Počelo je!

U prostorijama Fudbalskog saveza kantona Sarajevo danas je odr¾an sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici Sarajevskog (Jusuf Pušina), Tuzlanskog (Midhat Arnautoviæ), Unsko – sanskog (Šaæir Fajiæ), Srednjebosanskog (Behudin Trboviæ) i Hercegovaèko – neretvanskog (Samir Æemaloviæ) kantona.

Image 

Na sastanku se razgovaralo o akuelnoj problematici u FS BiH, a doneseni su i zakljuèci koji æe biti proslijeðeni FS BiH i FS FBiH, a jedan od najva¾nijih je taj da se tra¾i sazivanje vanredne Skupštine FS BiH.

Bitno je napomenuti da po Statutu FSBiH 15 delegata Skupštine koja broji 60 delegata mo¾e tra¾iti sazivanje vanredne Skupštine, te da ista mora biti odr¾ana u roku od 30 dana od prijema pismenog zahtjeva.

Zakljuèci sa današnjeg sastanka:

– tra¾imo sazivanje vanredne Skupštine FSBiH, a prije iste ¾elimo sastanak sa èelnicima FS FBiH i FS BiH.
– u postojeæem sazivu IO FS BiH moraju se izvršiti rotacije shodno Statutu i pravilniku FS BiH, te zahtjevamo da sjednicama IO prisustvuju èlan ili zamjenski èlan iz Unsko – sanskog kantona i da sjednicama IO prisustvuju Huso Golaæ pošto se radi u starom (tehnièkom) mandatu
– na sjednicama IO FS FBiH mora prisustvovati èlan iz Hercegovaèko – neretvanskog kantona (Samir Èemaloviæ ili Miroslav Èoriæ)
– akte, odluke, zakljuèke i preporuke FS FBiH moraju potpisivati ovlašteni predstavnici Saveza (predsjednik, dopredsjednik i generalni sekretar)
– èlanovi svih komisija FS BiH i FS FBiH ne mogu biti lica prema kojima su iznesene sankcije, disciplinske mjere, zabrane i slièno
– eventualne sankcije od strane FIFA-e i UEFA-e ne izrièu se prema onima koji su poštovali preporuke od strane istih i onima koji su bili za usvajanje Statuta predlo¾enog od UEFA-e i FIFA-e
– anga¾ovanje èlanova pravnih komisjja za propise iz Sarajevskog, Srednjebosanskog, Tuzlanskog i Hercegovaèko – neretvanskog kantona kao bi isti sa predsjednicima pravnih komisja FS BiH i FS FBiH, te generalnim sekretarima potvrdili validnost kantonalnih Skupština u izboru svojih predstavnika na federalnom i dr¾avnom nivou
– dopis FS FBiH broj 227/10 od 21. 09. pod naznakom OBAVIJEST ne poznaje Statut ni pravni propisi FS FBiH, pa se kao takav ne mo¾e tretirati, niti proizvoditi pravne obaveze i kao takav ne mo¾e biti validan pravni akt (rijeè je o odluci FS FBiH da se NK Novi Travnik ukljuèi u takmièenje Druge lige, iako je u istoj veæ odigrano pet kola, a Novi Travnik je odigrao dva kola u Kantonalnoj ligi).

Pored ovih zakljuèaka raspravljalo se i o problemima koji potresaju FS BiH, a posebno je emotivan bio Samir Æemaloviæ.

"Veæ du¾e vrijeme radi se na uništavanju bh. fudbala. Imam informacije koje govore da predstavnici iz RS te¾e ka odvajanju od krovnog Saveza. Njihov cilj je jasan, a to je prekid lige. Pa molim vas, mi ne znamo u kojoj trenerci Borèe Sredojeviæ sjedi na klupi nacionalnog tima. Da li u onoj selektorskoj takozvane reprezentacije RS ili u onoj u kojoj je pomoænik selektoru Bosne i Hercegovine. Mi se moramo sastati sa reprezentativcima, kako sadašnjim tako i bivšim i upoznati ih sa onim što se dešava ovdje. Tra¾im da se ispita odgovornost Sulejmana Èolakoviæa koji je dozvolio da neka fantomska komisija ispituje valjanost izbora i Statuta u kantonalnim savezima", rekao je Æemaloviæ, a podršku su mu dali i svi prisutni na sastanku.

Sastanku je prisustvovao i izvršni direktor FK Sarajevo Adnan D¾emid¾iæ koji je naglasio da klub s Koševa daje podršku ovim ljudima, a potpredsjednik Fudbalskog saveza kantona Sarajevo, Fuad Èolpa je rekao:

"Boje nas se u krovnom savezu. Menso Bašiæ, Sulejman Èolakoviæ, Mirsad Ibrišimbegoviæ i drugi bošnjaèki predstavnici u IO su najodgovorniji za ovakvo stanje u bh. fudbalu. Mi koji smo stvarali ovu dr¾avu i Fudbalski savez dovedeni smo u tu poziciju da nas se ništa ne pita, a sve zahvaljujuæi gore spomenutima. To tako više neæe moæi."

Treba napomenuti da sastanku nisu prisustvovali, iako su dobili pozive, predstavnici iz Bosansko – podrinjskog i Zenièko – dobojskog kantona. Zašto ih nije bilo? To je bar jasno, Èolakoviæu i Rašèiæu ne odgovaraju promjene na bolje, no èini nam se da æe njima i sliènim ubrzo doæi kraj.

 

(SportSport)