Kome je isplaćeno 1.779 maraka?

Image

Svjedoèenje Josipa Katalinskog razmrdalo je juèerašnji nastavak suðenja generalnom sekretaru Nogometnog saveza BiH Munibu Ušanoviæu i sekretaru za finansije i marketing Miodragu Kurešu, koji su optu¾eni za poresku utaju i zloupotrebu polo¾aja.

Reakcija odbrane

Kao i na prošlom roèištu, odbrana je pred Sudom BiH, kojim predsjedava Salem Miso, pozvala svoje svjedoke, a uz Katalinskog, to su bili Mirsad Hibiæ, Nermin Šabiæ, Muhamed Konjiæ, Nedjeljko Juriæ, Midhat Sarajèiæ, Drago Mišo Smajloviæ i Muamer Jahiæ. Na pretres nisu došli Admir Joldiæ, koji je operiran, te Dalibor Nediæ, koga nisu našli na adresi.

Bivši as ®eljeznièara Katalinski veæ du¾e vrijeme obavlja funkciju koordinatora za mlaðe reprezentacije. On je, izmeðu ostalog, govorio o duelu bh. kadeta (U-17) i njihovih vršnjaka iz Slovenije u 2002. godini.

Nakon ispitivanja advokata odbrane ®arke Buliæa, utvrðeno je, što je i Katalinski potvrdio, da je za svaku isplatu potpisivao naloge. Kada je tu¾ilac Ahmet Halebiæ to još jednom pitao, dobio je potvrdan odgovor svjedoka. No, onda je tu¾ba prezentirala dokaz 31.6, odnosno nalog o isplati 1.779 maraka, na kojem nije bilo potpisa Katalinskog.

– Na ovom nalogu nema mog potpisa, a siguran sam da sam potpisao svaki nalog, jer je takva procedura – kazao je Katalinski.

Uslijedila je ¾estoka reakcija advokata Buliæa, koji je rekao kako tu¾ilac koristi dokaze kako bi zbunio svjedoke. Na ovo je reagirao i tu¾ilac, ali i sudija Miso upozorivši Buliæa kako tu¾ba ima pravo na dokaze i tra¾enje mišljenja svjedoka o njima.

Nakon ovoga, samo se po sebi nameæe pitanje da li je postojao dvostruki nalog ili je, mo¾da, rijeè o tome da je, u ime Katalinskog, novac podigao neko drugi. Kako god, ovim bi se pitanjem trebalo pozabaviti Tu¾ilaštvo.

Isplata u gotovini

Hibiæ i Šabiæ su govorili o primanjima nagrada nakon utakmica reprezentacije s Izraelom i Lihtenštajnom. Obojica su izjavila da ih je u gotovini isplaæivao Kureš, da su se potpisivali na spiskove i da im niko nije ostao du¾an. Hibiæ se ne sjeæa iznosa, a Šabiæ je rekao kako je dogovor bio da igraèi dobiju po 2.000 KM za pobjedu, odnosno po 1.000 KM za remi.

Konjiæ je na stolici za svjedoke bio kratko, jer se nije mogao sjetiti èak ni da li je igrao protiv Izraela i Lihtenštajna. Sarajèiæ, Juriæ i Jahiæ govorili su o nastupu A-2 reprezentacije na turniru u Iranu 2001. godine i isplati 1.000 KM premije za drugo mjesto.

Sahara kup ili Milenium kup

Tokom svjedoèenja Miše Smajloviæa ponovila se ista prièa o tri spiska u vezi s isplatom akontacija, premija i dnevnica nakon osvojenog drugog mjesta na turniru u Indiji 2001. godine, gdje je nastupila A-2 reprezentacija.

Kao što smo veæ pisali, ni na jednom od spiskova nema datuma niti valute u kojoj je novac isplaæivan, a ostalo je nejasno da li je svaki od èlanova ekspedicije zakinut za po 1.600 KM. Na novi detalj u vezi s ovim spiskovima ukazao je sudija Miso upitavši svjedoka kako se turnir taèno zvao, jer se na jednom govorilo o Sahara kupu, a na drugom o Milenium kupu.

avaz