Pat pozicija u Fudbalskom savezu

ImageNaša tema je aktuelna pat pozicija u Fubalskom savezu – nemoguænost da se promijeni generalni sekretar, bez obzira na preporuke meðunarodnih foruma, ili bolje reæi da se bilo šta promijeni u ovoj tu¾noj prièi o nesposobnim i neodgovornim ljudima, koji su sami sebi mjera. ®alosna, ali ipak mjera. O stanju u fudbalu razgovarali smo sa Slavenom Kovaèeviæem, uglednim sportskim radnikom i publicistom, direktorom Sportskog društva Bosna i koautorom knjige o sportskom pravu.

RSE: Naš fudbal se u posljednje vrijeme trese. Da li je u pitanju uroðena mana ili je to puka refleksija ukupnog ambijenta i interakcija?
 
Kovaèeviæ: Mislim da tu postoji niz organizacionih nedostataka, koji su, na¾alost, sakriveni u našim politièkim realitetima, koji – evo, kako vidimo – postaju izgovor da se organizuje nešto što je manje funkcionalno od neèeg što bi moglo biti optimalno. Tako i u našem nogometu imamo takve probleme. Kada bismo bili puki posmatraèi sa strane, ne bismo mogli vjerovati da ljudi mogu na taj naèin razmišljati. Tako da je to, ustvari, odraz našeg politièkog realiteta.
 
RSE: Ja se uvijek divim vitalnosti naše fudbalske sile. Šta god se desi, oni najodgovorniji, prvi koji bi trebali pasti, zapravo se uèvršæuju u sedlu.
 
Kovaèeviæ: Stanje u Nogometnom savezu BiH je takvo da štiti one koji donose odluke. Za donošenje neke odluke je potrebna dvoèetvrtinska veæina (12 glasova), što znaèi, ako bi morali da donesu neku odluku koja ne ide u korist rukovodstva, nikad je neæe donijeti. Znaèi, tu nema ni onog najosnovnijeg demokratskog pristupa – da se odluke donose prostom veæinom, da bi se na taj naèin proces ubrzao. Ali ni to ne bi trebala biti koènica ljudima koji su spremni raditi za dobrobit nogometnog sporta. Da postoje izvanredni rezultati nogometne selekcije BiH, vjerovatno niko to ne bi spomenuo.

RSE: Zvaniènici iz fudbala tvrde da ih podr¾avaju UEFA, FIFA… Te organizacije im tvrde da generalni sekretar ne mo¾e biti osoba protiv koje se vodi postupak, a ovi im odgovore da mo¾e dok ne bude osuðen, da je Ušanoviæ „k‘o stvoren“ za genseka.
 
Kovaèeviæ: Ti stavovi UEFA-e se mogu tumaèiti na razne naèine. Ne mora se raditi samo o nivou generalnog sekretara. Pogledajmo i neke stvari koje su se dešavale u neposrednoj prošlosti. To da ne igramo prijateljsku utakmicu s nekom od evropskih ili svjetskih ekipa nije sluèajnost. Oèigledno je da su tu nešto dešava. To da su zakoèena sredstva i što ne dolaze u Nogometni savez BiH, ni to nije sluèajnost. To što UEFA govori da tu nešto ne štima, to takoðer nije sluèajnost. Pitanje je percepcije ljudi  koji vode nogometni sport, da li oni prepoznaju ovaj niz dogaðaja koji se dešava i koji nije sluèajan. Ako ga prepoznaju, trebali bi – po meni – da preduzmu korake da se ovakva situacija što prije prevaziðe i da doðemo do taèke od koje mo¾emo iæi naprijed. Ako oni to ne prepoznaju, onda imamo problem da ljudi koji vode nogometni sport ne mogu da pove¾u dva i dva. Oèigledno je da æe u toj „sapunici“ biti još epizoda. Ali, opet ka¾em, trebamo se malo i ograditi. Ako pogledamo ko strukturalno èini Nogometni savez BiH – radi se o dva entitetska Saveza, od kojih svaki ima svoju strukturu. Svi ti ljudi, od dr¾avnog pa do opštinskog nogometnog saveza, snose odgovornost. Ono što se dešava u Izvršnom odboru je ustvari izraz njihovog interesa i izraz njihove volje. Ako oni na to pristaju, onda tu nema prièe. Onda su se oni tako organizovali da ¾ele ovo da rade i to je njihov „projektni zadatak“ koji oni ¾ele da istjeraju do kraja. Da li u entitetskim i opštinskim savezima postoji dovoljna kolièina volje da se nešto mijenja, ne znam. Ali ako sav balast prebacimo na Izvršni odbor, oni æe se zaštititi time da su oni predstavnici nekih drugih nogometnih struktura, ni¾eg nivoa. I tu se zatvara taj èarobni krug, iz kojeg se teško mo¾e izaæi.
 
RSE: Prijetnje meðunarodnih foruma vrijede ukoliko se umiješa politika, ukoliko ka¾u da æe se zabraniti nastup reprezentacije ukoliko politièari djeluju na nogometne strukture. S druge strane ne vrijede, ukoliko se mi iz nogometnih struktura ponašamo protivno propisima i instrukcijama. Šta bi UEFA u ovakvom jednom sluèaju zastoja, apsolutne stagnacije ili pat pozicije, mogla uraditi? Nisu li i oni pomalo rezervisani ili kalkulantski raspolo¾eni?
 

Kovaèeviæ: Niti jedna meðunarodna sportska organizacija, ukljuèujuæi Olimpijski komitet, neæe se umiješati direktno, osim ukoliko ne doðe do narušavanja statuta jedne od tih meðunarodnih organizacija. Onda bi se umiješala s ciljem da zaštiti svoj dignitet. Oèito da je statut Nogometnog saveza BiH izraz politièkog poimanja stvari, da tu postoje izraziti politièki uticaji. Ne treba èovjek biti posebno pametan da to vidi. Pitanje je samo u kojem momentu æe UEFA ili FIFA politièki uticaj na takvom nivou da se više ne mo¾e tolerirati. Ako to eskalira do nepodnošljive taèke, onda mo¾e doæi do neke privremene sankcije, koja æe biti u poèetku vjerovatno finansijska, a onda æe, u drugom ili treæem koraku, doæi do suspenzije. Da li ti ljudi vide poruke koje dolaze iz meðunarodnih fudbalskih struktura da se kreæu prema suspenziji, ne znam. Ali je oèito da putanja koju su zacrtali vodi ka tome. Mo¾da baš hoæe da idu tom putanjom. Mo¾da su se negdje dogovorili da Nogometni savez BiH dovedu do taèke da nas meðunarodna nogometna zajednica neæe prihvatati.

 
RSE: Dugo si u sportu, Olimpijskom komitetu, aktivista u stvaranju Zakona o sportu, autor knjige o sportskom pravu… Imamo li mi pravo oèekivati ikakvu, inostranu ili domaæu, pomoæ da se ovo riješi?
 
Kovaèeviæ: Pomoæ æe doæi na naèin da æe naš Nogometni savez do¾ivljavati pritiske finansijske prirode. Ako radi nedonošenja odreðenih odluka izgubite skoro dva miliona maraka, onda je jasno da tu postoji odreðeni problem. Problem mo¾e eskalirati do te mjere da se ta sredstva potpuno ugase. Ti pritisci æe iæi do te taèke dok UEFA i FIFA ne procijene da naš Nogometni savez ne ispunjava minimum uslova da bude èlan meðunarodne nogometne porodice. Mene lièno je toga strah. Ljudi koji dolaze iz tih struktura i uèestvuju na sjednicama Izvršnog odbora, šalju vrlo jasne poruke. Da li neko te poruke ne èuje, ne ¾eli da èuje, ne vidi ili ne ¾eli da vidi, ja ne znam, ali mislim da bi trebali da izvrše korekcije u svom ponašanju i svom poimanju meðunarodnih sportskih propisa. Ako ne doðe do toga, mislim da æe se ta kula od karata jako brzo urušiti.
 
RSE: To iscrpljivanje mo¾e stvoriti velike frustracije kod navijaèa, poticati neke negativne tendencije.
 
Kovaèeviæ: Ne smije se slomiti sva ta prièa na izboru generalnog sekretara Nogometnog saveza BiH.
 
RSE: Da
, ali to se pokazuje kao svojevrsni èir. Preko toga ljudi zapravo i gledaju da li se nešto mijenja ili ne.
 
Kovaèeviæ: Nogometni savez BiH mora usaglašavati svoj statut sa statutom UEFA i FIFA i to æe biti jedan dugotrajan proces. Ovo je mo¾da jedna testna stanica, da vidimo da li postoji minimum volje da se riješe neka formalna pitanja. Izabrati generalnog sekretara – ako ne doðemo na liènu razinu ko æe to biti – je formalnost. Meni smeta da u toj prièi imamo uticaje i selektora i nekakvih èaršija i nekakvih kafanskih prièa i da oni svi zajedno biraju generalnog sekretara. Generalnog sekretara mo¾e izabrati samo Izvršni odbor Nogometnog saveza BiH i snositi punu odgovornost za izbor tog èovjeka. Tu sva prièa prestaje.
 
RSE: Odgovornost u ovoj zemlji ne postoji. Tu rijeè treba izbrisati iz rjeènika ovih naših jezika.
 
Kovaèeviæ: Da je ovo normalna zemlja, onda ne bismo ni prièali o ovome. U normalnoj zemlji bi sama èinjenica što se nije igrala prijateljska utakmica sa nekom od evropskih ili svjetskih reprezentacija bila dovoljan razlog da neko odstupi. 

 
Radio Slobodna Evropa