Zakazano roèi¹te za izja¹njenje o krivnji u predmetu Munib U¹anoviæ i drugi

ImageRoèište za izjašnjenje o krivnji, pred sudijom za prethodno saslušanje Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda BiH, u predmetu Munib Ušanoviæ i drugi, zakazano je za 10. januar 2008. godine, sa poèetkom u 10:00 sati, u sudnici 5. Optu¾nica tereti Muniba Ušanoviæa i Miodraga Kureša za produ¾eno krivièno djelo porezne utaje i produ¾eno krivièno djelo zloupotrebe polo¾aja ili ovlaštenja.

Optu¾nica, izmeðu ostalog, navodi da su optu¾eni Munib Ušanoviæ, u funkciji Generalnog sekretara Nogometnog saveza BiH, i Miodrag Kureš, u funkciji Sekretara za finansije i marketing Nogometnog saveza BiH u periodu od 1. januara 2001. do 30. septembra 2006. godine, izbjegli plaæanje poreza na promet proizvoda i usluga, poreza na plate i poreza na doprinose i tako oštetili bud¾et Federacije Bosne i Hercegovine u znaèajnom iznosu.

Optu¾eni Munib Ušanoviæ i Miodrag Kureš su, navodno, u periodu od 1. januara 2001. godine do 31. maja 2005. godine, zloupotrebom slu¾benog polo¾aja pribavili znaèajnu protivpravnu imovinsku korist.

sarajevo-x