Opstanak bh. nogometa doveden je u pitanje!

NS BiH je suočen sa ozbiljnim problemom usljed nepridržavanja direktiva FIFA i UEFA

Image

 

Jusuf Pušina, predsjednik Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo uputio je pismo u Svjetsku i Evropsku fudbalsku federaciju, a u kojem je čelnicima FIFA i UEFA objasnio aktuelnu problematiku u našem fudbalu.

FS Kantona Sarajevo kao i pojedini drugi kantonalni savezi, suočeni su sa ozbiljnom problematikom koja im se stavlja na teret, a koja direktno prijeti i opstanku BiH nogometa. Kao što je poznato u N/FS BiH osporavaju izbor organa i tijela ovog Kantona za N/FS BiH.

Stoga je Pušina uputio pismo u Cirih i Nyon, a koje Vam prenosimo u cijelost:

“Navodi se kako na sjednici skupštine Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo nisu na propisan način predloženi kandidati za organe i tijela NS/FS BiH, za mandatni period 2010-2014. Ovakva odluka potpuno je nepravilna i neprihvatljiva. Statutom Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo regulisan je rad skupštine Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo, pa tako i način donošenja odluka, odnosno imenovanja / predlaganja kandidata za organe i tijela NS/FS BiH. Na Izbornoj skupštini FS kantona Sarajevo (29. marta 2010.), imenovani su i predloženi kandidati ispred FS kantona Sarajeva. Isti su kasnije na sjednici Skupštine NS Federacije BiH 14. jula 2010. potvrđeni i kooptirani u organe i tijela NS F BiH, a odlukom Skupštine su verificirane i kandidature kantonalnih saveza za članove Predsjedništva, Izvršng odbora i pravnih tijela NS BiH.

Statut Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo mjerodavan je za eventualnu kontrolu načina na koji su predloženi kandidati za organe i tijela NS/FS BiH.
Statut NS Federacije BiH, odnosno Statut NS/FS BiH ne može se primjenjivati na pitanja regulisana Statutom Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo, kao što je to u konkretnom slučaju način imenovanja kandidata za organe i tijela NS/FS BiH.
Tako je članom 23 Statuta Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo određeno da „odluke donesene od strane Skupštine, stupaju na snagu i obavezuju klubove i udruženja, sljedećeg dana od dana donošenja. Nadalje je određeno članom 23 Statuta FS KS da “Skupština svojom odlukom može ovlastiti Predsjednišvo Saveza, da donese odluke iz njene nadležnosti.”

Napominjemo da je u skladu sa Statutom FS KS, prenesenom nadležnošću od strane Skupštine, Predsjedništvo FS KS, prije četiri godine, na isti način delegiralo sadašnjeg člana IO NS BiH, ispred našeg Saveza, kao i sve ostale kandidate za organe i tijela NS BiH, koji su danas nelegitimni predstavnici našeg Saveza, i kao takvi predstavljaju naš Savez, iako im je mandat od 4 godine istekao.

Također ističemo kao primjer da je na isti način i Skupština NS/FS BiH na sjednici (27. juna 2004.) odlukom ovlastila Izvršni odbor NS/FS BiH da izabere novu Revizorsku kuću za reviziju poslovanja Saveza. Dakle, krajnje je tendenciozno da se pravila i odredbe Statuta sprovode samo u onom dijelu koji odgovara trenutnoj strukturi vlasti, a da se ista osporavaju u Statutu određenog kantonalnog Saveza.

Ponovo ističemo, da su odluke skupštine Fudbalskog Saveza Kantona Sarajevo legalne i donijete u skladu sa Statutom FS Kantona Sarajevo, koji je u zakonskom roku od 30 dana verifikovan od strane Ministarstva Pravde i Uprave kantona Sarajevo.

NS/FS BiH smo uputili više dopisa s ciljem rješavanja aktuelne problematike, na koje nikad nismo dobili odgovor. Potom smo shodno članu 15, odnosno članu 21 Statuta NS BiH pokrenuli inicijativu za održavanjem prvenstveno redovne, a potom vanredne te izborne Skupštine NS BiH. Ovu inicijativu su na sastanku u prostorijama FS KS 13. oktobra 2010. zvanično podržali i potpisali predstavnici pet (5) kantonalnih nogometnih saveza (Sarajevski, Tuzlanski, Srednjobosanski, Hercegovačko-neretvanski i Unsko-sanski kanton) prihvatajući i podržavajući izmjene i dopune Statuta NS/FS BiH predložene od strane FIFA I UEFA. Nakon svega i dalje se vrše opstrukcije personalnog karaktera prema kantonalnim savezima, naročito prema FS KS, formiraju se nelegalne ad hoc komisije kojima je istekao mandat od četiri godine, i koje bi bez ikakvog pravnog osnova utvrđivale navodne nepravilnosti prilikom izbora na skupštinama kantonalnih saveza, i osporavale Statut FS KS kao nekompetentan, a isti je potvrđen u zakonskom roku od Ministarstva pravde kantona Sarajevo.

Ovo je još jedan u nizu pokušaja da se spriječi izbor novih članova IO NS BiH i na nezakonit način produži mandat sadašnjim članovima Izvršnog odbora NS BiH, čime se samo dokazuje tendenciozan rad Izvršnog odbora, Predsjedništva i nelegalnih ad hoc komisija NS BiH čiji je mandat istekao.

Ponovo napominjemo, da je NS BiH suočen sa mnogo važnijim problemima koji se odnose na uslovnu suspenziju NS BiH, te da je stoga apsolutno nepotrebno formiranje nestručne, nelegalne ad hoc komisije i selektivno kontrolisanje rada kantonalnih saveza koji u potpunosti prihvataju direktive FIFA i UEFA, kao i izmjene i dopune Statuta NS BiH, smatrajući da su iste u sportskom duhu i da samo mogu doprinijeti funkcionalnosti, efikasnosti i transparentnosti rada NS BiH, te unaprijediti budućnost BiH nogometa, čiji je opstanak doveden u pitanje.

NS BiH je suočen sa ozbiljnim problemom usljed nepridržavanja direktiva FIFA i UEFA. Stoga smo više puta apelovali da se sva pažnja usmjeri na rješavanje tih problema, te da se u cijelosti poštuje član 4 Statuta NS BiH. Obaveza NS BiH decidno navedena u pomenutom članu Statuta je „pridržavanje Statuta, propisa i direktiva FIFA i UEFA…”

 

 

(SCsport)