Ostavke im ne padaju na pamet

ImageNa sjednici Izvršnog odbora N/FSBiH u srijedu, u Meðugorju, tra¾ilo se da èlanovi Predsjedništva bh. kuæe fudbala preuzmu odgovornost za aktuelnu krizu, dok su se u pojedinim diskusijama zahtijevale ostavke èlanova IO.

Odluèeno je da se vanredna skupština odr¾i 5. jula u Banjoj Luci i da ona odluèi o povjerenju èlanovima Predsjedništva i Izvršnog odbora. U ovim tijelima N/FSBiH neki ljudi rade osam godina, dok su drugi na funkciji od izborne skupštine, odr¾ane krajem jula 2006.

Najkraæe vrijeme na funkciji je Bogdan Èeko, koji je izabran u Predsjedništvo N/FSBiH na posljednjoj skupštini u decembru prošle godine. U raspravi u Meðugorju preovladao je stav da svi snose odreðeni dio odgovornosti za haotièno stanje bh. fudbala, pošto su odluke Izvršnog odbora mahom jednoglasne.

Meðutim, nikome nije palo na pamet da ponudi ostavku. Realno, šanse za ostanak Mehe Kodre na mjestu selektora BiH su male. On je izjavio da bi razgovarao sa novim ljudima u rukovodstvu Saveza, ali pitanje je da li æe doæi do znaèajnih promjena na vanrednoj skupštini za mjesec.

Osnovna Kodrina greška je što se nije pojavio na sjednici IO na kojoj se odluèivalo o susretu sa Iranom. Bio je pozivan od nekoliko ljudi iz IO, ali nije došao, èime nije ispoštovao obavezu iz ugovora.

To je iritiralo IO, koji je donio odluku o smjeni. Skupština N/FSBiH ima 60 delegata, 40 iz NSFBiH i 20 iz FSRS. Za smjenu èlanova Predsjedništva ili IO potrebno je da glasa 50 plus jedan od prisutnih delegata skupštine. Svaki kantonalni savez da je 4 delegata u skupštinu dr¾avnog Saveza.

Èlanovi IO su pohvalili rad vršioca du¾nosti selektora Denijala Piriæa, koji je podnio izvještaj o prijateljskoj utakmici sa Azerbejd¾anom. Èlanovi Predsjedništva su razgovarali sa odreðenim kandidatima za selektora, ali nisu pominjali nijedno ime.

Pregovori æe se nastaviti i novi selektor bi trebao biti imenovan na iduæoj sjednici IO 4. jula. Ako vanredna skupština izglasa nepovjerenje èlanovima Predsjedništva i IO, novi ljudi æe se birati na izborima za koje je potrebna procedura koja traje pola godine.

Naime, klubovi predla¾u delegate u kantonalne ili ¾upanijske skupštine, pa u entitetske i na kraju u skupštinu N/FSBiH. Oèito da se vrijeme gubi, a stvari ne rješavaju. Reprezentacija i ljubitelji fudbala su na gubitku, dok je u toku borba za oèuvanje fotelja. Kao i u drugim djelatnostima u BiH, lièni interesi su iznad svega i, dok je tako, teško je oèekivati ozdravljenje našeg fudbala.

sportin.ba