Amir Zahirović: ”Rukometni savez dužan oko tri miliona KM”

Du­go­va­nja Ru­ko­me­tnog sa­ve­za BiH izno­se izme­đu 2,7 i tri mi­li­ona KM, ka­zao no­vo­iza­bra­ni pred­sje­dnik RS BiH Amir Za­hi­ro­vić.

Do­sa­daš­nji ko­me­sar ta­kmi­če­nja Pre­mi­jer li­ge BiH iza­bran je za pred­sje­dni­ka Upra­vnog odbo­ra, dok će pot­pred­sje­dni­ci bi­ti Zdrav­ko Mi­li­će­vić i Ne­ven­ko Her­ceg, ko­ji su odra­ni­je bi­li na ovim fun­kci­ja­ma. Na osni­va­čkoj sjednici Skup­šti­ne, održa­noj na Ili­dži u su­bo­tu, BiH je do­bi­la no­vi Ru­ko­me­tni sa­vez. Ta­ko je iz­vrše­na fa­mo­zna preregistracija na­kon zva­ni­čnog udru­ži­va­nja ru­ko­me­tnih sa­ve­za Fe­de­ra­ci­je BiH i Re­pu­bli­ke Srpske.

“Ovo se slo­bo­dno mo­že na­zva­ti is­to­rij­skim da­nom za bh. ru­ko­met. Na­kon du­go­go­diš­nje ago­ni­je Sa­vez je ko­na­čno re­gis­tro­van po svim za­ko­ni­ma drža­ve. U bu­du­ćnos­ti vi­še ne­će bi­ti ni­ti je­dne pre­pre­ke da apli­ci­ra­mo za sred­stva iz drža­vnih in­sti­tu­ci­ja. Sve bi to tre­ba­lo da do­nese sta­bil­nosti u ra­du Sa­ve­za, kao i svim mu­škim i žen­skim re­pre­zen­ta­ti­vnim se­le­kci­ja­ma. Da ne­ sma­tram da je do­šao kraj ago­ni­ji, ne bih ni ula­zio u sve ovo”, is­ti­če čel­ni čo­vjek RS BiH i na­slje­dnik Eni­da Ta­hi­ro­vi­ća, ko­ji se ra­ni­je po­vu­kao iz UO.

Ina­če, su­bo­tnjoj sjednici pri­sus­tvo­va­la su 44 de­la­ga­ta, 15 iz Sa­ve­za Re­pu­bli­ke Srpske, 15 iz RS Her­ceg Bo­sne i 14 iz kan­to­nal­nih sa­ve­za FBiH. Na­kon što je jednoglasno usvo­je­na odlu­ka o osni­va­nju Sa­ve­za, za pred­sje­dni­ka Skup­šti­ne no­vo­for­mi­ra­nog RS BiH iza­bran je Zdrav­ko Ko­mlje­no­vić, dok su za pot­pred­sje­dni­ke imenovani Bran­ko Vu­ko­je­vić i Da­mir Žu­ga. U Upra­vnom odbo­ru se na­šlo 12 čla­no­va, a naj­vi­še po­le­mi­ke se vo­di­lo o izbo­ru Dra­ga­na Ko­ji­ća u UO. Ko­jić u prvi mah ni­je do­bio po­dršku de­le­ga­­ta RS Re­pu­bli­ke Srpske.

“Bi­lo je par ne­su­gla­si­ca, do­šlo je do ne­kih pro­ble­ma kod pred­sta­vni­ka iz RS, ko­ji su prvo ima­li ne­kih pri­mje­daba na Sta­tut, a on­da i kod izbo­ra Ko­ji­ća u UO. Ne­ki delegati su gla­sa­li pro­tiv nje­ga, on­da je do­šlo do kon­fu­zi­je. Na kra­ju je ipak usa­gla­še­no da on uđe u UO, a sve je re­zul­ti­ra­lo da Vo­ji­slav Ra­đa sa de­le­ga­ti­ma iz regionalnog sa­ve­za Do­boj na­pus­ti Skup­šti­nu”, ka­zao je Za­hi­ro­vić.

Naš sa­go­vor­nik uprkos ve­li­kim du­go­va­nji­ma Sa­ve­za vje­ru­je ka­ko će no­vi sa­vez uz ve­li­ku po­dršku drža­ve us­pje­ti da sa­ni­ra ve­ći­nu is­tog, jer, ka­ko ka­že, oni sa­mi to neće mo­ći uči­ni­ti.

“Na­kon što se i pra­vno re­gis­tru­je, Sa­vez će kre­nu­ti u pre­go­vo­re pri­je svih s Po­res­kom upra­vom i do­bav­lja­či­ma. Oče­ku­je­mo ogro­mnu po­moć drža­ve, jer je ovo ipak drža­vni sa­vez. Mi za­is­ta ne­će­mo mo­ći sa­mi da vra­ti­mo ova sred­stva ma ko­li­ko se tru­di­li. Ovaj sa­vez je na je­dan na­čin oba­ve­za drža­vnih in­sti­tu­ci­ja. Naš bu­du­ći rad će bi­ti ja­van i tran­spa­ren­tan, a mi se na­da­mo da će se u što kra­ćem ro­ku do­govo­ri­ti re­pro­gram”, go­vo­ri Za­hi­ro­vić.

Dos­ta paž­nje pro­šle se­zo­ne je iza­zva­la odlu­ka o skra­će­nju Pre­mi­jer li­ge na 12 klu­bo­va. Za na­re­dnu se još ne zna broj klu­bo­va, s ob­zi­rom na to da još ni­je po­zna­to da li će Bo­rac igra­ti SE­HA li­gu i do­ma­će prvens­tvo.

“Po­tez sta­rog sa­zi­va o skra­će­nju li­ge je je­dan od naj­bo­ljih. Još ne zna­mo broj klu­bo­va za na­re­dnu, jer če­ka se stav Bor­ca o SE­HA li­gi i do­ma­ćoj li­gi. Uko­li­ko bu­de igrao, u tom slu­ča­ju bi­smo ima­li 13 klu­bo­va, pa bi se on­da ra­zmiš­lja­lo o 14 da bu­de par­an broj, ma­da i ne mo­ra. U sva­kom slu­ča­ju mi će­mo kre­nu­ti u is­prav­ku svih previlnika ko­ji su dosa­d uno­si­le kon­fu­zi­je u ja­vnos­ti, ta­ko da ne­će­mo vi­še do­la­zi­ti u sli­čne si­tu­aci­je. Drža­će­mo se no­vog sta­tu­ta, ko­ji je ja­san i tra­nspa­ren­tan”, tvrdi dugogodišnji spor­tski ra­dnik, ko­jeg je na ovu fun­kci­ju pre­dlo­žio Upra­vni odbor Kan­to­na Sa­ra­je­vo.

Na kra­ju se Za­hi­ro­vić do­ta­kao i re­pre­zen­ta­ti­vnih se­le­kci­ja, te iznio uvje­re­nje da se vi­še ne­će po­nav­lja­ti slu­ča­je­vi kao ne­da­vno ka­da je bio upi­tan odla­zak na kvalifikacionu uta­kmi­cu u Fin­sku, kao i da bi mo­gla bi­ti us­ko­ro for­mi­ra­na žen­ska se­ni­or­ska se­le­kci­ja.

“Re­pre­zen­ta­ti­vne se­le­kci­je će ima­ti sve uslo­ve za nor­ma­lan rad, što je na­ša oba­ve­za, a ne da se­le­ktor otva­ra ra­zna vra­ta i pro­si za no­vac. To se vi­še ne­će de­si­ti. Takođe na­ša du­žnost je da u što sko­ri­je vri­je­me ime­nu­je­mo se­le­kto­ra žen­ske se­le­kci­je, kao i omla­din­skih re­pre­zen­ta­ci­ja”, za­klju­čio je Za­hi­ro­vić, ko­ji je do­dao da Sa­vez tre­nu­tno ne­ma ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra, te da ne­će žu­ri­ti za na­slje­dni­kom Sma­je Ka­ra­či­ća, ko­ji bio ge­ne­ral­ni se­kre­tar Sa­ve­za pu­nih 15 go­di­na.

Nezavisne novine