Izbori u NS BiH: Ušanović, Čolpa ili Merdanović

ImageIzvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj bi sjednici trebao odluèiti ko æe u naredne èetiri godine voditi administraciju kuæe bh. fudbala.

U naju¾em krugu ostala su samo tri kandidata, za koje je Konkursna komisija NSBiH za izbor generalnog sekretara procijenila da zadovoljavaju sve potrebne uslove.

To su aktuelni generalni sekretar NSBiH Munib Ušanoviæ te djelatnici Saveza Fuad Èolpa i Nijaz Merdanoviæ. U u¾i krug prošao je i Ismet Ovèina, ali se on nekoliko dana poslije odluèio povuæi iz utrke.

Šta je sa Ušanoviæem?

Najznaèajnije pitanje koje se nameæe samo po sebi je – kako æe se èlanovi Odbora izjasniti o kandidaturi Muniba Ušanoviæa, protiv kojeg Tu¾ilaštvo BiH vodi postupak za poreznu utaju i zloupotrebu polo¾aja.

S etièkog aspekta, postavlja se pitanje koliko je po¾eljno da, u svjetlu svih dešavanja u posljednje vrijeme, aktuelni prvi operativac bh. kuæe fudbala nastavi obavljati odgovornu ulogu u instituciji koja u svijetu oslikava imid¾ dr¾ave. Ono što je sigurno jeste da je javnost protiv njega.

Predsjednik NSBiH Iljo Dominkoviæ ka¾e kako æe odluku o podršci ili protivljenju Ušanoviæevom reizboru svaki èlan donijeti po vlastitom nahoðenju.

– Sama èinjenica da se kandidovao i prošao prvi filter omoguæava mu da bude ravnopravan kandidat. Neka èlanovi Izvršnog odbora odluèe po vlastitoj savjesti. Ja niti mogu niti ¾elim govoriti u ime 15 ljudi. Vjerujem da su svi èlanovi svjesni uloge, zadaæe i odgovornosti koju snose svojom odlukom – ka¾e Dominkoviæ.

Bez nametanja

Sjednici æe prisustvovati i predstavnici UEFA-e i FIFA-e, na èiji je zahtjev sastanak zakazan za srijedu, i to u Sarajevu, iako su vladari bh. nogometa isprva planirali pobjeæi daleko od oèiju javnosti, u Široki Brijeg.

Mada se špekulira da bi izbor mogao biti prolongiran, Dominkoviæ je uvjeren da æe Izvršni odbor sutra završiti posao. On, takoðer, odbacuje informacije da UEFA i FIFA imaju svoje favorite.

– UEFA i FIFA su ¾eljeli da sastanak bude u srijedu, a ono što je zakazano, bit æe i odraðeno. Suprotno nekim tvrdnjama, meðunarodni zvaniènici u Sarajevo ne dolaze da nameæu rješenje. To im ne prilièi, ali ¾ele sudjelovati u radu sjednice, jer im je izbor generalnog sekretara u svakoj asocijaciji veoma bitan – ka¾e Dominkoviæ.

UEFA i FIFA ne ¾ele Ušanoviæa?

Mada Iljo Dominkoviæ ka¾e kako predstavnici UEFA-e i FIFA-e na sjednicu dolaze samo da posmatraju i prate šta se dešava, naši izvori govore kako je upitna njihova podrška reizboru Muniba Ušanoviæa za generalnog sekretara.

Podsjetimo, èlanovi Predsjedništva Saveza Sulejman Èolakoviæ i Bogdan Èeko u ranijim su izjavama za naš list potvrdili da meðunarodne fudbalske asocijacije tra¾e promjenu kompletnog menad¾menta koji trenutno vodi Nogometni savez BiH.

Dakle, upravo bi od stava meðunarodnih zvaniènika moglo zavisiti mišljenje i tok glasanja èlanova Izvršnog odbora.

Za pobjedu 12 glasova

Za generalnog sekretara bit æe izabran onaj kandidat koji dobije podršku 12 od 15 èlanova Izvršnog odbora.

Teoretski, mo¾e se desiti da nijedan od njih ne uspije dobiti toliku podršku pa bi Odbor morao ponovo zakazati sjednicu. No, Dominkoviæ ka¾e kako je siguran da æe se èlanovi usaglasiti i izabrati kandidata za kojeg procijene da je najbolje rješenje.

– Do sada smo imali mnogo ovakvih, èak i još škakljivijih situacija pa su se èlanovi uspijevali usaglasiti. Nadam se da æemo i sada pronaæi zajednièki jezik – ka¾e Dominkoviæ.

avaz