­je­mo na vrlo ko­re­ktan na­èin. On je in­te­le­ktu­alac, èo­vjek sklon kom­pro­mi­si­ma i uvjek spre­man po­dr¾a­ti sva­ki pri­je­dlog ko­ji vo­di kao pro­spe­ri­te­tu bh fu­dba­la. Ba­šiæ ni­je lo­kal pa­tri­os­ki nas­tro­jen. Mi ne kri­je­mo da bi vo&sh
y;lje­li vi­dje­ti Ba­ši­æa u no­vom sa­zi­vu, jer je to ga­ran­ci­ja ko­rek­tnog i kva­li­te­tnog ra­da u bu­du­ænos­ti – pri­znao nam je Ro­do­ljub Pet­ko­viæ, ge­ne­ral­ni se­kre­tar FSRS. Ka­ko je Pet­ko­viæ naj­bli­¾i sa­ra­dnik Mi­le­ta Ko­va­èe­vi­æa, pred­sje­dni­ka FSRS, nje­go­vo miš­lje­nje bi se mo­glo tu­ma­èi­ti i kao stav FSRS. Sli­èni sin­ga­li do­la­ze iz Her­ce­go­vi­ne. Na­vo­dno su i Zla­tan Mi­jo Je­liæ i Jo­sip Be­van­da spre­mni na sva­ki na­èin po­dr¾a­ti izbor Men­su­da Ba­ši­æa.

Min­der po­li­ti­ka

Ta­ko sto­je stva­ri po kan­to­ni­ma i ši­re. No, ko­li­ko god Ba­šiæ ra­èu­nao na gla­so­ve klu­bo­va, ko­ji su do­¾i­vje­li pro­cvat u nje­go­vom man­da­tu, te ko­li­ko od Pu­ši­na ra­èu­na na ra­ni­je za­slu­ge, auto­ri­tet i na­gla­še­nu po­tre­bu za li­der­stvom i je­din­stvom Boš­nja­ka, mo­gu­æe da se do sa­mog gla­sa­nja ne­æe zna­ti po­bje­dnik. Do do­las­ka pred gla­sa­èku ku­ti­ju, mo­gu­æe su pro­mje­ne i broj­na izne­na­ðe­nja. Za­to se sva­ki stra­na­èki skup, vjer­ski obre­di, ra­do­sni do­ga­ða­ji, pa èak i oni ¾a­lo­sni (d¾e­na­ze) ko­ris­te za lo­bi­ra­nu­je, ispi­pa­va­nje pul­sa kod neo­dlu­ènih, ali i onih iz su­pro­tnog ta­bo­ra. Sa­zna­je­mo da je sva­kim da­nom sve veæ gu­¾va u «Ba­ki­ja­ma», ko­ji slo­vi za «ates­ti­ra­nje» po­do­bnih ka­dro­va. Pet­kom je po­go­to­vo «¾i­vo» na spra­tu, gdje se za is­tim sto­lom oku­plja­ju sim­pa­ti­ze­ri oba ta­bo­ra. I tu je ti­je­sno. Ne­ka­da je Pu­ši­na u¾i­vao neo­spor­nio auto­ri­tet u «Ba­ki­ja­ma», ko­ji se to­pio ra­zla­zom sa Ahme­dom Pa­ša­li­æem. I «Ba­ki­je» su u zla­tno do­ba Pa­ša­li­æe­ve i Sli­ško­vi­æe­ve vla­da­vi­ne mo­gle utje­ca­ti da li na de­snom bo­ku tre­ba igra­ti D¾e­mo Ber­be­ro­viæ ili je pa­me­tni­je for­si­ra­ni Hrva­ta Mi­ru Kla­iæa ili Srbi­na Ne­na­da Mi­ško­vi­æa. Ina­èe, prva mjes­ta na pu­to­va­nji­ma dr¾a­vne re­pre­zen­ta­ci­je bi­la su re­zer­vi­ra­na za pri­ja­te­lje iz Ba­ki­ja, ko­ji su sa re­pre­zen­ta­ci­jom obi­šli «po­la Svi­je­ta». Iako je Pu­ši­na za­dr¾ao do­bar dio svo­jih lju­di u ovom po­gre­bnom druš­tvu, ni­je ne­mo­gu­æe da baš Ba­ki­je izlo­bi­ra­ju za Ba­ši­æa. Za­to što je Fa­ruk Ha­d¾i­be­giæ nji­hov «am­ba­sa­dor» u Svi­je­tu, a Ha­d¾i­be­giæ i Ba­šiæ su pri­sni pri­ja­te­lji.

I sa­da do­la­zi­mo do dvi­je oso­be, ko­je ne­ma­ju sko­ro ni­ka­kav utje­caj, ali na ne­ki na­èin mo­gu pre­su­di­ti. Mu­nib Uša­no­viæ, aktu­el­ni se­kre­tar za dr¾a­vne re­pre­zen­ta­ci­je ni­je ra­spo­lo­¾en da za še­fa do­bi­je Ju­su­fa Pu­ši­nu, sa ko­jim je gra­dio ku­æe, ali je pu­klo, na­kon što je Uša­no­vi­æu do­šao ul­ti­ma­tum iz FSRS : Ili si za Pu­ši­nu li sa na­ma! Uša­no­viæ se odlu­èio za Mi­la­na Je­li­æa. Ne­du­go na­kon ra­zla­za, Pu­ši­na je od­stu­pio, a za njim i Me­hmed Spa­ho. Do dan da­nas Uša­no­viæ je u¾i­vao i u¾i­vao po­vje­re­nje èel­ni­ka FSRS. Ahmed Pa­ša­liæ, tre­æu «se­zo­nu» ne ra­di u Sa­ve­zu, ali sa­zna­je­mo da vu­èe kon­ce iz sje­ne. Na­vo­dno je do­brim di­je­lom sas­tav­ljao Bla­¾e­vi­æu spi­sak. Pa­ša­liæ je u re­pre­zen­ta­ci­ji go­di­na­ma u¾i­vao sim­pa­ti­je, naj­pri­je Ha­sa­na Sa­li­ha­mi­d¾i­æa, po­tom i Zvjez­da­na Mi­si­mo­vi­æa. Ka­ko se i on ra­zi­šao sa Pu­ši­nom, za oèe­ki­va­ti je da æe Pa­ša­liæ uèi­ti sve da Ba­šiæ do­bi­je no­vi man­dat. Od svih spo­me­nu­tih (Ha­d¾i­be­giæ, Pu­ši­na, Ba­šiæ…), Pa­ša­liæ je­di­ni ima aspo­lu­tnu po­dršku svih u Ba­ki­ja, a da ni­kom ni­je ja­sno èi­me ih je za­du­¾io. Ni­je ne­mo­gu­æe da se iz po­li­ti­èkih kan­to­nal­nih klu­pa rat SDA i SBiH nas­ta­vi na no­go­me­tnom te­re­nu. Za dva­de­se­tak da­na znat æe se: ho­æe li u NSBiH po­bje­di­ti op­ci­ja SBiH ili Ba­ki­ja.

Mi­oè i Prlja­èa

U kan­to­nal­nom Sa­ve­zu, Ba­šiæ ra­èu­na na ve­li­ku po­dršku Ivi­ce Mi­oèa, is­ku­snog no­go­me­tnog ra­dni­ka, bez mrlje u ka­ri­je­ru. Mi­oè je u naj­te­¾im ra­tnim go­di­na­ma stva­rao Sa­vez. Ra­dio kao se­kre­tar ka­da u ka­si ni­je bi­lo «pre­bi­je­ne pa­re», a oti­šao na in­sis­ti­ra­nje Pu­ši­ne, ko­ji je u Sa­vez iz Bi­èa­kèi­æe­vog ka­bi­ne­ta do­veo ras­tro­šnog Uša­no­vi­æa. U Fe­de­ral­nom Sa­ve­zu Pu­ši­na ra­èu­na na po­dršku Fa­hru­di­na Prlja­èe, ko­ji je do­bio po­zi­ci­ju u Sa­ve­zu naj­vi­še za­hva­lju­ju­æi Pu­ši­ni. U kan­to­nal­noj skup­šti­ni Ali­ja Ha­d¾io­sma­no­viæ Bra­co i Fu­ad Èol­pa, mje­se­ci­ma vo­de «rat» za gla­so­ve svo­jim fa­vo­ri­ti­ma. Èol­pa je za Pu­ši­nu, a Bra­co za Ba­ši­æa.

Zbri­nuo ih Pu­ši­na, a po­dr¾a­va­ju Ba­ši­æa

U «kro­vnom» Sa­ve­zu, da­nas je naj­vi­še upo­sle­ni­ka ko­je je do­veo, egzis­ten­ci­jal­mo zbri­nuo Pu­ši­na. U ne­ki­ma
je Pu­ši­na do­bio «ne­pri­ja­te­lje».

– Me­ne je Pu­ši­na do­veo u Sa­vez. I ne sa­mo me­ne, veæ još pet šest lju­di ko­ji da­nas ima­ju va­¾ne po­zi­ci­je. Pu­ši­na je, ne mo­gu gri­je­ši­ti du­šu, ura­dio ka­pi­tal­ne stva­ri za Sa­vez. Re­pre­zen­ta­ci­je je me­ðu ve­le­si­la­ma bi­ra­la sa kim æe­mo igra­ti – igra­li smo sa Bra­zi­lom, Ita­li­jom, Nje­ma­èkom, Ar­gen­ti­nom, Se­le­kci­jom Svi­je­ta. Pu­ši­na se bo­rio za na­še klu­bo­ve, izbo­rio izla­zak u Evro­pu… Sve su to èi­nje­ni­ce ko­je ni­ko ne smi­je obri­sa­ti, ali bo­jim se da Pu­ši­na je bi do­bio po­dršku na skup­šti­ni kro­vnog Sa­ve­za. Izme­ðu nje­ga i Ba­ši­æa, svi æe iz hrvat­ski i srpski pred­sta­vni­ci po­dr¾a­ti Ba­ši­æa, jer mi­sle da æe bo­lje sa­ra­ði­va­ti sa Men­som. Èuo sam da je dos­ta lju­di obe­æa­lo glas Pu­ši­ni, ali ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da me­ðu gla­sa­èi­ma ima dos­ta li­ce­mje­ra i dvo­liè­nja­ka, ko­ji la­ko mi­je­nja­ju svo­je miš­lje­nje, pa bih pro­gno­zi­rao da æe Ba­šiæ na kra­ju ipak pro­æi. Bi­lo bi ide­al­no da Pu­ši­na preu­zme li­der­stvo u Fe­de­ral­nom Sa­ve­zu, a da Ba­šiæ nas­ta­vi u NSBiH – izja­vio nam je je­dan vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni ka­dar u Sa­ve­zu, ko­jeg je Pu­ši­na do­veo, a ko­ji je ¾e­lio os­ta­ti ano­ni­man.

san.ba