Odbačen jer nije poznat široj javnosti!?

ImageJedan od šestorice koji su ispali u prvom krugu izbora za generalnog sekretara Nogometnog saveza BiH Affan Èehajiæ, optu¾io je èlanove Izborne komisije da su ga bez argumenata izbacili s popisa kandidata koji su predlo¾eni Izvršnom odboru.
Mostarac, koji trenutno ¾ivi u Holandiji, dobio je pojašnjenje tek nakon što je telefonom pozvao predsjednika Komisije Zdenu Vidoviæa.

– Rekao mi je da sam odbijen, jer nemam direktnih kontakata s nogometom i nisam poznat široj javnosti. Prvo nije taèno, a drugo nije bilo meðu uslovima. Pet sam godina radio kao šef odjeljenja za sport i rekreaciju u opæini Ilversum, koja ima nogometnih terena duplo više nego cijela Bosna i Hercegovina.

Imam još tri godine iskustva na menad¾erskim poslovima vezanim za sport, a odnedavno imam firmu koja se bavi sportskim marketingom. Zato se pitam kako mi neko mo¾e reæi da ne odgovaram uslovima – rekao je za naš list Èehajiæ, koji je, prema vlastitim rijeèima, diplomirao komercijalnu ekonomiju na Univerzitetu “Johan Krojf” u Amsterdamu, a specijalizirao voðenje sportskih preduzeæa.

Dodao je da ga je posebno iznenadilo kada mu je Zdeno Vidoviæ rekao da sa kandidatima nisu vršeni razgovori niti je provjeravano njihovo znanje stranih jezika.

– Vidoviæ mi je rekao da se kandidatu mora vjerovati kada ka¾e da govori strani jezik. Koji to jezik govori Ušanoviæ kada svuda uz sebe vodi prevodioca. Valjda je ovo jedina institucija koja raspiše konkurs i ne pozove kandidate na razgovor – zakljuèio je Èehajiæ.

Od deset prijava prispjelih na konkurs Komisija, u èijem su sastavu, uz Vidoviæa, i Edin Kotlo i Zoran Lipovac, predlo¾ila je Izvršnom odboru èetvorica kandidata: Fuada Èolpu, Nijaza Merdanoviæa, Ismeta Ovèinu i Muniba Ušanoviæa. Izbor bi trebao biti izvršen na sjednici IO-a NSBiH 21. decembra.

avaz.ba