Humanitarna aukcija

Image

Haris Sadiæ je momak koji je roðen 1991. godine.

Èlan BHFanaticos-a.

Velièa i slavi svoju domovinu bodreæi sa tribina reprezentativne selekcije BiH.

Ne dijeli ljude na one koji su iz BiH i one koji su iz dijaspore, ne dijeli ljude po boji ko¾e, pripadnosti nekoj navijaèkoj skupini, po nacionalnosti, itd.

On voli svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu, on ponosno stoji na tribini i bodri svoju zemlju.

On predstavlja buduænost naše zemlje!

Haris ima tumor na lijevoj strani grudnog koša koji se nalazi na jako nezgodnom mjestu i poèinje da se širi. Ima vodu u pluæima i limfne èvorove. Ova bolest zahtjeva intenzivno lijeèenje i ukljuèuje veoma skupu terapiju. Roditelji malog Harisa, kao i veæina naših porodica u BiH, su slabog materijalnog stanja (samo majka radi) i nemaju sredstava da plate ovu skupu terapiju.

BHF je prije izvjesnog vremena pokrenuo akciju dobrovoljnog prikupljanja sredstava. U akciju su se ukljuèili, osim èlanova BHF-a, i mnogu ljudi dobre volje iz BiH i dijaspore.

Ovih dana predstavnici BHFanaticos-a su stupili u kontakt sa nekim od naših proslavljenih fudbalskih reprezentativaca, koji su se aktivno ukljuèili u ovu akciju. ®elimo istaæi da smo osim materijalnih sredstava, dobili i originalne, potpisane dresove od sljedeæih fudbalera: Barbarez, Spahiæ, D¾eko i Ibrièiæ.

Oni su saglasni da BHF iskoristi ove dresove za postavljanje na aukciju u periodu mjeseca maja 2008. godine, a sav novac od prodaje æe se usmjeriti na lijeèenje našeg Harisa i za ostale humanitarne akcije.

Ovim putem obavještavamo sve one koji ¾ele uèestvovati u aukciji da æe ista biti provedena na oficijelnoj stranici BHFanaticos-a  www.bhfanaticos.com, a rezultati aukcije æe biti prezentirani bh javnosti.

Prva aukcija poèinje 5.5.2008 sa poèetkom u 00:00 i trajaæe 7 dana.

Klikni ovdje za ucesce u aukciji.

BHFpress