Zrnić: Sudio sam za 1.000 eura, a ne zbog kladionice

Ne­ka­daš­nji bh. in­ter­na­ci­ona­lac sa asis­ten­ti­ma i su­gra­đa­ni­ma Baj­ra­mo­vi­ćem i Ri­dža­lo­vi­ćem na dan uta­kmi­ce otpu­to­vao pre­ko Beo­gra­da za An­ta­li­ju, od­su­dio meč, pre­spa­vao i vra­tio se is­tom ru­tom ku­ći


 

 

Pro­te­klih go­di­na na do­ma­ćoj, kat­kad na in­ter­na­ci­onal­noj sce­ni, bo­san­sko­her­ce­go­va­čke su­di­je s vre­me­na na vri­je­me iza­zva­li bi bu­ru, na­pra­vi­le slu­čaj, re­ži­ra­li uta­kmi­cu, ne­kad skro­ji­li prven­stvo, odre­di­le ko će u Evro­pu, a ko u ni­ži rang. Sni­ma­li su na­še su­di­je ka­ko tra­že pa­re, ne­ke su su­di­je (Pe­ki­ja) uda­ra­li igra­če, odbi­ja­li na­lo­ge, po­vre­đi­va­li se usred uta­kmi­ce ili bi ot­ka­za­li ko­ji mi­nut pri­je po­čet­ka me­ča. Bi­lo je i onih ko­ji su zbog tu­lu­ma i ma­hmur­lu­ka za­bo­ra­vi­li ko ih je čas­tio i on­da svi­ra­li za po­gre­šni tim. Ipak, ono što je na­pra­vi­la ze­ni­čka su­dij­ska troj­ka je vrhu­nac ama­te­ri­zma, nai­vnos­ti, ne­zre­los­ti…

Svi­rao tri je­da­na­es­ter­ca

Si­ni­ša Zrnić, go­di­na­ma je­dan od naj­bo­ljih bh. su­di­ja, ko­ji je sa dos­ta us­pje­ha su­dio in­ter­na­ci­onal­ne me­če­ve, na­kon je­dne us­pje­šne su­dij­ske ka­ri­je­re na­pra­vio je ne­vi­đe­ni gaf. Biv­ši je in­ter­na­ci­ona­lac sa asis­ten­ti­ma Ke­na­nom Baj­ra­mo­vi­ćem i Ri­za­hom Ri­dža­lo­vi­ćem na svo­ju ru­ku od­su­dio me­đu­drža­vni su­sret re­pre­zen­ta­ci­ja La­tvi­je i Bo­li­vi­je. Ko­ji je za­vršen po­bje­dom La­tvi­je 2:1. Kraj­nji je re­zul­tat, mo­žda po­tpu­no ne­bi­tan. Ili ni­je. Za­ni­mlji­vo da su sva tri go­la pos­ti­gnu­ta iz je­da­na­es­te­ra­ca.

Su­sret je odi­gran u Tur­skoj. Zrnić je sa Baj­ra­mo­vi­ćem i Ri­dža­lo­vi­ćem otpu­to­vao pre­ko Beo­gra­da na dan uta­kmi­ce do Is­tam­bu­la, po­tom do An­ta­li­je. Po­po­dne je su­dij­ska troj­ka od­su­di­la meč, is­pla­će­na, a na­kon pre­spa­va­ne no­ći 10. fe­bru­ara su se vra­ti­li u BiH, odno­sno u Ze­ni­cu. Kao da ni­šta ni­je bi­lo. Pre­ma pra­vi­li­ma ili “čar­šij­skom re­du” su­di­je ne mo­gu su­di­ti u dru­gom kan­to­nu ako ne za­tra­že do­pu­šte­nje ma­ti­čnog ili kro­vnog Sa­ve­za.

Vje­ro­va­tno bh. ja­vnost ni­kad i ne bi sa­zna­la da su bh. su­di­je bez na­lo­ga, na crno, bez zna­nja NSBiH od­su­di­le me­đu­drža­vni su­sret, da ni­je po­kre­nu­ta is­tra­ga, ali ne zbog ovog me­ča. Na­ime, u An­ta­li­ji je is­tog da­na odi­gran “spor­ni” meč izme­đu Bu­gar­ske i Es­to­ni­je ko­ji je za­vršen 2:2, na ko­jem su do­su­đe­na če­ti­ri je­da­na­es­ter­ca. I sva če­ti­ri po­got­ka pa­la sa sa “kre­ča”. Taj su meč su­di­le ma­đar­ske su­di­je. Ka­da je FI­FA po­kre­nu­la is­tra­gu, trag je do­veo i do ze­ni­čke su­dij­ske troj­ke, odno­sno uta­kmi­ce La­tvi­ja – Bo­li­vi­ja (2:1).

Kon­ta­kti­ra­li smo gla­vnog ju­na­ka su­dij­ske la­krdi­je. Evo šta je za naš list re­kao su­di­ja Zrnić.

– Po­gri­je­šio sam. Ispao sam na­ivan. Mi­slio sam da idem su­di­ti klu­bo­vi­ma. Po­zvao me čo­vjek ko­ji ima agen­ci­ju. Pi­tao mo­gu li do­ći da su­dim, jer su ne­ke su­di­je ot­ka­za­le. Naj­pri­je sam odbio, jer znam da se ne mo­že bez na­lo­ga, ali me on uvje­rio da na­log ne tre­ba, jer to or­ga­ni­zi­ra nje­go­va agen­ci­ja. Na­po­me­nuo je ka­ko se te uta­kmi­ce ne pri­jav­lju­ju FI­FA -i i da je de­se­ti­ne ta­kvih odi­gra­no bez ika­kvih pro­ble­ma. Oti­šao sam sa svo­jim sa­ra­dni­ci­ma Ri­dža­lo­vi­ćem i Baj­ra­mo­vi­ćem pre­ko Beo­gra­da, od­su­dio meč u An­ta­li­ji, pre­spa­vao i vra­tio se ku­ći. Svi je­da­na­es­ter­ci su is­pra­vno do­su­đe­ni, jer je uta­kmi­ca bi­la tvrda, mu­ška, sa dos­ta pre­krša­ja – pri­ča Zrnić u raz­go­vo­ru za “San”.

Tre­bao na lis­tu kon­tro­lo­ra

Sa­da ste pod su­mnjom da ste je­da­na­es­ter­ce svi­ra­li zbog kla­di­oni­ca?

To ne­ma ni­ka­kve ve­ze. Mo­gao sam još ne­ki svi­ra­ti. Ta­kvih si­tu­aci­ja ima­te ko­li­ko god ho­će­te u Evro­pi, sa­mo što se svi je­da­na­es­ter­ci ne re­ali­zi­ra­ju. Su­dio sam za pa­re, do­bio sam hi­lja­du eura, a ne zbog kla­di­oni­ca.

Da li ste kon­ta­kti­ra­li NSBiH na­kon te uta­kmi­ce?

Je­sam, čuo sam se sa ko­le­ga­ma iz NSBiH. Po­gri­je­šio sam što pri­je ni­sam na­zvao. Po­slao sam svo­ju izja­vu, dao svo­je vi­đe­nje. Ni­je bi­lo ni­ka­kvih na­mje­šta­ljke, ni­ti svi­ra­nja u ko­rist kla­di­oni­ca. Je­dnos­ta­vno, oti­šao sam ta­mo, jer sam mi­slio da je sve čis­to, jer su u to vri­je­me u An­ta­li­ji bi­li na­ši klu­bo­vi, Sa­ra­je­vo, Če­lik… Ni­je to bi­la ni­ka­kva div­lja uta­kmi­ca.

Tre­ba li ste na lis­tu kon­tro­lo­ra za evrop­sku sce­nu, a sa­da vam pri­je­ti do­ži­vo­tna su­spen­zi­ja?

– Ne­ka bu­de ka­ko mo­ra bi­ti, ali že­lim da se zna da sam uta­kmi­cu od­su­dio is­klju­či­vo iz spor­tskih ra­zlo­ga i što je za na­še pri­li­ke vrlo do­bro pla­će­na. Svi bi ra­do su­di­li, ali je mo­ja gre­ška što ni­sam tra­žio do­pu­šte­nje NSBiH – izja­vio je za “San”, Si­ni­ša Zrnić.

Su­spen­zi­ja za Ma­đa­re

U fo­ku­su za­ni­ma­nja Fi­fi­nih is­tra­ži­te­lja je meč Bu­gar­ska – Es­to­ni­ja (2:2), ko­ji su su­di­li Ma­đa­ri.

FI­FA je od nas za­tra­ži­la po­tpun iz­vje­štaj u ve­zi te uta­kmi­ce, a iz­vje­štaj će mo­ra­ti po­dni­je­ti i es­ton­ski no­go­me­tni sa­vez. Što se nas ti­če, mi će­mo FI­FA-i pru­ži­ti svu po­tre­bnu po­moć”, obja­vio je je­dan od du­žno­sni­ka no­go­me­tnog sa­ve­za Bu­gar­ske (BFU).

Ra­ni­je ove se­dmi­ce pred­sje­dnik BFU-a Bo­ri­slav Mi­haj­lov izra­zio je ču­đe­nje ne­kim su­da­čkim odlu­ka­ma to­kom dvo­bo­ja. Gla­sno­go­vor­nik es­ton­skog no­go­me­tnog sa­ve­za Mih­kel Uibo­leht, ta­ko­đer su­mnja u mo­gu­će na­mje­šta­nje re­zul­ta­ta uta­kmi­ce.

– Ovu pri­ja­telj­sku uta­kmi­cu or­ga­ni­zi­ra­la je agen­ci­ja s ko­jom si­gur­no vi­še ni­ka­da ne­će­mo su­ra­đi­va­ti. Već pri­je uta­kmi­ce do­bi­li smo in­for­ma­ci­ju o mo­gu­ćem na­mje­šta­nju, a is­ta je agen­ci­ja or­ga­ni­zi­ra­la i uta­kmi­cu izme­đu La­tvi­je i Bo­li­vi­je ko­ja je odi­gra­na pre­ma sli­čnom sce­na­ri­ju kao i na­ša – na­gla­sio je Uibo­leht.

Pa­nić i la­žni Ku­nić

No­vo Pa­nić je prvi bh. su­di­ja ko­ji je stra­dao zbog su­mnji u na­mje­šta­nje uta­kmi­ca. Is­tra­ži­te­lji UEFA -e Pa­ni­ća su do­ve­li u ve­zu sa kla­di­oni­čar­skom ma­fi­jom ko­ju pre­dvo­de bra­ća Ša­pi­na, ko­ji su mje­se­ci­ma u pri­tvo­ru. Pa­nić je osu­mnji­čen da je do­bio odre­đe­nu su­mu nov­ca da na­šti­ma re­zul­tat. Na­kon op­se­žne is­tra­ge FI­FA je do­ži­vo­tno su­spen­di­ra­la Pa­ni­ća iz no­go­me­ta. Za­ni­mlji­vo da je Ri­dža­lo­vić u za­pi­sni­ku me­ča u An­ta­li­ji pri­jav­ljen kao Ku­n
ić. Na­vo­dno zbog sli­čnos­ti sa su­di­jom iz RS.

 

(SAN)