Ćiro neuspješno lobirao za Muniba

ImageÈlanovi nogometne vlade se podijelili tokom glasanja o novom generalnom sekretara, a FIFA i UEFA naredile novi konkurs po svojim uslovima…

Epilog devetosatne sjednice Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH je nova farsa. Nakon dvomjeseène izborne procedure, konkurs za izbor generalnog sekretara je poništen.

Èlanovi nogometne vlade na juèerašnjem sastanku nisu se uspjeli usaglasiti o imenovanju prvog operativca Saveza nego su pod pritiskom meðunarodnih nogometnih asocijacija odluèili raspisati novi konkurs.

Trojica suzdr¾anih

To znaèi da æe Munib Ušanoviæ ostati vršilac du¾nosti generalnog sekretara do 28. februara 2009. godine, do kada je rok za završetak kompletne procedure.

Garancija da æe se najodgovorniji ljudi bh. nogometa tada moæi usaglasiti, dakako, nema.

Èlanovi odbora, svih njih 15, juèer su, osim Ušanoviæa, u konkurenciji za izbor imali i sekretara za marketing u NSBiH Nijaza Merdanoviæa i predsjednika Arbitra¾ne komisije Fuada Èolpu, ali višesatna burna i muèna rasprava nije dovela do pribli¾avanja mišljenja pa se pristupilo glasanju.

Šest je èlanova bilo za Ušanoviæa, èetiri za Merdanoviæa i dva za Èolpu, dok su trojica bila suzdr¾ana (!?). Samim tim, nade da æe neki od kandidata dobiti za izbor neophodnih 12 glasova pale su u vodu.

Pri raspisivanju novog konkursa Savez æe morati poštovati ¾elje UEFA-e i FIFA-e o uslovima za obavljanje funkcije generalnog sekretara, jer meðunarodne asocijacije, èiji su predstavnici Eva Paskije (Pasquier) i Teodor Teodoridis prisustvovali sastanku, nisu bili zadovoljni postojeæima.

Znanje stranog jezika

– Od UEFA-e i FIFA-e u narednom æemo periodu dobiti stavke koje treba sadr¾avati novi konkurs, jer postojeæi nije uzeo u obzir nekoliko faktora, kao što je, recimo, znanje jednog stranog jezika.

Na taj æe se konkurs moæi ponovo prijaviti svi zainteresirani, ukljuèujuæi i kandidate koji su sada ušli u u¾i krug – rekao nam je èlan Izvršnog odbora Muhidin Rašèiæ, jedan od rijetkih koji je, nakon sjednice, prišao èekanjem iscrpljenim novinarima, dok je veæina ostalih, valjda zadovoljna obavljenim poslom, nasmiješena otišla u obli¾nju æevabd¾inicu.

I ostalim kandidatima dati šansu

Èini se da su upravo predstavnici UEFA-e i FIFA-e utjecali na to da juèer ne bude donesena odluka. U uvodnoj rijeèi nisu ¾eljeli reæi da imaju nešto protiv Ušanoviæa naglasivši svoje pravilo nemiješanja u unutrašnju politiku Saveza, ali su istaknuli da se i ostalim kandidatima treba dati šansa te da Savez, kao jedna od njihovih èlanica, mora funkcionirati prema propisanim procedurama.

Æiro neuspješno lobirao za Muniba

Sjednici je prisustvovao i selektor Miroslav Bla¾eviæ. Iako je to negirao u izjavi za "Dnevni avaz", Æiro je, prema našim saznanjima, došao da lobira za Muniba Ušanoviæa, i to ponajviše kod meðunarodnih predstavnika. No, oèito je da mu ova misija nije uspjela.

avaz.ba