BiH krajem godine dobija vaterpolo reprezentaciju!

Vo­de­ni­ spo­r­to­vi­ u­ Bo­sni­ i­ He­r­ce­go­vi­ni tek­ u­ po­slje­dnjih­ ne­ko­li­ko­ go­di­na doživlja­va­ju ­svo­ju ­ekspa­nzi­ju. ­Ia­ko ­su sve ­ze­mlje­ u­ re­gi­o­nu­ počele­ već­ da­vno­ s­ ra­zvo­jem,­ na­jpr­i­je­ va­te­r­po­la,­ pa­ svih­ osta­lih­ vo­de­nih­ spo­r­to­va,­ u­ BiH­ se­ va­te­r­po­lo­ počeo ra­zvi­ja­ti­ otva­r­a­njem­ dva­ju­ oli­mpi­jskih­ ba­ze­na; u­ Sa­r­a­je­vu­ i­ u­ Ba­njoj Lu­ci.

Na­i­me,­ u­ ci­je­loj­ BiH­ po­sto­ji­ ve­li­ka­ ini­ci­ja­ti­va­ za­ ra­zvoj­ va­te­r­po­la,­ ali­ ono­ što­ je­ na­jvažni­je­ je­ da­ po­sto­ji­ i­ po­te­nci­jal­ te­ inte­r­e­si­r­a­nje dje­ce­ za­ ovaj­ spo­rt.

Za­sad­ u­ BiH­ ne­ po­sto­je­ ni­­ državna­ li­ga­ ni­ državni­ va­te­r­po­lo­ sa­vez,­ali­ se­ tr­e­nu­tno­ ra­di­ na nji­ho­vom­ oformlji­va­nju.­ Ka­ko­ nam­ je­ obja­snio Mu­jo­ Gec,­ di­r­e­ktor­ Oli­mpi­jskog­ ba­ze­na­ Oto­ka, na­ ko­jem­ se­ odvi­ja­ju tr­e­ni­nzi­ i­ ta­kmičenja,­ u BiH­ po­sto­ji­ oko­ dva­na­e­st­ klu­bo­va­ ko­ji­ su­ re­gi­str­i­r­a­ni,­ ali­ ne­ma­ju­ svi­ iste­ igračke ka­pa­ci­te­te.

”Na ­sa­mom­ početku­ svi­ma­ ko­ji­ su­ kr­e­nu­li u­ pr­o­je­kt­ pr­o­mo­vi­r­a­nja­ va­te­r­po­la­ bio­ je­ ci­lj­ da pr­i­kažemo ovaj­ spo­rt­ na­ na­jbo­lji­ mo­guæi­ način. Ta­ko­ smo­ or­ga­ni­zi­r­a­li­ tu­r­ni­re­ na­ ko­ji­ma­ je učestvo­va­lo­ ne­ko­li­ko klu­bo­va­ iz­ su­sje­dne­ Hr­va­tske­ te­ naša­ dva­ do­maća­ klu­ba:­ VK­ Ja­dr­an iz­ Ne­u­ma­ i­ Gr­a­dski­ klub­ vo­de­nih spo­r­to­va­ Sa­r­a­je­vo.­ Na­kon­ to­ga­ smo­ željeli­ ja­vno­sti­ po­ka­za­ti­ da­ u­ BiH­ po­sto­ji­ ne­ko­li­ko­ klu­bo­va­ ko­ji­ su vr­i­je­dni­ pažnje.­ Po­sto­je­ četiri­ klu­ba­ u­ Ba­njoj Lu­ci­ i­ šest­ klu­bo­va­ u­ Sa­r­a­je­vu.­ Nažalo­st,­ još uvi­jek­ nemamo­ za­je­dnièke­ li­ge,­ ali­ re­do­vno­ se održava­ju­ pr­i­ja­te­ljske­ uta­kmi­ce“,­ kaže­Gec.

Ia­ko­ je­ u­ Fe­de­r­a­ci­ji­ BiH­ po­sto­jao­ Fe­de­r­a­lni­ sa­vez­ va­te­r­po­li­sta,­ on­ je­ tr­e­nu­tno­ u ”mirovanju“­jer­ je­ umro je­dan­ od­ najvećih­ za­go­va­r­a­te­lja­ va­te­r­po­la­ u­ BiH­ Ivi­ca­ Bačić.­ Tr­e­nu­tno­ se­ ra­di­ na­ po­pu­nja­va­nju­ mje­sta pr­e­dsje­dni­ka,­ali­ i­ ofo­r­mlji­va­nju­ državnog­ sa­ve­za­ u­ ci­lju­ po­kr­e­ta­nja­ za­je­dničke­ li­ge.

Bo­jan­ Mu­stur,­ tr­e­ner­ GKVS­ Sa­r­a­je­vo,­za Global kaže­ da­ va­te­r­po­lo­ ima­ ja­ko­ do­bru­ bu­duæno­st,­ ali­ sa­mo pod­ uvje­tom­ da­ se­ državni sa­vez­ po­sta­vi­ na­ pr­a­vi­ način.

”Mo­r­am­ reći­ da­ se­ u­ va­te­r­po­lo­ kao­ i­ u­ sva­ki dr­u­gi­ spo­rt­ pe­tlja­ju­ lju­di­ ko­ji­ ne­ma­ju­ ve­ze­ s njim.­Znam,­po­u­zda­no,­ da­ vate­r­po­li­sti­ u­ Sa­r­a­je­vu­ ne­ma­ju­ ade­kva­tne­ uvje­te­ za­ rad­ i­ te­r­mi­ni­ na ba­ze­nu­ Oto­ka­ tr­a­ju sa­mo­ je­dan­ sat,­ što­ je­ ne­do­vo­ljno.­ Ipak,­ GKVS­ Sa­r­a­je­vo­ fu­nkci­o­ni­ra,­ i­ to ve­o­ma­ uspješno.­ Tr­e­ne­ri­ daju­ sve­ od­ se­be­ ka­ko bi­ klub­ u­ sko­r­i­je­ vr­i­je­me­ imao­ ge­ne­r­a­ci­ju­ ko­ja će­ BiH­ pr­e­dsta­vlja­ti,­ ka­ko­ u­ reprezenta­ti­vnim uta­kmi­ca­ma­ ta­ko­ i­ u­ re­gi­o­na­lnoj­ Ja­dr­a­nskoj­ li­gi“,­ na­glašava­ Mu­stur­ i­ do­da­je­ ka­ko­ se na­da­ da æe­ se­ usko­ro­ sve­ iskr­i­sta­li­zi­r­a­ti­ za­ do­bro­ svih onih­ ko­ji­ se­ ba­ve­ vo­de­nim­ spo­r­to­vi­ma­ u­ BiH.

Tr­e­nu­tni­ ci­lj­ svih­ klu­bo­va­ u­ BiH­ je­ ofo­r­mi­ti državni­ sa­vez­ ko­ji­ æe­ uje­di­ni­ti­ sve­ klu­bo­ve­ i­ na taj­ način­ dati­ va­te­r­po­lu­ no­vu­ di­me­nzi­ju.­

”Za­sad­ ra­di­mo­ ma­ksi­ma­lno­ na­ to­me­ i­ na­dam se­ da­ æe­ se­ sve­ ostva­r­i­ti­ do­ kr­a­ja­ go­
di­ne­ ka­ko­ bi BiH imala šansu da učestvuje na Mediteranskim igrama 2011. godine“, kaže Mustur.

Takoðer, do kraja godine bi se trebala pokrenuti i državna vaterpolo liga. Iako postoji oko dvanaest klubova u BiH, u ovu ligu bi moglo uæi njih šest, jer ipak nisu svi u istom rangu po pitanju kvalitete.

Ono što je još jedan veliki cilj jeste ulazak u Jadransku ligu, koja objedinjuje sve klubove u bivšoj Jugoslaviji. Naime, u Bosni i Hercegovini, barem što se tièe seniorskih igrača vaterpola, sada igraju većinom igrači koji su se i prije rata bavili vaterpolom ili plivanjem u susjednim zemljama, dok se u domaæim klubovima radi na mladim generacijama koje bi uskoro trebale dovoljno sazreti i poèeti igrati u seniorskim ekipama.

”Nadu daje da djeèaci iz kadetskih i juniorskih selekcija svakim danom sve više pokazuju i dokazuju svoj talent u ovom sportu. U svim klubovima, a posebno u GKVS Sarajevu, radimo maksimalno na promociji ovog sporta. S djecom rade vrhunski treneri koji pokušavaju svoje znanje prenijeti na najbolji moguæi način“, ističe Mustur.

Iz klubova, kako iz sarajevskih tako i iz banjalučkih, najavljuju velike pomake u ovom sportu kada se osnuje zajednièka liga te se nadaju da će vaterpolo u narednom periodu bilježiti velike rezultate. Dosad je oformljena samo vaterpolo liga Kantona Sarajevo u kojoj se takmiči pet klubova: Sarajevo, Bosna, Vidra, Mladost i Forma, dok se banjalučki klubovi još nigdje ne takmièe.

Klub koji je zabilježio najviše uspjeha u ovom sportu je VK Jadran iz Neuma, koji je na neki način spas našao u Drugoj hrvatskoj vaterpolo ligi, koja se održava samo ljeti. Kako navode iz ovog kluba, dosta talenata je otišlo da igra kako za hrvatske klubove tako i za hrvatsku reprezentaciju.

VK Jadran ima dosta potencijala te je s mlaðim generacijama ostvario dosta dobrih rezultata, ipak, kao i svi ostali nada se oformljivanju državnog vaterpolo saveza jer je to nada za uspjeh.

Iako ovaj sport ne dobiva previše medijske pažnje, postoje realne šanse da će vaterpolo u BiH vrlo brzo postati jako popularan sport. Na dosad održanim evropskim prvenstvima, prema izjavama pojedinih vaterpolo stručnjaka, BiH, kada bi imala reprezentaciju, bilježila bi jako dobre rezultate,  jer postoje veliki talenti koji sada igraju u bh. klubovima, ali i šire.

Istina, bh. vaterpolisti su imali reprezentaciju. Pokojni Ivica Bačić je organizirao utakmicu izmeðu reprezentacije BiH i Japana, ali to je bilo samo jedan jedini put. Ipak, prvi korak je da se iskoriste postojeći kapaciteti te da se pokuša oformiti klub, odnosno pojačati neki od postojećih, kako bi ušli u Jadransku regionalnu ligu.

”Morate shvatiti da potencijala i talenta ima. Imamo igrače u klubovima koji su vrhunski i koji bi, kada bi bili u jednom klubu, bilježili jako dobre rezultate. Istina, morali bismo dovesti i nekoliko stranaca, ali to radi svaki klub iz svakog sporta. Cilj nam je probiti se na regionalnu vaterpolo scenu. Nadu nam daju i naši susjedi koji podržavaju svaki projekt vezan uz bh. vaterpolo. Sada je na nama iz svih klubova širom BiH, kako ovih registriranih tako i onih koji će se tek registrirati, da damo sve od sebe kako bi ovaj sport zaživio na pravi način u ovoj državi“, kaže Gec.

U Zenici je roðen jedan od najboljih vaterpolista svijeta svih vremena Zoran Janković, sportist uz kojeg se vežu najveći uspjesi vaterpola na ovim prostorima. Janković je osvajač zlatne medalje s reprezentacijom Jugoslavije na Olimpijadi u Meksiku 1968. i srebrene s Olimpijskih igara u Tokiju 1964. godine. Zapamćen je kao jedini koji je na olimpijskoj utakmici postigao deset golova, i to u Meksiku protiv Japana, kad je rezultat bio 17:2. Vaterpolo će se ponovo igrati u Zenici, gdje su sportski entuzijasti osnovali GKVS  Zenica.

Nažalost, još uvijek nemaju ni  pravih uvjeta za treniranje niti su u mogućnosti registrirati klub. Ipak, predsjednik kluba Mirza Dajić veoma je optimističan i nada se da će se u skoroj budućnosti svi problemi riješiti.

”Iako još uvijek nemamo sve uvjete za rad, dajemo sve od sebe kako bismo promovirali ovaj sport. Imamo još dosta poteškoća s osobama koje vode bazen u Zenici, ali se nadam da ćemo u skorije vrijeme to ispraviti“, kaže Dajić.

(GLOBAL)