Dominković: FIFA i UEFA tvrde da imamo preveliku administraciju i višak uposlenika


Upoznavanje s odlukama IO Svjetske i Evropske nogometne asocijacije

Image 

Ove sedmice æe u posjetu Nogometnom savezu BiH doæi zajednièka delegacija FIFA-e i UEFA-e. Potpredsjednik Svjetske nogometne asocijacije D¾efri Tompson (Geoffrey Thompson) predvodi predstavnike FIFA-e Evu Paskije (Eva Pasquier) i Dimitra Stojmenovskog.

Usvajanje statuta

Alen Hansen je voða dijela UEFA-ine delegacije, u kojoj su još Marsel Benc (Marcel Benz), Muhamed Ta (Muhammed Taa) i Sajmon Patrik (Simon Patrick).

Dio delegacije u srijedu æe èlanovima Izvršnog odbora NSBiH prenijeti odluke izvršnih odbora FIFA-e i UEFA-e o statusu Saveza i imperativu usvajanja statuta kako bi se izbjegla suspenzija, koja je najavljena za 31. mart 2011.

– Tompson je na èelu komiteta koji je nadle¾an kada je rijeè o našem statutu. Oni ¾ele razgovor s Izvršnim odborom o ovom problemu. U programu posjete nema ništa drugo najavljeno. U narednih nekoliko mjeseci oni æe obaviti i razgovore s delegatima Skupštine. Ovo je prva posjeta u kojoj æe direktno upoznati naš IO s onim što su FIFA i UEFA stavili pred nas – rekao je potpredsjednik NSBiH Iljo Dominkoviæ.

Nemaju sumnje

Izvršni odbor FIFA-e je prije nekoliko dana zauzeo isti stav poput UEFA-inog i dvije vodeæe nogometne organizacije odmah su se dale u akciju.

– Vidi se da im je stalo da uspiju. FIFA i UEFA ne sumnjaju da æemo mi usvojiti izmjene i dopune Statuta. To je veoma bitno da bi Savez profunkcionisao punim kapacitetom i, kada napravimo ono što je pred nama, sigurno je da æe nam pomoæi kako bismo poboljšali rad NSBiH – ka¾e Dominkoviæ.

Reorganizacija administracije

Predstavnici UEFA-e Ta i Patrik boravili su nedavno u Sarajevu, a danas æe nastaviti razgovor o reorganizaciji administracije NSBiH.

– Oni tra¾e drugaèiju sistematizaciju radnih mjesta kako bi se ojaèao rad Saveza. Na svakom sastanku su nam rekli da imamo preveliku administraciju i višak uposlenika. Ne znam kako, ali morat æemo riješiti ovaj problem – govori Dominkoviæ.

 

(Avaz)