pU¹anoviæu pri kraju rok valjanosti

ImageNakon direktora svih selekcija u fudbalu BiH Ahmeta Pašaliæa, iz…
Fudbalskog saveza BiH uskoro bi mogao otiæi i glavni sekretar Munib Ušanoviæ.

Interna istraga u Savezu je pokazala da je upravo Ušanoviæ prouzroèio novonastali problem s licenciranjem. S obzirom da je i Tu¾ilaštvo BiH pokrenulo proces protiv njega zbog financijskih malverzacija, realno je oèekivati da Ušanoviæu ubrzo istekne “rok valjanosti” u FS-u. Uostalom, i da ne doðe do njegove smijene, mandat mu završava u maju ove godine. Takoðer, Ušanoviæ je izgleda izgubio podršku vrha Saveza.

Predsjednik Saveza Iljo Dominkoviæ izjavio je da je Munib Ušanoviæ apsolutno odgovoran za problem s licencama koji æe posve sigurno uzrokovati veliku štetu bh. fudbalu.

“Neko mora odgovarati. Munib Ušanoviæ je kao glavni sekretar apsolutno odgovoran jer je znao da je komisijama za licenciranje istekao mandat i da njihove odluke nisu valjane, da direktor odjela mora, kao i ostali eksperti, imati stalni radni odnos i utvrðenu odgovornost. Ali je Munib Ušanoviæ to neodgovorno shvatio i stoga kasnio u realizaciji”, kazao je Dominkoviæ za Dnevni list.

Vrlo vjerovatna je moguænost da Savez izgubi licencu na godinu dana, ali da bh. klubovi ipak igraju u Europi. Naime, krovna organizacija europskog fudbala poslat æe svoju inspekciju u BiH, koja æe izvršiti provjeru klubova sudionika europskih natjecanja i, shodno rezultatima inspekcije, Uefina komisija za licenciranje mo¾e izdati dozvolu za igranje u Europi našim klubovima. Naravno, ti klubovi Uefinim tijelima neæe moæi sakriti ništa i morat æe zadovoljiti svih pet kriterija za dobivanje licence – finansijskii, zakonski, infrastrukturi, administrativni i sportski!

Fudbalski savez gotovo æe sigurno biti ka¾njen novèano, a osim toga, Uefa æe smanjiti finansijsku pomoæ koju je dosad isplaæivala Savezu za provoðenje programa licenciranja klubova.

(sportcentar)