Nova afera: 750 eura za popravljanje ocjene

ImageÈlan komisije za suce i suðenje, Radiša Vrhovac i troèlana Struèna sudaèka komisija (Davor Mujagiæ, Stevo Maksimoviæ i Bla¾ ®ivkoviæ) suspendirani su i dati u nadle¾nost Disciplinske komisije.

Razlog suspenzije je podmiæivanje! Navodno je Vrhovac sa 750 eura pokušao podmititi Struènu komisiju da prepravi ocjenu Antoniju Bla¾eviæu iz Višiæa sa 6,9 na 7,4.

Sluèaj je navodno prijavio Salem Proliæ, a zaèuðuje èinjenica da su èlanovi Predsjedništva za ovaj sluèaj znali skoro mjesec dana, ali ništa nisu poduzimali.

Zadnju rijeè o suspenziji gore navedenih imati æe Disciplinska komisija koja æe se sastati u petak.

sportin.ba