Šta se još dešavalo iza zatvorenih vrata

Image

Nakon neuspjelog izbora generalnog sekretara, èlanovi Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH vodili su još jednu burnu raspravu, o ugovoru o televizijskim pravima.

Navodno je veæina bila frustrirana èinjenicom da su bez njihovog znanja predsjednik Saveza Iljo Dominkoviæ i generalni sekretar Munib Ušanoviæ sa agencijom "Sport Five" potpisali novi, paralelni ugovor o TV pravima za utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine do 2010. godine.

Od Dominkoviæa i Ušanoviæa zatra¾eno je da na narednoj sjednici prezentiraju sporni ugovor, èije su pojedine stavke izuzetno nepovoljne za naš Savez.

Zašto je 1,3 miliona eura na èekanju

Razgovarano je i o pomoæi koju je UEFA namijenila razvoju omladinskog fudbala u BiH. Evropska asocijacija je voljna uplatiti našem Savezu 1,3 miliona eura namijenjenih omladinskim pogonima premijerligaških klubova, a što to nije uèinila do sada, krivica je iskljuèivo u kuæi bh. fudbala.

Predstavnik UEFA-e Teodor Teodoridis nije mogao sakriti iznenaðenje kada je èuo da èelnici NSBiH novac koji im se nudi na pladnju ¾ele upotrijebiti na naèin na koji njim odgovara, što Evropska asocijacija, naravno, ne ¾eli prihvatiti.

Zato, osim tih 1,3 miliona eura, na èekanju je identièna suma iz kontingenta pomoæi koji treba uslijediti nakon prvog, a kakav je stav NSBiH, ne treba se èuditi ako taj novac na kraju ni ne doðe onima kojima je namijenjen. 

Bit æe pomoæi, ali ne finansijske

Predstavnica UEFA-e Eva Paskije upozorila je na alarmantnu finansijsku situaciju te naglasila da NSBiH mora preduzeti hitne mjere u prevazila¾enju krize. S tim ciljem, predstavnici FIFA-e i UEFA-e kazali su da æe Savezu pru¾iti potrebnu podršku, ali da ta pomoæ neæe ukljuèiti dodatna finansijska sredstva.

Nastavak Premijer lige 28. februara

Raspravljajuæi o kalendaru takmièenja u proljetnoj polusezoni Premijer lige BiH, Izvršni odbor odluèio je da prvenstvo bude nastavljeno 28. februara. Sezona se završava 23. maja.  Zimski prijelazni rok poèet æe 8. januara i trajat æe do 2. februara naredne godine.

"Almi" gradi Zenicu

Izvršni odbor je usvojio informaciju o projektu gradnje trening-centra NSBiH u Zenici, u kojoj je reèeno da je izvoðaè radova firma "Almi" iz Zenice, dok æe dio poslova obavljati i sarajevska firma "In".

avaz.ba