Rađa: Ne pada mi na pamet da ih ganjam po kafanama!

Nji­hov izbor je da ne bu­du sa na­ma, iako im ni­ko ni­je za­tvo­rio vra­ta re­pre­zen­ta­ci­je. Ipak, ogri­je­ši­li su se o dis­ci­pli­nu i za­slu­žu­ju san­kci­je – ka­že Ra­đa

Da ži­vi­mo ne­gdje dru­go i u ne­kim nor­mal­nim okol­nos­ti­ma, ju­če­raš­nje “dru­že­nje” u ru­ko­me­tnom sa­ve­zu BiH, po­vo­dom nas­tav­ka kva­li­fi­ka­ci­ja za EP u Srbi­ji pro­te­klo bi u ras­pra­vi o ta­kti­ci, op­ti­mis­ti­čnim pro­gno­za­ma… Umjes­to to­ga, na­pe­tost me­đu pri­su­tnim, po­se­bno ona se­le­kto­ra Vo­ji­sla­va Ra­đe i ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Sma­je Ka­ra­či­ća, mo­gla se “re­za­ti no­žem”.

Ra­đa je bar na tren za­držao mir­no­ću i izus­tio plan za ru­ko­me­tnu se­le­kci­ju BiH pred na­re­dna dva du­ela sa Es­to­ni­jom. U ko­ji­ma ni­šta osim po­bje­da ne do­la­zi u ob­zir, ako ne že­li­mo da os­ta­tak kva­li­fi­ka­ci­ja bu­de re­vi­jal­nog ka­ra­kte­ra.

Oku­plja­nje 6. mar­ta

– Oku­plja­nje je 6. mar­ta, a dan ka­sni­je pu­tu­je­mo za Es­to­ni­ju. Do uta­kmi­ce će­mo odra­di­ti dva tre­nin­ga, jer za ne­što vi­še ne­ma­mo vre­me­na – ka­zao je Ra­đa, na­kon što je obja­vio ši­ri spi­sak kan­di­da­ta za na­re­dne uta­kmi­ce. Po­zva­no je 27 ru­ko­me­ta­ša, a me­đu nji­ma su i ne­ka ne­oče­ki­va­na ime­na. Ipak, u prvom pla­nu su oni ko­jih vi­še ne­ma. Mir­sad Ter­zić, Mu­ha­med To­ro­ma­no­vić i Da­mir Do­bo­rac ne­će igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju dok je Ra­đa na se­le­ktor­skoj po­zi­ci­ji.

– Nji­hov izbor je da ne bu­du sa na­ma, iako im ni­ko ni­je za­tvo­rio vra­ta re­pre­zen­ta­ci­je. Ogri­je­ši­li su se o dis­ci­pli­nu i za­slu­žu­ju san­kci­je. Svi se mo­ra­ju po­na­ša­ti od­go­vor­no ka­da igra­ju u re­pre­zen­ta­ti­vnom dre­su – go­vo­ri Ra­đa i ko­na­čno “otva­ra kar­te”, po­jaš­nja­va­ju­ći šta je u pi­ta­nju.

– Noć pri­je uta­kmi­ce sa Ma­ke­do­ni­jom, Ter­zić, To­ro­ma­no­vić i Do­bo­rac su “fe­šta­li” do pet uju­tro u je­dnoj po­zna­toj sa­ra­jev­skoj ka­fa­ni. Na­kon in­ci­den­ta sam im po­ku­šao obja­sni­ti da ta­ko ne ide, ali se ova troj­ka, umjes­to pri­hva­ta­nja od­go­vor­nos­ti, odlu­či­la da vi­še ne­će nas­tu­pa­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju – izri­čit je se­le­ktor, ma­da je da­ni­ma raz­go­va­rao sa ovim ru­ko­me­ta­ši­ma i imao na­mje­ru zva­ti “okriv­lje­ne” na oku­plja­nje. Ne­ma ni­šta pro­tiv njih, ma­da su mu za­gor­ča­li ži­vot sla­bim nas­tu­pom pro­tiv Ma­ke­do­na­ca. Me­đu­tim, na se­le­kto­ro­vom spis­ku se na­šao i za­go­ne­tni čet­vrti re­pre­zen­ta­ti­vac, ko­ji je sa spo­me­nu­tom tro­ji­com der­ne­čio pred va­žan su­sret.

– Ni­je bi­tno o ko­me se ra­di, ali on se po­ka­jao i obe­ćao da se sli­čne stva­ri ne­će po­nav­lja­ti. Za­to i ra­ču­nam na nje­ga pro­tiv Es­to­na­ca – izja­vio je Ra­đa i ti­me iza­zvao bu­ru ne­go­do­va­nja.

Ne mrzi Ter­zi­ća

U ci­je­loj pri­či pos­tav­lja se pi­ta­nje sta­rog ani­mo­zi­te­ta izme­đu Ra­đe i tro­ji­ce “op­tu­že­ni­ka”, ob­zi­rom da se ni­su oda­zi­va­li se­le­kto­ru ni u pro­šlom man­da­tu.

– Ne znam da li oni me­ne vo­le ili ne vo­le, ali za Ter­zi­ća sam čak na­mje­nio i ka­pi­ten­sku tra­ku, što po­ka­zu­je ko­li­ko ga ci­je­nim. Da bu­de ja­sno, ni­je pro­blem što se igra­či dru­že i uz to po­pi­ju po je­dnu, dvi­je pi­ve. Ali ne pa­da mi na pa­met da ih do zo­re ga­njam po ka­fa­na­ma – ja­san je se­le­ktor.Osim na­ve­de­nih, na spis­ku po­no­vo ne­ma ni Dar­ka Mar­ti­no­vi­ća, ne­ka­da li­de­ra je­dne sjaj­ne ge­ne­ra­ci­je u nas­ta­ja­nju. Ra­đa na­gla­ša­va da za nje­ga

– Mo­gu po­zva­ti još je­dnog igra­ča, o če­mu ću odlu­či­ti u na­re­dnim da­ni­ma. Ali ne vje­ru­jem da će to bi­ti Mar­ti­no­vić. Pla­ni­rao sam Bra­ni­sla­va Obra­do­vi­ća, ko­ji je obe­ćao da će se oda­zva­ti, a on­da odje­dnom kao da je nes­tao sa “li­ca ze­mlje” – ka­zao je se­le­ktor na kra­ju

Sjaj­ni Ta­hi­ro­vić opet na go­lu

Od no­vih ime­na tu je sa­mo mla­di De­lić, ko­ji je pre­ko­man­do­van iz ju­ni­or­ske se­le­kci­je. Za­slu­žu­je pri­li­ku, za ra­zli­ku od Tri­vun­dže, ko­ji je re­do­vno iz­bje­ga­vao nas­tu­pe u re­pre­zen­ta­ci­ji, ali se ne­kim ču­dom na­šao na spis­ku. Ono što mo­že ra­do­va­ti lju­bi­te­lje bh. ru­ko­me­ta je ne­oče­ki­van po­vra­tak gol­ma­na Ta­hi­ro­vi­ća ko­ji će na­kon ju­na 2009. opet obu­ći re­pre­zen­ta­ti­vni dres.

– Enid je za­slu­žio po­ziv i de­fi­ni­ti­vno će po­mo­ći svo­jim is­kus­tvom. Već ima­mo sjaj­ne gol­ma­ne, ali smo da­li šan­su Ta­hi­ro­vi­ću da bu­de uz nas, jer mu je ovo po­slje­dnja se­zo­na akti­vnog igra­nja. Po­la­ko ga pri­pre­ma­mo za za­dat­ke u blis­koj bu­du­ćnos­ti, a to je da ra­di i tre­ni­ra re­pre­zen­ta­ti­vne gol­ma­ne BiH – za­klju­čio je Ra­đa.

Spi­sak za Es­ton­ce

Me­đu 27 po­zva­nih ru­ko­me­ta­šia za pred­sto­je­će du­ele sa Es­to­ni­jom, 9. i 12, mar­ta, svo­je mjes­to su na­šli Enid Ta­hi­ro­vić, Da­ni­jel Ša­rić, Ne­boj­ša Gra­ho­vac , Adnan Ša­ba­no­vić, Be­nja­min Bu­rić, Vu­ka­šin Sto­ja­no­vić, Amir Ča­kić, Mir­ko Mi­kić, Adnan Ja­škić, De­ni Ve­lić, Fa­ruk Vra­ža­lić, Da­mir De­lić, Ni­ko­la Prce, Ma­rin­ko Ke­le­če­vić, An­te Ku­kri­ka, Igor Man­dić, Edin Ba­šić, Adnan Har­man­dić , Srđan Tri­vun­dža, Ni­ko­la Do­kić, Ivan Ka­ra­čić, Mar­ko Pa­nić, Sa­ša Đu­kić, Kos­ta Sa­vić, Se­nja­min Bu­rić, Vla­di­slav Ve­se­li­nov i Vla­di­mir Vra­nješ.


(SAN)