Slijede razgovori sa kandidatima za selektora

ImageIzvršni odbor zakazan za 29. decembar u Sarajevu • Meðu kandidatima za selektora BiH je i Ljupko Petroviæ, nekadašnji trener Crvene zvezde i Litexa, kao i Sreèko Katanec, Dušan Bajeviæ, Sergej Barbarez, Bla¾ Sliškoviæ, Mehmed Ba¾dareviæ, Faruk Had¾ibegiæ, Safet Sušiæ…

Izbor selektora fudbalske reprezentacije BiH biæe glavna tema naredne sjednice Izvršnog odbora N/FSBiH, koja æe se odr¾ati u utorak, 29. decembra u 11 sati. Ovo je odluèeno na današnjem sastanku èlanova Predsjedništva N/FSBiH u Tesliæu, kojem je prisustvovao i predsjednik FSRS Mile Kovaèeviæ.

Izbor selektora

Èlan Predsjedništva N/FSBiH Iljo Dominkoviæ izjavio je da je danas slu¾beno poèela aktivnost na izboru stratega naše najbolje selekcije i da æe se narednih dana razgovarati sa svim kandidatima koji su se pominjali u medijima kao moguæi nasljednici Miroslava Æire Bla¾eviæa.

"U razgovorima sa kandidatima vidjeæemo kakve su moguænosti i da li neko od njih ima prepreka da vodi reprezentaciju. Vjerovatno æe pojedini kandidati otpadati u razgovorima na kojima æe im biti biti prezentirani kriteriji u izboru selektora i finansijski uslovi koje im rukovodstvo Saveza mo¾e ponuditi", rekao je Dominkoviæ i nastavio:

"Nije bilo revolucionarnih prijedloga u Tesliæu. Ako je to iznenaðenje, a nije meðu kandidatima za selektora BiH je i Ljupko Petroviæ, nekadašnji trener Crvene zvezde i Litexa, kao i Sreèko Katanec, Dušan Bajeviæ, Sergej Barbarez, Bla¾ Sliškoviæ, Mehmed Ba¾dareviæ, Faruk Had¾ibegiæ, Safet Sušiæ… su u kombinaciji za preuzimanje dr¾avnog tima. Jedan od njih je i moj kandidat i nadam se da æe biti izabran, ali to je sada najmanje bitno."

Cilj je plasman na EP

Dominkoviæ naglašava da je ¾elja da novi selektor osim što dobije podršku 12 èlanova Izvršnog odbora N/FSBiH, u¾iva povjerenje igraèa i javnosti.

"Reprezentacija BiH ima moguænosti za napredak i novom selektoru æe kao cilj vjerovatno biti postavljen plasman na Evropsko prvenstvo 2012. godine. O tome nismo razgovarali u ponedjeljak, ali æe se cilj odrediti na sjednici Izvršnog odbora. Predsjednik Sulejman Èolakoviæ æe predlo¾iti jednog ili više kandidata Izvšnom odboru. Neæemo puno izgubiti ako selektor ne bude izabran 29. decembra u Sarajevu i ukoliko se izbor desi sredinom januara naredne godine", izjavio je Dominkoviæ.

Na iduæoj sjednici bh. fudbalske vlade raspravljaæe se, izmeðu ostalog, o prijedlogu bud¾eta za 2010. godinu i donijeæe se odluka o izboru revizorske kuæe za kontrolu poslovanja N/FSBiH u ovoj godini.

oslobodjenje.ba