Organizacija EP-a može biti veoma profitabilna investicija

Našim krovnim sportskim institucijama potrebna je temeljna potpora dr¾ave, istièe Ðonlagiæ

Image 

Izbor u Izvršni odbor tako jake institucije kao što je Evropska košarkaška federacija (FIBA Europa) ne samo da je kruna višedecenijskog rada u sportu doktora Mirsada Ðonlagiæa nego je i pokazatelj koliki ugled u¾iva èlan Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH u meðunarodnim razmjerama.

– Na Kongresu u Minhenu od 32 kandidata u Izvršni odbor prošla su 23, a sa dozom ¾aljenja konstatiram da nisu ušli predstavnici košarkaških sila kao što su Izrael, Rusija, Srbija i Turska. S druge strane, nakon 20 godina rada u evropskoj košarci, meni je veliko zadovoljstvo to što sam dobio podršku kao 16. prema broju glasova – istièe Ðonlagiæ i priznaje da pomalo paradoksalno zvuèi da Savez, sa toliko problema koliko ima naš, dobije svog èovjek na ovako jakoj funkciji.

– Situacija se ne mo¾e previše popraviti bez temeljne potpore dr¾ave krovnim sportskim institucijama. Niko u KSBiH ne misli da treba sjesti ili leæi, a da novac sam dolazi. Dosadašnjim aktivnostima to smo i pokazali, ali se moraju stvoriti elementarni uvjeti. Pod tim mislim na prostor, kiriju, uredski materijal i, mo¾da, na plaæe uposlenicima – istièe Ðonlagiæ.

Novog èlana rukovodstva FIBA-e pitali smo koliko je, zaista, realno da se Košarkaški savez BiH upusti u utrku za organizaciju Evropskog prvenstva 2013. godine.

– Upuæeno je pismo namjere, koje nije obavezujuæe. Sada slijedi pribavljanje dokumenata, meðu kojima je i garancija dr¾ave. Koliko sam upoznat, postoji odreðena doza raspolo¾enje da se podr¾i projekt koji mo¾e biti veoma profitabilna investicija.

Što se tièe kapaciteta, sportskih i smještajnih, ne bi trebalo biti problema, posebno kada bismo išli u zajednièku kandidaturu sa još jednom dr¾avom, u ovom sluèaju vjerovatno sa Hrvatskom – rekao je Ðonlagiæ.

Potpisan sporazum

U dva mandata Ðonlagiæ je bio èlan Takmièarske komisije FIBA-e na evropskom i svjetskom nivou. I tada je mnogo radio da bh. košarka dobije podršku meðunarodnih struktura. Isto æe nastaviti èiniti i u najvišem tijelu FIBA Europe.

– Nedavno smo potpisali sporazum u kojem se, izmeðu ostalih, spominje rješavanje odreðenih dugovanja prema FIBA-i, zatim poboljšavanje ukupnih kapaciteta rada našeg Saveza, pomoæ u tehnièkoj opremljenosti te organizaciji takmièenja za mlaðe – rekao je Ðonlagiæ.

(Avaz)