Mahmutović: Zatražili smo da policija ispita poslovanje KSBiH

Ne ka¾em da je bilo nepravilnosti, ali ¾elimo utvrditi taèno finansijsko stanje u periodu prije mog dolaska, ka¾e Mahmutoviæ

 Image

Upravni odbor Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da ispita poslovanje KSBiH.

– Upravni odbor KSBiH zatra¾io je od Kantonalne policije da uputi nadle¾nu komisiju koja æe detaljno ispitati finansijsko poslovanje kancelarije Saveza u periodu prije mog dolaska – potvrdio je juèer u izjavi za naš list vršilac du¾nosti generalnog sekretara KSBiH Harun Mahmutoviæ.

Podvuæi crtu

Na pitanje da li je zahtjev uslijedio zbog sumnji u mutne radnje, Mahmutoviæ je odgovorio rijeèima:

– Ne ka¾em da je bilo nepravilnosti, ali ¾elimo vidjeti ko je i kako radio, kakvi sve dokumenti postoje i na osnovu njih utvrditi taèno stanje i podvuæi crtu.

Podsjetimo, Mahmutoviæ je du¾nost preuzeo u augustu, nakon što je dugogodišnji generalni sekretar Zdravko Kne¾eviæ podnio ostavku.

Iako u¾iva povjerenje Upravnog odbora, Mahmutoviæ nije siguran da æe produ¾iti ugovor sa KSBiH koji istièe za tri dana.

Èovjek koji je preko glave preturio vjerovatno najturbulentniji kvalifikacioni ciklus od postojanja našeg Saveza razoèaran je èinjenicom da se niko ne interesira za reprezentaciju koja æe nas, krajem augusta 2011. u Litvaniji, po sedmi put predstavljati na završnici evropskih prvenstava.

Oèekuju pomoæ

– Dr¾ava treba reæi da li æe stati iza svoje, po broju plasmana na EP-u, najuspješnije selekcije. Meðutim, niti se ko interesira niti odgovara na dopise koje sam poslao. O èemu mi prièamo kad vlasti Federacije BiH, koje se busaju u prsa, ne daju ni marku, kao i RS, a dr¾ava tek 10.000?

Ako onima koji vode dr¾avu to ništa ne znaèi, mislim da i ne treba po svaku cijenu iæi na Evropsko prvenstvo. Nemoguæe je da nekolicina ljudi u Savezu finansira pripreme, putovanja, utakmice… – ka¾e Mahmutoviæ.

Svjestan je da postoje problemi i u funkcioniranju Upravnog odbora KSBiH, ali istièe da u tom tijelu postoji dovoljno volje da se stvari pomjere s mrtve taèke.

– Dogovorili smo ligu mladih na nivou BiH, naèelno i ogranièenje broja stranaca u koje bi bili ukljuèeni igraèi iz Srbije i Hrvatske, pokušavamo riješiti pitanje sponzora Prvenstva…

Postoji pozitivno raspolo¾enje, ali, ponavljam, dok se ne riješi finansijsko stanje, a to Upravni odbor sam ne mo¾e uraditi, Savez æe lièiti na logor u kojem ljudi nemaju apsolutno ništa, izuzev entuzijazma, kojim se, meðutim, ne plaæaju raèuni – dodaje naš sagovornik.

"Sluèaj Buliæ" doæi æe na red

Zanimalo nas je kada æe se KSBiH oglasiti povodom pritu¾be tuzlanske Slobode, èiji nam je direktor ®arko Vujoviæ rekao da je njihovog igraèa Mirzu Buliæa ošamario pomoæni trener juniorske reprezentacije na utakmici protiv Engleske na EP-u u Izraelu.

– Mi smo tek nedavno formirali komisije, znaèi arbitra¾nu, zdravstvenu, pa i za ovaj sluèaj nadle¾nu disciplinsku, koja æe ispitati sve navode – ka¾e Mahmutoviæ.

Tu¾be Markoviæa i Bajramoviæa

KSBiH se, prema rijeèima Mahmutoviæa, suoèava sa sudskim tu¾bama bivših selektora Nenada Markoviæa i Mensura Bajramoviæa.

– Njih dvojica tra¾e da im se ispune finansijske obaveze iz ugovora. Zahtjevi se odnose i na period u kojem su oni, pored ugovora sa Savezom, imali i klupske anga¾mane – ka¾e Mahmutoviæ.

Had¾iæu potrebna podrška

Da li æe se ponoviti sluèaj iz prethodnih godina, kada smo selektora u najboljem sluèaju imali samo na papiru, a reprezentaciju krpili pred sami poèetak priprema po sistemu "igrat æe ko se odazove"?

– Selektor Sabit Had¾iæ jeste odsutan zbog klupskog anga¾mana u Saudijskoj Arabiji, ali ako poslo¾imo stvari, postojat æe tim koji æe pratiti i skautirati igraèe, raditi sve što je potrebno da bismo Evropsko prvenstvo doèekali maksimalno kvalitetno.

Da li æemo u tome uspjeti, ne mogu odgovoriti, ali podatak da selektor za tri mjeseca nije dobio nijednu plaæu u KSBiH pokazuje pred kakvim se zadatkom nalazimo – ka¾e Mahmutoviæ.

 

(Avaz)