Saopstenje za javnost: SRAMOTA

Image B H F A N A T I C O S
Support Army of Bosnia and Herzegovina

Gradjanima Bosne i Hercegovine

cc.MUP BiH. MUP ZE-DO kantona, èlan Predsjedništva BuH ®eljko Komšiæ, Mediji u BiH, Udru¾enje Psihijatara u BiH (ako postoji), i sociologa (ako postoji),

Veza: SRAMOTA

Dragi gradjani naše jedine BiH,
Veoma smo tu¾ni što na ovaj naèin moramo iznijeti svoj stav, ali na ¾alost ovo je prilika da se svi zajedno zapitamo koji su razlozi mr¾nje i primitivizma kod mladih ljudi.
Naime, u Srijedu je reprezentacija Bosne i Hercegovine igrala prijateljski fudbalski susret sa Makedonijom u Zenici.
Reprezentaciju su došli da bodre i da je pozdrave ljudi iz svih dijelova BiH organizovani u razne navijaèke skupine. Sve je bilo podredjeno promociji i slavljenju naše jedine dr¾ave BiH. Naravo i BHF je organizovano, kao i uvijek bio u Zenici, u našoj Zenici,  na mjestu koje bi po svakoj logici normalnih umova svi naši navijaèi i trebali smatrati "domaæim terenom", u Bosni i Hercegovini.

Na ¾alost desilo se nesto veoma tragèno i antipatritotski, nešto što nijedan normalan èovjek, patriota ne mo¾e sebi objasniti a to je i povod ovog obraæanja bh. javnosti.

Grupa mladiæa iz Zenice je po uzoru na svoje "prijatelje" sa Marakane, prvo provocirala, a poslije kamenovala navijaèe Bosne i Hercegovine i u veoma smišljenom i organizovanom pohodu, naoru¾ani rekvizitima na kojim bi im i krvnici iz Dretelja il Omarske pozavidila, krenula u obraèun sa svakim ko je imao bilo kakvo obilje¾je BiH ili neke organizovane navijaèke grupe koja bodri reprezentaciju (u ovom sluèaju BHF).

Svi mi smo bili zapanjeni ovolikim izljevom mr¾nje i primitivizma i osjeæali smo se kao da smo na "gostujuæem terenu". Naravno da nismo mogli trpiti uvrede  tako da smo adekvatno odgovorili ovim maloumnim anti-partiotama, a oni vrlo dobro znaju kakve su ih posljedice snašle nakon toga.
Medjutim, cilj ovog pisma je da kompletnoj bh. javnosti uka¾emo na evidentan socijalni problem i nepostojanje izgradjenog identiteta kod odreðenog broja mladjih ljudi koji su oèigledno izgubili osjeæaj za realnost i mrze sve oko sebe, a ispoljavanjem toga nanose štetu svome gradu (u ovom sluèaju Zenici) ali i èitajvoj našoj dr¾avi.

Koji su razlozi umobolnih mladiæa da podi¾u tri prsta, da pale obilje¾ja sa ljiljanima, da bacaju kamenje i flaše na djecu, ¾ene, starije osobe i sve one koji nose neki rekvizit koji simbolizira našu Bosnu i Hercegovinu, a ne Èelik ili Zenicu. To nam stvarno nije jasno. Voljeli bi da organi sudstva, tu¾iteljstva i policije pronadju osobe koje su bez ikakvog valjanog razloga pretukli navijaèa  Mirzeta 43god, otac 2 djece, koji npr. nije uopšte èlan BHFa, ali je iz patriotskih razloga, i osjeæajem pripadnosti neèemu što (htjeli to ovi bolesnici priznati ili ne) je postalo simbol naše reprezentacije, nosio jedna od naših rekvizita. Na ¾alost ova osoba se sada nalazi u veoma teškom zdravstvenom stanju sa frakturom lobanje i vilice i u ¾ivotnoj je opasnosti. Šta je to bio CILJ ovih delikvenata? Uspjeli ste nekoga ubiti! Da li vam je sada bolje? Da li se navijaèka skupina ROBIJAŠI ogradjuje od ovih kriminalaca i da li podr¾ava anti-patriotizam?Koji je zvanièni stav MUPa ZE DO Kantona i Opæine Zenica?   Da li je Zenica postala rob primitivaca, bez moguænosti da se obraèuna sa istim? Hoæe li gradjani Zenice ostati nijemi i pasivni i mo¾da izgubiti šanse da reprezentacija ikad zaigra ponovo u tom gradu?

Ovog putra javno, jasno i glasno ¾elimo kazati svima da æe BHF nastaviti braniti èast Bosne i Hercegovine zajedno sa svim navijaèkim grupama koje ovu dr¾avu nazivaju svojom. Pozivamo sve ljude koji se ne osjeæaju sigurnim u svojim obilje¾jima, da sljedeæi put stanu uz nas i u našu kolonu, i nama æe biti zadovoljstvo i èast pru¾iti im našu zastitu. Napominjemo da više neæemo èekati organe javnog reda i mira da sprijeèe anti-patriotske istupe nego æemo to uèiniti sami, onako kako su to èinili naši borci tokom odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Ljubav prema BiH nema cijenu!!!

BHF do GROBA