Pobune: ‘Bošnjački’ kantoni traže vanrednu sjednicu Skupštine NSBiH

Prema Statutu, dovoljno je da 15 delegata zatraži vanredno zasjedanje

Image

Ako delegati Skupštine Nogometnog saveza BiH do kraja marta ne usvoje novi statut u kojem neæe biti mjesta za èlan koji govori o troèlanom Predsjedništvu, UEFA i FIFA æe nas suspendirati. U tom sluèaju, reprezentacija sigurno neæe na Evropsko prvenstvo, a prvak æe moæi igrati samo sa šampionom Ju¾ne Osetije.

Od prošlog zasjedanja Skupštine, na kojem su delegati, uprkos pritiscima UEFA-e i FIFA-e, odbili novi statut, malo se šta promijenilo, a znakova da æe se nešto popraviti skoro da i nije bilo. Sve do juèer.

Prijetnja suspenzijom

Naime, dok èelnici Nogometnog saveza BiH Sulejman Èolakoviæ, Iljo Dominkoviæ i Bogdan Èeko èekaju da nas neko èudo s neba spasi suspenzije, a oni uprkos pritiscima ipak zadr¾e svoje tri stolice u Predsjedništvu, u akciju su stupili predstavnici pet kantonalnih saveza, koji su odr¾ali sastanak na kojem su se slo¾ili da æe tra¾iti sazivanje vanredne sjednice Skupštine NSBiH.

Predstavnici saveza Sarajevskog (Jusuf Pušina), Tuzlanskog (Midhat Arnautoviæ), Unsko-sanskog (Šaæir Fajiæ), Srednjobosanskog (Behudin Trboviæ) i Hercegovaèko-neretvanskog kantona (Samir Æemaloviæ) slo¾ili su se da je postojeæa situacija u bh. nogometu nepodnošljiva te da neko, kada to veæ ne rade oni koje su upravo kantoni delegirali u tijela NSBiH, treba pokrenuti proces kojim æe se udovoljiti zahtjevima FIFA-e i UEFA-e.

Iako su bili pozvani, sastanku u Sarajevu, kako je saopæeno, nisu se odazvali predstavnici iz Bosanskopodrinjskog i Zenièko-dobojskog kantona, dok su SBK i HNK bili zastupljeni polovièno, odnosno njihovim bošnjaèkim dijelovima.

Rok 30 dana

Ovakvih inicijativa do sada je bilo mnogo, ali ono što ovu odvaja od ostalih je uporište u Statutu NSBiH. On, naime, ka¾e da do sazivanja vanredne sjednice Skupštine NSBiH mora doæi u sluèaju da to zatra¾i najmanje 15 delegata te da ona mora biti odr¾ana u roku od 30 dana od prijema pismenog zahtjeva.

Sastanku su prisustvovali reprezentativni èlanovi pet kantona iz Federacije BiH. U sluèaju da unutar tih kantonalnih saveza vlada veæinski identièno mišljenje, onda se mo¾e konstatirati da broj delegata koje oni daju u Skupštini mo¾e preæi brojku od 15, što njihovom zahtjevu daje legitimitet.

No, iako NSBiH neæe moæi ignorirati odluke sa sarajevskog sastanka, to nije nikakva garancija da æe problem biti riješen. Naime, sastanak je samo inicijativa, a kako æe na nju reagirati delegati iz ostalih kantona i ostalih naroda, koji su i na prošlom zasjedanju Skupštine bili koènica donošenju odluka, teško je reæi.

Dominkoviæ: Gubljenje vremena i novca

Ne ¾eleæi osporiti zakonski temelj inicijative, èlan Predsjedništva NSBiH Iljo Dominkoviæ tvrdi da ne bi bilo pametno sazivati vanrednu sjednicu Skupštine prije temeljitih priprema.

– Iznenaðen sam zato što na taj sastanak nisu pozvani predstavnici svih deset kantona iz Federacije BiH. Zato ovo mo¾e biti samo jedno dobro polazište za odr¾avanje legalnih sjednica razlièitih organa svih struktura u zemlji, a ne samo pojedinih.

Nije upitno da li, prema postojeæem Statutu, 15 delegata mo¾e tra¾iti vanrednu sjednicu Skupštine, ali bi bilo suludo sazvati je i podnijeti finansijski trošak dolaska 60 delegata samo da bismo zakljuèili da ne mo¾emo promijeniti ništa. FIFA i UEFA su nam lijepo rekle da se delegati u glasanju samo trebaju izjasniti s “da” ili “ne”, bez ikakvih prijedloga izmjena i dopuna predlo¾enog materijala.

Znaèi, ako zasjedanje nije pripremljeno tako da æe delegati sigurno glasati “za”, onda bismo sazivanjem sjednice Skupštine samo gubili i vrijeme i novac.

A kada je rijeè o našim mandatima, ne mo¾emo imati nikakvu izbornu sjednicu Skupštine sve dok se ne usvoji novi statut, jer su nam FIFA i UEFA jasno dale do znanja da mandat postojeæih organa traje do verifikacije novog saziva. Znaèi, do usvajanja statuta nema ni izbora – ka¾e Dominkoviæ.

Sankcije samo za krivce

Kantonalni savezi zakljuèili su da eventualne sankcije od UEFA-e i FIFA-e ne smiju biti izreèene onima koji su poštovali preporuke FIFA-e i UEFA-e u vezi s usvajanjem novog statuta.

Na ovaj naèin savezi ¾ele da UEFA i FIFA meðu delegatima Skupštine NSBiH razdvoje krivce od ostalih kako se ne bi desilo da i oni koji su glasali za novi statut, a to su veæinom bošnjaèki predstavnici, snose eventualne sankcije zbog opstrukcije ostalih.

 

(Avaz)