Savez će od nove godine imati novog sekretara!

ImageNakon juèerašnjeg teksta u “Sanu”, koji govori o problemima i mutnim radnjama oko sportskog Centra u Zenici, igrama oko sekretara, premijema za èelnike Saveza.., valjda je svima jasno zašto Sergej Barbarez tvrdi “da sa ovim ljudima naš fudbal ne mo¾e naprijed”. Mnogi su reagirali na našu temu, ponudili konkretne dokaze oko nekih sumnjivih radnjih vezanih za sportski centar… Reagirao je i Iljo Dominkoviæ, predsjednik NSBiH, koji je sa posebnim senzibilitetom analizirao sve navode iz teksta. Dominkoviæ je priznao da ima problema, po svim pitanjima. Ponudio je svoje odgovore vezane za pravilnik o premijama, potvrdio “veto” iz FIFA i UEFA za gradnju Centra, najavio kadrovske promjene u Savezu.

Dakle, mo¾ete li objasniti zašto nije poèela gradnja sportskog centra u Zenici?

– Istina je da sve to kasni i da ima problema. Taèno je da pare stoje, da su osigurane od strane FIFA i projekta Het Trik 1 i Het trik 2. Taèno je i da se nekoliko firmi prijavilo na tender. Meðutim, odgovorno tvrdim da nema nikakvih mutnih radnji od strane nas u Savezu.

Zašto je onda zastoj, zašto sve kasni?

– Zato što je probijen iznos koji je neophodan za gradnju centra. Vidite, graðevinska firma koja je pripremala projekat, kako bi se od grada Zenice dobila graðevinska dozvola, u idejnom projektu navela je kako bi centar trebao izgledati. Praktièki sve od terena, hotela, i ostalih sadr¾aja. I onda se pojavio problem…

Koji?

– Tako što su firme koje su se prijavile na tender, poslale ponude koje premašuju iznos koji je osiguran od strane FIFA -e i UEFA -e.

Mo¾ete li reæi koji je iznos planiran, a koji je u konaènici utvrðen od strane potencijalnih izvoðaèa?

– Mi smo imali od ranije nekih 600. 000 dolara na raèunu za gradnju tog kompleksa. Odobrena su nam sredstva iz projekta Het Trik 1 i Het trik 2, u iznosu oko 3,5 miliona eura. Dakle, to je nekih, sedam, osam miliona KM, na koja mo¾emo raèunati. Nastao je problem, kada su zainteresirane firme koje su se prijavile na tender, utvrdile znatno veæi iznos. Niti jedna firma nije išla ispod trinaest miliona KM.

Koje su se firme prijavile, prièa se da je bilo “štimanja” kod odabira izvoðaèa?

– Nikakvih namještaljki nije bilo. Koliko mi je poznato na tender su se prijavile firme iz Sarajeva, Travnika, Zenice, Kaknja… Ne znam nazive tih firmi, ali znam da su skoro sve poslale pribli¾an iznos koji nadmašuje planirana sredstva, koja Savez nema, niti grad Zenica sudjeluje. Grad je dodjelom lokacije, osiguranjem infrastrukturnih radova, ispunio svoju obavezu.

I, šta sada, milioni le¾e na raèunima, firme èekaju na posao, a Centar se ne gradi?

– Na¾alost, nije do nas. Mi smo o svemu obavjestili FIFA-u i UEFA -u. Oni su primili naš zahtjev, potom poslali svoje eksperte da proèešljaju svu dokumentaciju oko tendera i cjena. Eva Paske je bila u Zenici i dala svoje mišljenje. Paske smatra da trebamo graditi najnu¾nije, terene i svlaèionice, a da se sa hotelom i ostalim sadr¾ajima saèeka. Smatraju da osigurana sredstva mogu pokriti planirane radove. Iskreno se nadam da æe uskoro poèeti gradnja centra.

Javnost najviše zanima, hoæe li NSBiH dobiti novog sekretara?

– Hoæe. Nadam se da æe Savez od 1. januara iduæe godine imati novog sekretara.

Mo¾e li se desiti da i aktuelni dobije još jedan mandat?

– Nije iskljuèeno.

Kako je to moguæe?

– Ušanoviæ ima višegodišnje iskustvo, upoznat je sa problematikom i opisom posla, tako da mu niko ne mo¾e zabraniti da se prijavi. Njemu ili nekom drugom kandidatu potrebno je da dobije podršku dvanaest od petnaest èlanova Izvršnog odbora.

Zar proces pred sudom nije smetnja?

– Ni Ušanoviæ ni Kureš nisu osuðeni. Istina je da nismo sretni ni mi, ni UEFA i FIFA, što se vodi proces pred sudom protiv odgovornih osoba u NSBiH.

Mo¾ete li potvrditi informaciju da iz sjedišta evropske i svjetske nogometne kuæe tra¾e odlazak Ušanoviæa i Kureša?

– Nije to tako kako ste formulirali, ali da je bilo nekih smjernica, to je poznato i njima. I na sastanku u Beèu, uoèi finala EP, bilo je govora o radu administracije, finansijskom sektoru. Na¾alost i primjedbi. Mislim da je Ušanoviæ pogriješio što je slao privatna pisma Marselu Bencu i Šampanju. Prvom vezano za licenciranje, a drugom oko neodigrane utakmice sa Poljskom. Njemu je to jako zamjereno, jer nije praksa da se to riješava privatnim pismima, pogotovo što je Šampanj prijatelj i savjetnik Sep Blatera.

Miroslav Bla¾eviæ smatra da ste pravilnikom o premijama minirali njegov projekt?

– To nije istina i to zna Bla¾eviæ. Na¾alost, neprecizne formulacije i interpretacije dovele su do selektorove reakcije prema meni. Kada sam mu pojasnio, on nije imao nikakvih primjedbi.

Mo¾ete li i javno pojasniti o èemu se radi?

– Nismo rekli da ne treba premirati utakmice sa Estonijom i Armenijom. Naprotiv. Svaka pobjeda se premira, ali bod protiv ovih selekcija nema istu te¾inu kao bod sa Belgijom, Turskom Španijom…

Da li ste i vi i Vaši saradnici predviðeni za nagradu u sluèaju plasmana na SP?

– Ni to nije taèno. Niko sretniji od nas da selektor uspije u ¾elji i odvede naš tim na SP. Naravno da æe se eventualna dobit djeliti u omjeru koji je najpovoljniji za sve. Od dijela koji pripada savezu, naknade æe dobiti i uposlenici u savezu i svi oni koji budu dodatno anga¾irani. Što je i logièno. U našem pravilniku, doduše stoji, da uposlenici, a koji su anga¾irani u reprezentaciji, ne mogu dobiti premije, jer nisu na svom radnom mjestu u Savezu. Nikad prije nismo imali ovakav pravilnik. Do sada se radilo na osnovu odluka, pa i zbog toga Ušanoviæ i Kureš imaju problema u dokazivanju kako je to raðeno. Sada je sve precizirano pravilnikom i nema nikakvih nejasnoæa. Sam selektor Bla¾eviæ æe oduèivati kako æe nagraditi igraèe – izjavio je za “San” Iljo Dominkoviæ.

S. Sinanoviæ

Najte¾a godina

Znate li šta je sa kasom koja je nestala iz Saveza?

– Ne znam i to me zabrinjava. Kad god smo od nadle¾nih tra¾ili pojašanjenje, govorili su nam “kako su poduzeli sve mjere”. Nikad mi neæe biti jasno kako je misteriozno nestala kasa.

Postoji li danas kasa u Savezu?

– Ima, ali je propuh u njoj. Ja se zala¾em da se transakcije obavljaju putem raèuna, jer je to najtransparentniji naèin. Inaèe, ovo je najte¾a godina za Savez. Nikad u jednoj godini nismo imali manje atraktivnih utakmica. Ugostili smo Makedoniju, pa Bugarsku, Estoniju, Armeniju… Zato smo zavrnuli ventile, štedi se na sve strane – ka¾e Dominkoviæ.

Tu¾be selektora

 

Navodno neki selektori sudskim putem potra¾uju svoja prava?

– Niko od selektora nije pokrenuo tu¾bu. Sa Nikolom Nikiæem smo se nagodili. I Fuad Muzuroviæ je mogao prihvatiti ono što stoji u ugovoru, ali se on odluèio na drugi korak. Obratio nam se pismom, a mi smo odgovorili na njegov zahtjev. Nije nas tu¾io ni Ibro Zukanoviæ – naglašava predsjednik NSBiH.

Merdanoviæ: Imam fakultet

 Nijaz Merdanoviæ je po nekima najveæi favorit. On je uposlenik Saveza. Neki u njemu vide Pašaliæevog èovjeka, a drugi izuzetnog profesionalca. Reagirao je i on i pojasnio neke stvari.

– Zovete me u svako doba, uvjek sam na raspolaganju, a onda napišete da nemam fakultet. To vam je mogao reæi neko ko je zlonamjeran. Završio sam fakultet politièkih nauka, godinama sa dosta uspjeha radim ovaj posao, pa ne vidim razloge da me neko svjesno diskreditira – kazao je Merdanoviæ.

Poljak i juniori

Predsjednik se dotakao i Dragutina Karla Poljaka i njegove firme…

– Istina je da je njegova tvrtka izvodila radove u sklopu projekta Het Trik, ali smo dobili sve pohvale za uraðen posao. Prvi smo izvršili sve radove, nalazimo se u grupi 30, od 53 zemlje, koje su obuhvaæene tim projektom. Nije bilo nikakvih privilegija niti repova. Naprotiv, samo pohvale.

Hoæete li nagraditi juniore ako izbore završnicu?

– Selektoru, saradnicima i igraèima èestitam na uspjehu, sa ¾eljom da tako nastave, ali pravilnikom nagrade su predviðene samo za A tim. I u ovoj generaciji treba tra¾iti potencijalne kandidate za najbolju selekciju, pa i za SP, ako se plasiramo – zakljuèio je Dominkoviæ.

san.ba