Zašto (ne)napadam Sušića?

Image

Ove bljuvotine koje se zadnjih dana mogu proèitati u tzv. bh. štampi na raèun selektora Safeta Sušiæa su odraz našeg “primitivnog” mentalnog sklopa. Kad ka¾em “primitivnog” definišem ga prije svega kao neznanje, neprofesionalizam i korumpiranost.

Prva stvar koja upada u oèi kod ovih “komentara” je kredibilitet autora kritièkih tekstova i njihov (ne)profesionalan pristup radu selektora. Ko su “sportski” novinari tipa S.Sinanoviæ, A.Novalija, B.Tiro, Jelovina i ostali “de¾urni kritièari” selektora? Kakvo je njihovo “sportsko” znanje i kakve su to njihove “analize” iz koje vade “argumente” za “napade” na selektora?

Po tekstovima koji dotièni “serviraju” bh. javnosti teško je zakljuèiti da je njihov “trud” proizašao iz nekih dubljih analiza taktike selektora, uèinka igraèa, logistike, tima, uèinka navijaèa, podrške/rada Saveza, odnosa tih istih novinara i atmosfere koju svaraju prije kvalifikacija/utakmica i svih drugih faktora koji u našoj specifiènosti, objektivno, i te kako imaju uticaja na svake kvalifikacije i odigrane utakmice Reprezentacije. Na¾alost tih nekih “dubljih” analiza kod njih nema, što govori o njihovom “sportskom” obrazovanju. Tekstovi obiluju selektivnim “argumentima” i to samo u onim segmentima koji dotiènom autoru u tom momentu pašu. Recimo primjer zadnje press konferencije za štampu koju je Sušiæ napustio, a koja mo¾da i najbolje ocrtava mentalitet/profesionalnost bh. novinarstva. U svakoj iole respektabilnoj novinarskoj praksi, koju bh. novinarstvo uveliko glumi, krajnje neumjesna/nepristojna bi bila seljaèka upadica “Pa bolje razumiješ francuski od bosanskog” upuæena nekome od kojeg oèekuješ da nešto napravi u našoj zemlji i našem nogometu iliti fudbalu. Ako se tome doda i OTVORENO IZVRTANJE rijeèi selektora i od NE CIJENITE u NE VOLITE, koji su usput reèeno dva potpuno razlièita pojma, onda bi to trebalo pobuditi pa¾nju kod svakog onog ko sebe smatra predstavnikom sedme sile.

{youtube}JTkVgDfiTT8{/youtube}

Ne cijenite ili ne volite?

Ove se stvari konstantno dešavaju u bh. novinarstvu. Znaèi dešava se izvrtanje rijeèi i èinjenica, selektivna kritika i selektivni slavospjev. I ovo nije sluèaj samo sa selektorima, veæ i sa Savezom, igraèima i navijaèima. Još mi je u sjeæanju friška slika famoznog BHF otvorenog pisma koji su ti isti novinari “izvrnuli” tako da je ispalo da je BHF otjerao Æiru. U originalu BHF saopštenja tadašnjem selektoru Bla¾eviæu, za ilustraciju, doslovno stoji:

Ovo javno obraæanje je i naš poziv Vama da podnesete ostavku na mjesto selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine ako ne ¾elite da se okreæete protiv onih koji su Vas doveli da bi zaštitili svoje guzice.

Iz ove kljuène reèenice bh. novinarsvo pravi bombastiène naslove kako BHF tra¾i Æirinu ostavku. U stvari ti isti “novinari” u ovom sluèaju prešuæuju èinjenicu da se od Æire tra¾i ostavka AKO NE ®ELI DA SE OKREÆE PROTIV ONIH KOJI SU GA DOVELI DA BI ZAŠTITILI SVOJE GUZICE. Ovaj se drugi dio ni u jednom “analitièkom” èlanku nije mogao proèitati. Niko se od tih “sportskih” novinara nije potrudio da ozbiljnije proèita i prouèi to pismo. Jok, uzelo se ono što paše iz konteksta i NAHRANILO “gladni puk”.

O marifetlucima u Savezu su ti isti novinari šutili godinama. Šta više, pojedini autori “kritike” su sa istom kriminalno/fašistièkom klikom iz Ferhadije godinama bili u razlièitim talovima. Svaka kritika javnosti se uredno stavljala pod tepih ili su otvoreno branili istu garnituru. Kad bi ta neka kulminacija nezadovoljstva dolazila do neke kipuæe taèke onda su vješto od toga profitirali praveæi razno-razne profitabilne face to face TV emisije po razlièitim TV kuæama.

Njihov odnos prema navijaèima, a naroèito BHF-u je posebna prièa. Sa pojedinaènim izuzecima, ogromna veæina tih “sportskih” novinara BHF je etiketirala hooliganima, društvenim marginalcima, isfrustiranom dijasporom itd. Za njih su “pravi”navijaèi bili i ostali samo oni kojima su mogli, a i danas mogu, proturati svoja autorska dostignuæa. Razlozi takvom njihovom ponašanju je danas svakom normalnom NAVIJAÈU jasan: lièni talovi, neznanje i neprofesionalizam.

O igraèima se piše kako kome bolje odgovara. Èekali smo dugo da bismo proèitali poneki stidljivi komentar o KATASTROFALNOJ igri Misimoviæa i D¾eke u dr¾avnom dresu u zadnjim prijateljskim i kvalifikacionim utakmicama. Na “jadikovanje” i “razoèarenje” Spahiæa na navijaèe i njihovo opravdano zvi¾danje ekipi koja nas svojim pristupom dr¾avnom dresu sramoti iz utakmice u utakmicu, nismo èuli ama niti jedan komentar. Jel’ to neko od tih “sportskih” struènjaka preupitao kapitena da l’ misli da je on taj zvi¾duk ili dobacivanje, kao dio ekipe, mo¾da zaslu¾io? Da l’ ga je neko upitao o njegovoj kapitenskoj ulozi u timu i koliko on to ula¾e napora da bi ekipa bila EKIPA? Je l’ ga neko pita što se onako “fakinski” ponaša prema Pjaniæu kad mu Miske krade loptu za slobodnjaka “sa njegove pozicije”? Ja to nisam nigdje proèitao. Ista stvar i sa D¾ekom i Misketom. Je l’ to ti isti “sportski” novinari neæe da gube hator kod njih zbog ekskluziva tipa “Spaha kako je guziti hrvatsku missicu?” ili “D¾eko šta te više vuèe Juventusu nego Real Madridu?”

I sad ja trebam da pod tom psihozom “sportskih” struènjaka i sa nekim poluinformacijama koje mi se serviraju jebem sve ¾ivo i mrtvo Sušiæu?

Pokušavam slušati i selektorovu stranu koji uporno ponavlja da se spustimo i da nismo Brazil. Iako je oèigledno da èovjek nema “šlifa” za medije i da nije govornik, ne mo¾e mu se spoèitavati da ne pokušava nešto napraviti od PROSJEÈNE ekipe i da ne komunicira sa javnošæu oko naše realnosti. Oèigledan je pokušaj da se igra napadaèki fudbal, ali valjda da takav fudbal mo¾eš igrati trebaju ti “jaki” napadaèi i kreatori igre. Mi tu “jaèinu” trenutno imamo, ali samo na papiru i u lanjskom snijegu. Ka¾e naš narod da se pita od govana ne pravi.
Opet razmišljam šta da izbaci D¾eku i Misimoviæa iz igre? Nakon prvog poraza jebalo bi mu se majku gdje æe bez te dvije “planetarne velièine” igrati. Kome dati kapitensku traku, a da taj isti ima autoritetu ekipi da svakom ima muda reci da “mrda guzove” SVIH 90 minuta utakmice?

Ovdje mi nije namjera da branim Sušiæa niti selektore, veæ da pokušam REALNO skontati šta se dešava prije nego nekog poènem pljuvati.

Ako mi se ovako serviraju informacije, selektivno, neprofesionalno i sa odredjenim tendencijama koje nemaju veze sa sportom, od onih koji se predstavljaju za ono što NISU, onda se nameæe i logièno pitanje “krivice” selektora. Da l’ je moj sud/kritika realna ili je plod moje frustracije koja je dodatno “upaljena” serviranim informacijama? Kod nas oèigledno selektori dolaze i odlaze bez rezultata. Imamo “vrhunske” igraèe koji “vrhunski” igraju svagdje samo ne u dr¾avnom dresu. Imamo “vrhunske” novinare koji opet su “vrhunski” samo u lokanim “vrhunskim” privatnim listovima tipa Avaza.

Kad navijaè bude NAVIJAÈ, igraè IGRAÈ, novinar NOVINAR, savez SAVEZ, onda je s pravom i oèekivati da selektor bude SELEKTOR, a rezultat REZULTAT. Onda æu mo¾da i ja postati od kritièara KRITIÈAR.

BHF Press