Osim, Kurteš i Barbarez na čelu

Sportska javnost širem BiH, ali i izvan zemlje sa oduševljenjem je prihvatila ideju osnivanja novog Nogometnog Saveza. U¾arili su se redakcijski telefoni. Zvali su znani i neznani, oni koji su na spisku, ali i oni koji nisu. Neki su predlagali nova, uglavnom zvuèna i proslavljena imena, neki «molili» da ih ne spominjemo, ali da oni «rade iznutra na slabljenju postojeæeg Saveza». Takvih ima u oba enitetska, ali i u «krovnom» Savezu. Pojedini su protestirali što nismo objavili i njihova imena.

 Image

Uposlenici NSBiH, koji godinama rade, kojima nisu ovjerene ni zdravstvene knji¾ice, koji na aerodrom, idu samo da doèekaju nogometnu svitu, a ne znaju ni za regres ni premije, pozdravljaju i podr¾avaju kampanju za osnivanje novog Saveza.

– Najveæi dio zaposlenika koji pošteno radimo svoj posao, jedva èeka dolazak nekih novih ljudi. Ovi koji sada vode Savez, vode nogomet u propast, a naše porodice su doveli na rub egzistencije, dok oni istovremeno imaju redovne paušale, pa i premije… Malo im to, veæ godinama putuju po svijetu. Svaki od njih mo¾e za èetvorogodišnjeg mandata podiæi kredit, koji æe otplaæivati zaradom od Saveza, dok mi jedva pre¾ivljavamo- prenio nam je stav uposlenika, jedan od njih, koji je iz razumljivih razloga ¾elio ostati anoniman. Radi se o nekad vrsnom nogometašu, koji je svojim igrama proslavljao bh. nogomet.

Širi se krug, proslavljenih imena koje navijaèi pri¾eljkuju na èelnim pozicijama. Na listi ¾elja najbolje kotiraju Ivica Osim, potom Sergej Barbarez, Bla¾ Sliškoviæ, Mehmed Ba¾dareviæ, Faruk Had¾ibegiæ, Vahid Halilhod¾iæ… Barbareza bi navijaèi vidjeli u predsjednièkoj, ali i selektorskoj poziciji, a Had¾ibegiæa na direktorskoj, onoj kakvu je godinama obavljao Ahmed Pašaliæ. Mnogi misle da je prema Bla¾u Sliškoviæu uèinjena nepravda, da je on selektor sa najboljim rezultatima i da je «kolateralna šteta» kompromitiranih ljudi koji su godinama uništavali bh. fudbal.

Baku bi mnogi vidjeli ponovo na selektorskoj poziciji. Zanimljivo je još jedno ime na listi ¾elja. Istinski sportski radnici, na èelnoj poziciji novog Saveza ¾eljeli bi Predraga Kurteša, prijeratnog nogometaša Sarajeva. Kurteš je bivši èlan Uprave Sarajeva. Kratko je bio delegat, ali kad je vidio ko vodi naš nogomet, dostojanstveno se povukao ne ¾eleæi da radi u mutnim nogometnim vodama. Za Kurteša su i bivši asovi, kako u federalnom dijelu, tako i oni u RS i izvan BiH…

– Ovakve ljude, ovaj sastav UEFA -a i FIFA – objeruèke æe prihvatiti. Najprije zato što su proslavljena zvuèna neiskopromitirana imena, ali i zato što bi bio zagarantiran multietnièki sastav – ka¾e jedan od ljudi koji se i nalazi u aktuelnom sazivu nogometne vlade.

Meðu kandidatima za èelne pozicije u nekom novom sazivu visoko kotira Elmir Pilav, kao najškolovaniji kadar u aktuelnom Savezu i jedan od najboljih sudija u BiH, sa znakom FIFA -e. Pilav je usko vezan za reprezentaciju, što nije nimalo neva¾no u prijateljskim odnosima sa najveæim zvijezdama našeg tima, Emirom Spahiæem i Edinom D¾ekom. Za Pilava se «èuva» pozicija generalnog sekretara, ako bi za¾ivio novi Nogometni Savez. Osim, Barbarez, Kurteš, Kodro, Boliæ, Hibiæ, Pilav, Halilhod¾iæ, Ba¾dareviæ, Had¾ibegiæ… Lijepo zvuèi. Takva postava zaslu¾uje crveni tepih i pred uredima FIFA -e i UEFA -e… U NSBiH oni su oznaèeni kao «disidenti», bunotovnici, galamd¾ije… Sreæom, to je mišljenje manjine, odlazeæe bulumente, koji nisu shvatili da je njihovo vrijeme prošlo.

Rašèiæ: Trebaju nam novi ljudi…

Muhidin Rašèiæ, èlan Izvršnog odbora ¾eli da u nogomet doðu jaka, proslavljena, zvuèna imena, ali…

– Ne mo¾e se ništa na silu. Nama trebaju mladi, sposobni i dokazani. Svi pobrojani su ljudi sa reputacijom. Ja ¾elim da oni uðu u Savez, ali mogu to samo kroz legalne institucije, putem kantonalnih skupština. Nije dovoljna njihova volja i podrška javnosti, veæ izbor u njihovim kantonima. Moju podršku imaju. Ja ostajem kandidat za predsjednika Saveza, ma kako sve završilo – izjavio je Rašèiæ.

Æemaloviæ: Stop potrošenim kadrovima

Samir Æemaloviæ je na neformalnom skupu u Travniku, gdje su se navodno «dijelile» funkcije bošnjaèkim kadrovima, oèitao lekciju Sulejmanu Èolakoviæu.

– Mi imamo borbu potrošenih kadrova koji se bore za nove mandate. Puno je to licemjera, koji jedno prièaju, drugo misle, a treæe rade. Njih zanima samo lièni interes. Zahvaljujuæi takvoj politici, Bošnjaci su dovedeni u poni¾avajuæi polo¾aj – upozorava Æemaloviæ.

Èolakoviæ povukao kandidaturu

Saznajemo kako se u Travniku odr¾ao sastanak bošnjaèkih kadrova, kako bi se dogovorile èelne pozicije. Domaæin je bio Behudin Trboviæ, kandidat za predsjednika Saveza.

– Istina, sastali smo se u Travniku. Kamo sreæe da je proteklih godina bilo više ovakvih sastanaka. Na¾alost, jedna uska grupa ljudi zadovoljavala se pozicijama, a ispaštao fudbal. Ja nisam u «ovo» ušao radi para, jer ih imam više od ovih koji vladaju. Ja ¾elim da stvorim ambijent u kojem æe po¾eljeti da rade i Osim i Bajeviæ i Hibiæ, Kodro, Boliæ, Sliškoviæ, Konjiæ… Takav nam Savez treba. Treba ustati kada se spomene Barbarez, a ovi su mu zatvorili vrata. Ja sam protiv takvih – izjavio je za «San» Trboviæ. Saznajemo da se na sastanku u Travniku Suljo Èolakoviæ, povukao i svoje glasaèe prepustio Jusufu Pušini.

 

(SAN)