Cilj naplatiti dug i kamate

ImageZa sada, N/FSBiH je blokiran, a nama se nisu obratili sa molbom za novi sporazum, tvrdi Arifoviæ i dodaje: Mi sredstva skidamo prinudnim putem i veæ smo to uradili. Dakle, nije Savez naknadno uplatio dio dugovanja, veæ smo mi sa njihovih raèuna skinuli oko 235.000 KM

Iako u Nogometnom savezu BiH tvrde drugaèije, njihovi raèuni su i dalje blokirani, a male su šanse da æe u dogledno vrijeme ponovo biti u funkciji.

To smo saznali u razgovoru sa Midhatom Arifoviæem, direktorom Porezne uprave Federacije BiH (PUFBiH), koja je i blokirala raèune bh. saveza zbog neisplaæivanja ugovornih rata predviðenih sporazumom.

Iz N/FSBiH su nas pokušali uvjeriti kako æe se sporazumom automatski reaktivirati kada se dio novca uplati Poreznoj upravi, što nam je Arifoviæ demantovao:

Nezakonita postupanja

"Poslao sam sam upozorenje, koje sam proslijedio svim nadle¾nim kantonalnim poreznim uredima, s obzirom na to da sam primijetio da se sporazumi koji se potpisuju, nakon mjesec ili dva neotplaæivanja rata, ne raskidaju i da se ne primjenjuje proces prinudne naplate. To su nezakonita postupanja i jednostavno sam poslao upozorenje svim odsjecima, koji vode i prate dugovanja svih poreskih obveznika sa kojima je potpisan sporazum o plaæanju duga na rate", uveo nas je Arifoviæ u problematiku, te nastavio:

"Zakon o poreznoj upravi i naš pravilnik je vrlo jasan: Neuplaæivanje jedne rate vodi ka raskidu sporazuma. N/FSBiH nije uplatio šest rata, a neke su uplatili samo djelimièno, uprkos saèinjenom sporazumu. Ovdje je došlo i do našeg propusta, jer se nije na vrijeme reagovalo. Istina, dao sam sugestiju da mora postojati neka tolerancija kada su u pitanju sportske organizacije i bh. klubovi, ali i ta tolerancija mora biti usaglašena sa zakonom. Dakle, N/FSBiH je dobio pismeno upozorenje, a 25. decembra smo im blokirali raèune. Sada, nama je cilj da se dug naplati sa pripadajuæom kamatom, jer svaki porezni du¾nik mora platiti zateznu kamatu, koja iznosi pet odsto na ime cjelokupnog duga", kazao nam je Arifoviæ i dodao kako se Savez sada mo¾e ponovo obratiti PUFBiH:

"Mogu podnijeti novu molbu i tra¾iti da ispune druge uslove kako bi se sklopio neki drugi sporazum (o odgoðenom plaæanju, op.a), ali to zavisi od toga na koliko godina, odnosno mjeseci bi se taj prijedlog odnosio. Ovaj sporazum, koji je raskinut, bio je potpisan na tri godine i da bi sada dobili novi sporazum, oni faktièki moraju ispuniti sve zakonske uslove za to."

Prema našim saznanjima, koja su nam i potvrðena iz Porezne uprave FBiH za sada je sa raèuna N/FSBiH skinuto 235.000 KM…

"Mi sredstva skidamo prinudnim putem i veæ smo to uradili. Dakle, nije Savez naknadno uplatio dio dugovanja, veæ smo mi to skinuli sa njihovih raèuna."

Arifoviæ tvrdi kako je PU FBiH blokirala sve raèune koje Savez ima u raznim bankama, te da su poslali obavijest da je N/FSBiH porezni du¾nik, što znaèi da ne mogu otvoriti novi raèun.

"Njihov ukupni dug na ime poreskih doprinosa iznosi oko 2.800.000 KM. Pod hipotekom im je sva imovina, poèev od zgrade, pa do automobila u vlasništvu Saveza, ali i finansijskih sredstava."

Arifoviæ dodaje kako mu je èudno što su se na sastanku, kojeg su krajem protekle godine imali njegovi pomoænici sa èelnicima Saveza bio i Munib Ušanoviæ, koji je podnio ostavku na mjesto generalnog sekretara.

"Na sastanak trebaju doæi zvanièni predstavnici du¾nika, a putem medija sam pratio da je Munib Ušanoviæ podnio ostavku. Postavlja se pitanje zapravo ko je u N/FSBiH ovlašteno lice za sporazum, ali to je veæ njihova unutarnja stvar", ka¾e nam Arihoviæ, koji je na kraju ponovio kako nema deblokade raèuna dok se ne potpiše novi sporazum.

N/FSBiH propustio priliku

"N/FSBiH je propustio svoju priliku. Sporazum se mora ispoštovati, a oni to nisu uradili i morali smo ga raskinuti i blokirati ih. Naravno, oni se mogu ponovo pojaviti sa molbom, ali ukoliko im se ne udovolji onda se ide na prodaju zaplijenjene imovine. Najbolji i najbr¾i naèin jeste pljenidba novèanih sredstava i mi smo veæ primijenili taj naèin. Nama nije cilj da prodajemo njihovu imovinu, jer to košta. Ima tu i poreznih troškova objave licitacije, a zbog recesije vrlo teško se prodaje imovina. Vidjeæemo šta æe se dešavati, ali za sada, N/FSBiH je blokiran, a nama se nisu obratili sa molbom za novi sporazum. Njima su date upute od nadle¾nog poreznog ureda Kantona Sarajevo i od nadle¾nog sektora za prinudnu naplatu poreznog duga, dakle od mojih pomoænika, i te upute oni moraju ispoštovati. Naravno, pitanje je koliko oni razumiju situaciju u kojoj se nalaze. Mo¾da je i razumiju, a mo¾da samo drugaèije intrepetiraju…", kazao nam je na kraju razgovora direktor Porezne uprave Federacije BiH, Midhat Arifovic.

oslobodjenje.ba