Ova godina više se ne smije ponoviti

Ljude u Upravnom odboru ne mo¾emo mijenjati, ali mo¾emo tra¾iti jedinstvo u kljuènim stvarima, istièe Imamoviæ

Image 

Košarka se mo¾e igrati i bez velikih ulaganja i bez blještavih dvorana, ali ne mo¾e bez – igraèa! Naroèito reprezentativna i naroèito u našoj dr¾avi, u kojoj je i ono malo talenata što ispliva ili ugušeno neradom u klubovima, kojima je lakše ulagati makar i u polovne strance, ili je strateški usmjereno u druge dr¾ave.

Zbog toga predsjednik Košarkaškog saveza BiH Nihad Imamoviæ najavljuje radikalan prijedlog – ogranièavanje broja stranaca u klubovima na dvojicu, ukljuèujuæi igraèe iz Srbije i Hrvatske, koji su do sada imali povlašten status (nisu spadali pod kvotu stranaca).

Sjednica 13. septembra

– To æe biti moj stav na sjednici Upravnog odbora, koju smo zakazali za 13. septembar. Pojedinci podr¾avaju moj prijedlog, drugi ga prihvataju s rezervom… Vidjet æemo šta æe se desiti, mo¾da naðemo i neki kompromis, ali ništa nauštrb bh. košarke – ka¾e Imamoviæ.

A bh. košarka, jasno je svima, pogotovo nakon ovogodišnjih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, na najni¾im je granama od izlaska na meðunarodnu scenu, najviše zahvaljujuæi odsustvu vizije i anga¾mana veæeg dijela Upravnog odbora.

Imamoviæ ne spori odgovornost UO-a, èak priznaje da je rad spao na "dvojicu-trojicu ljudi" i da æe insistirati na tome da se "sredi stanje u kuæi, odnosno u kancelariji i Upravnom odboru". Ipak, kao i u svemu u ovoj dr¾avi, i ovdje postoje limitirajuæi faktori…

– Èlanove Odbora imenuju entitetski i regionalni savezi i na to ne mo¾emo utjecati. Mo¾emo, meðutim, tra¾iti jedinstvo kada je rijeè o kljuènim stvarima, znaèi o finansiranju reprezentacija, propozicijama i sistemu takmièenja, broju stranaca… – ka¾e Imamoviæ.

Podrška Had¾iæu

Predsjednik KSBiH vjeruje da æe dio problema biti riješen imenovanjem novog generalnog sekretara Haruna Mahmutoviæa. Što se tièe selektorske pozicije, Imamoviæ ne vidi razlog zbog kojeg Sabit Had¾iæ ne bi trebao nastaviti s radom.

– Predlo¾it æu da Had¾iæ ostane, jer je njegova krivica u svemu najmanja. On i igraèi nisu imali pravu podršku u ovim kvalifikacijama i to se mora promijeniti. Mi, doslovno, danas moramo poèeti pripreme za bara¾ za Evropsko prvenstvo. Ono što se desilo ove godine, a tu mislim na organizacione propuste i otkaze igraèa, nikada se više ne smije ponoviti – rekao je Imamoviæ.

Klubovi duguju 250.000 maraka

Posebna taèka dnevnog reda na sjednici Upravnog odbora bit æe i dugovanja klubova prema Savezu na ime kotizacija. Kako saznajemo, radi se o 250.000 maraka.

Bude li KSBiH dosljedan u provoðenju odluke da niko neæe dobiti dozvolu za takmièenje dok ne izmiri dugove, Prvenstvo BiH u oktobru moglo bi poèeti bez barem pet ili šest klubova.

Tra¾iti novog naturaliziranog igraèa

Amerièki bekovi Terel Kestl (Terrell Castle), D¾ej Ar Bremer (J. R.) i Henri Domerkant (Henry Domercant) trojica su naturaliziranih igraèa koji su nosili dres BiH. Imamoviæ ka¾e da bi se ovoj listi do bara¾a u avgustu iduæe godine (¾rijeb je u januaru) moglo prikljuèiti barem još jedno ime.

– Bilo bi dobro kada bismo našli igraèa koji mo¾e biti prevaga, kao što je to u ovim kvalifikacijama bio Mekejleb (McCalebb) kod Makedonaca – ka¾e Imamoviæ.

 

(Avaz)