Dupli ugovori o TV pravima, ipak, postoje

ImageŠvicarci danas u N/FSBiH donijeli na uvid ugovor kojeg su potpisali sa bh. kuæom nogometa. Meðu potpisnicima Iljo Dominkoviæ i Munib Ušanoviæ, koji su potpisali i nepovoljni ugovor, a pri tome i dupli, sa agencijom SportFive • Èolakoviæ: Predstavnici Kentara su nam dali na uvid svu dokumentaciju, gdje stoji da imaju potpisan ugovor sa N/FSBiH od 2010. godine

Prije manje od godinu, taènije 11. maja 2009, Osloboðenje je javnosti donijelo podatak kako su èelnici N/FSBiH potpisali dupli ugovor o TV pravima sa agencijama Kentaro i SportFive.

Naime, u maju smo dobili informaciju kako je potpisan istovremeno potpisan ugovor sa švicarskom marketinškom agencijom Kentaro u periodu od 2010. do 2014, a u javnost je veæ bila izašla informacija kako su pojedini èlanovi Predsjedništva, bez znanja èlanova Izvršnog odbora N/FSBiH, potpisali ugovor sa agencijom SportFive, koji je, naravno, nepovoljan po bh. kuæu nogometa.

Munib i Iljo

Meðu potpisnicima oba ugovora nalaze se tadašnji generalni sekretar N/FSBiH Munib Ušanoviæ, te tadašnji predsjednik Iljo Dominkoviæ. Pomenuta dvojica su unaprijed potpisivali ugovore o TV pravima, a da niko o tome nije upoznat, a da stvar bude gora, potpisali su duple ugovore.

Prije osam mjeseci smo najavili kako æe Švicarci doæi u Sarajevo kako bi obavili razgovor sa èelnicima N/FSBiH, a danas se to i desilo. Naime, predstavnici Kentara pojavili su se u Sarajevu gdje su predsjedniku Saveza Sulejmanu Èolakoviæu na uvid donijeli potpisan ugovor izmeðu N/FSBiH i Kentara. Sastanku sa predstavnicima pomenute agencije prisustvovali su još èlan Predsjedništva Bogdan Èeko, te v.d. generalnog sekretara Jasmin Bakoviæ.

Prema informacijama do kojih smo došli u maju, Švicarci su namjeravali tra¾iti obešteæenje od N/FSBiH u iznosu od oko šest miliona eura, što bi znaèio i definitivni bankrot ionako finansijski posrnulog bh. saveza, koji od prije nekoliko dana ponovo mo¾e raspolagati finansijama na svojim raèunima, s obzirom na to da ih je Porezna uprava FBiH privremeno odblokirala.

A da su Švicarci bili u Sarajevu potvrdio nam je i Èolakoviæ…

"Istina je. Predstavnici Kentara su bili u N/FSBiH i sastanak je trajao 10 minuta. Dali su nam na uvid svu dokumentaciju, gdje stoji da imaju potpisan ugovor sa N/FSBiH od 2010. godine", kazao nam je Èolakoviæ, te potvrdio da se meðu potpisnicima ugovora sa Kentarom nalaze pokojni dr. Milan Jeliæ, te Iljo Dominkoviæ i Munib Ušanoviæ.

Inaèe, ovaj ugovor je potpisan vjerovatno krajem 2006. godine i u tome ništa ne bi bilo sporno da Dominkoviæ i Ušanoviæ nisu 2008. potpisali i ugovor sa agencijom SportFive, a da o tome nisu obavijestili èlanove IO.

"Ostavljen nam je rok od 15-ak dana da zauzmemo stav. S obzirom na to da je ugovor na engleskom jeziku, zatra¾ili smo vrijeme da ga prevedemo, nakon èega æemo ga predoèiti èlanovima Izvršnog odbora i Komisiji za propise", ka¾e Èolakoviæ, koji je danas po prvi put vidio sporni ugovor.

Naime, Munib Ušanoviæ je do sada tvrdio da takav ugovor ne postoji, što je u nekoliko navrata i javno kazao, ali je danas demantiran. Naime, sumnjamo da bi Švicarci doputovali u Sarajevo i blefirali.

"Pitao sam ih zašto su šutili dvije godine, ali nismo ulazili dublje u raspravu. Prevešæemo ugovor i onda se postaviti prema njemu. Zatra¾iæemo pojašnjenje i od našeg Komiteta za propise, a ukoliko se poka¾e taènim da postoji dupli ugovor, o njemu æe se morati oèitovati i Dominkoviæ i Ušanoviæ", najavio nam je Èolakoviæ.

Inaèe, situacija sa duplim ugovorima nije nimalo bezazlena, što pokazuje i zabrinutost predsjednika Èolakoviæa. Naime, N/FSBiH je veæ jednom bio u sliènoj situaciji, ali je tada u pomoæ uskoèila UEFA, koja je platila obešteæenje za dupli ugovor kojeg su potpisali èelnici bh. saveza. Tada su èelnici Evropske nogometne federacije platili oko 250.000 eura obešteæenja ošteæenoj TV kuæi UFA (2006), te èelnicima N/FSBiH zaprijetili da se ne smiju više dovesti u sliènu situaciju.

Pametnom jednom dosta

Meðutim, krilatica "pametnom jednom dosta", pojedincima iz bh. kuæe nogometa ništa ne znaèi, nego su to ponovo napravili i sada je pitanje da li æe UEFA i FIFA priskoèiti upomoæ, jer su njihovi predstavnici veæ rekli kako su ugovori koji su potpisani nepovoljni za bh. nogomet, a da ne govorimo o tome da nisu ispunjeni mnogi zahtjevi koji su postavljeni ispred N/FSBiH.

Pitanje je šta je zapravo stvarni motiv ljudi poput Ušanoviæa i Dominkoviæa? Da li njihova lièna korist ili namjerno diskreditovanje N/FSBiH? U svakom sluèaju, ukoliko ugovor bude validan, a ne sumnjamo u to da neæe, pomenuti dvojac æe morati odgovarati, ne samo èlanovima IO i Predsjedništvu, veæ æe protiv njih vjerovatno biti podignuta i krivièna prijava, jer æe to znaèiti kako æe NFSBiH morati platiti obešteæenje Kentaru, što bi znaèilo i definitivni bankrot bh. kuæe nogometa, èime bi bila ugro¾ena i nogometna selekcija BiH, koju oèekuju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

oslobodjenje.ba