Premije za pobjedu A selekcije dobivao i Iljo Dominković

ImagePred Odjelom II Suda BiH juèer je nastavljeno suðenje optu¾enim èelnicima Nogometnog saveza (NS) BiH, generalnom sekretaru Munibu Ušanoviæu i sekretaru za finansije Miodragu Kurešu.

Odbrana je juèer završila ispitivanje vještaka finansijske struke Kerime Prašljiviæ. Drugooptu¾eni Kureš je vještaku postavljao pitanja o obraèunu poreza na putne i druge troškove i poreza na nagrade igraèima.

Prezentirano je nekoliko uplatnica o isplatama nagrada igraèima za razne utakmice iz 2003. i 2004. godine, pa je tako pokazano da je premiju za jednu od utakmica A tima u iznosu od 10.000 KM dobio i predsjednik NSBiH Iljo Dominkoviæ. Za neke utakmice postoje spiskovi imena igraèa i priznanice o dobivenim sredstvima, dok za neke ne postoje iako odbrana tvrdi da su izuzeti iz NSBiH.

Odbrana je pokušala dokazati da nije trebala obraèunavati porez na nagrade igraèima koji ¾ive u inozemstvu, a prema mišljenju vještaka, NSBiH je to morao uèiniti jer se za takva fizièka lica porez plaæa prema sjedištu pravnog lica koje daje nagradu.

Vještak Prašljiviæ je utvrdila da je za 2004. i 2005. godinu prikazano manje obaveza nego što je trebalo, pa je u 2004. umjesto 1.103.649.23 KM prikazano 469.508 KM. U 2005. godini obaveze prema dobavljaèima su poveæane za 1.341.120 KM.

Pretres æe biti nastavljen 17. septembra u 9 sati, kada æe svjedoèiti vještak grafolog Esad Biliæ.

avaz