Dominković prije NS BiH, radio u lancu granapa

ImageDominkoviæem, kraj se ne nazire. O jedinom razmunom i logiènom rješenju, koje, usput, zahtjeva cijela sportska javnost u BiH – bezuslovnim ostavkama èelnika Saveza, ljudi koji nam vode fudbal u propast ni ne pomišljaju.

Pokušali smo na jednostavan naèin doæi do podataka, odnosno struène spreme ljudi koji smatraju da su Bogom dani da vode bh. fudbal. Prvo smo pokušali tra¾ene informacije pronaæi na slu¾benoj veb-stranici NS BiH, meðutim, tamo o tome nema ni rijeèi. Nakon toga kontaktirali smo i NS BiH, ali nas je tamo doèekao odgovor, kao da smo tra¾ili formulu za nuklearnu bombu: ®ao mi je, ja vam to ne smijem dati.

A razlog zašto podataka o struènoj spremi i karijeri èelnika NS BiH nema na veb-stranici, i koji se kriju od javnosti, mo¾da smo otkrili u prvom neformalnom razgovoru sa jednim bivšim èlanom NS BiH.

Navodno, kako nam je kazao naš sugovornik, a što smo i nasluæivali, NS BiH vode granapd¾ije, metalostrugari, zidari, trgovci…

Prvi èovjek NS BiH Iljo Dominkoviæ je, koliko smo uspjeli doznati, prije nego se uhljebio u svim moguæim Savezima od kantonalnog do krovnog, radio u granapu ili neèemu sliènom tome. Uglavnom, prije uhljebljena u NS BiH, naš prvi èovjek Saveza, navodno je radio za lanac granapa, MP "Nova trgovina". Osim te "prejake" karakteristike, Dominkoviæ trenutno, osim za NS BiH, radi i za hrvatske Sportske novosti, te još jedan list u BiH. Bolje upuæeni tvrde, da navodno, nerijetko u svojim tekstovima sam sebe pohvali! Prema nepotvrðenim informacijama do kojih smo juèer uspjeli doæi, više od polovine èlanova Izvršnog odbora NS BiH, nema fakultetsko obrazovanje. Obièno su to srednjoškolski zanati.

 

E. B.

 

Doktori nauka

 

Kakvi nam ljudi vode fudbal, mo¾da najbolje pokazuje primjer, ne nama susjednog Hrvatskog nogometnog Saveza, u kojem sjedi krema hrvatskog nogometa i javnog ¾ivota, veæ jednog tamošnjeg fudbalskog kluba – zagrebaèkog Dinama. Za razliku od veb-stranice NS BiH, na Dinamovoj veb-stranici uredno stoji, dostupno svakome, struèna sprema i refernce èlanova Uprave. Od 16 èlanova Izvršnog i Nadzornog odbora, samo su trojica, sa srednjom struènom spremom, ali sva trojica su proslavljeni bivši igraèi kluba, koji se sada uspješno bave privatnim biznisom. A ostatak, da se smrzneš, od pravnika, do doktora nauka. Ono što nas je fasciniralo je èinjenica da u troèlanom Nadzornom odboru Dinama sjede tri doktora nauka, Mirko Ðurašin, Mate Škegro i Ljubo Paveliæ. Prostim rijeènikom reèeno, ljudi koji kod predsjednika dr¾ave ulaze bez kucanja!

 

SAN