Delalić: Obećavam zlato na Evropskom prvenstvu

Re­pre­zen­ta­ci­ja BiH u sje­de­æoj odboj­ci je veæ ne­ko­li­ko da­na «kod ku­æe», na­kon što su još je­dnom obra­do­va­li na­ci­ju osvo­jiv­ši sre­bro na SP u Edmon­du (SAD). Im­pre­si­je se po­la­ko sli­je­¾u, a na­ši Zla­tni odboj­ka­ši odlu­èi­li su ih po­di­je­li­ti sa bh. ja­vnoš­æu na pri­je­mu u pros­to­ri­ja­ma Kan­to­nal­nih vlas­ti.

 Image

– Na­kon pre­ðe­nih 20.000 ki­lo­me­ta­ra i se­dam vrhun­skih me­èe­va, bh. se­le­kci­ja se vra­ti­la èis­ta obra­za i uz­di­gnu­te gla­ve, do­no­se­æi ra­dost na­šim lju­di­ma. Ovo je mo­¾da naj­te­¾i po­du­hvat do sa­da, ob­zi­rom na da­lji­nu, broj­nost i kva­li­tet pro­ti­vni­ka, kli­mu. Me­ðu­tim, us­pje­li smo u svo­jim na­mje­ra­ma – is­ta­kao je Mi­ra­lem Zu­pèe­viæ, tim me­na­d¾er bh. se­le­kci­je.

Zu­pèe­viæ se za­hva­lio i na­šoj di­ja­spo­ri u Ame­ri­ci na srda­ènom do­èe­ku i po­mo­æi u akli­ma­ti­za­ci­ji na ame­ri­èke uslo­ve.

– Bi­li smo gos­ti lju­di iz St. Lu­isa, ko­ji su nam pru­¾i­li ogro­mnu po­dršku. Ni­smo mo­gli ni za­mi­sli­ti da su bh. fa­na­ti­ko­si SAD-a ta­ko do­bro or­ga­ni­zo­va­ni i broj­ni. U oko­li­ni Edmon­da ¾i­vi èak 7.000 Ira­na­ca, ali na­ši na­vi­ja­èi su ih za­sje­ni­li pje­smom i de­ko­rom – do­da­je Zu­pèe­viæ.

Po­red Mi­ra­le­ma Zu­pèe­vi­æa, na pri­je­mu su bi­li pri­su­tni i se­le­ktor Mir­za Hrus­te­mo­viæ, ka­pi­ten Sa­ba­hu­din De­la­liæ i Mir­zet Du­ran, kao pred­sta­vnik no­ve ge­ne­ra­ci­je igra­èa.

– Os­tva­ri­li smo cilj, do­šli do fi­na­la. Os­ta­je ¾al za prvim mjes­tom, ali taj osje­èaj ne­æe tra­ja­ti du­go. Ova se­le­kci­ja ni­kad ni­je bi­la ja­èa. Smje­na ge­ne­ra­ci­ja pro­la­zi sjaj­no, ima­mo no­ve mom­ke u udar­noj pos­ta­vi. S pra­vom oèe­ku­je­mo pu­no tro­fe­ja u na­re­dnih bar de­se­tak go­di­na – na­jav­lju­je op­ti­mis­ti­èno Hrus­te­mo­viæ.

«Do­bri Boš­nja­ni» St. Lu­isa su na­pra­vi­li da se na­ši re­pre­zen­ta­tiv­ci osje­èa­ju kao kod ku­æe, pre­la­zi­li i po 500 ki­lo­me­ta­ra sa­mo da ih poz­dra­ve. Ali kod ku­æe ih ne po­si­pa­ju uvi­jek cvi­je­èem.

– Osje­èa­mo da je sve ma­nje po­zi­ti­vnih rea­kci­ja na us­pjeh, iz go­di­ne u go­di­nu. Naj­vi­še tu mi­slim na vlas­ti, uz èa­sne izu­zet­ke. Ra­di­ti u ova­ko ma­loj, ras­trza­noj ze­mlji, a ima­ti tri li­ge sa 30 klu­bo­va iz ko­jih proi­zla­zi vrhun­ska svjet­ska eki­pa, si­gur­no je èu­do i za Gi­ni­sa. Uvi­jek smo na gra­ni­ci ko­ku­zlu­ka, sred­stva za put na SP smo obez­bje­di­li u «pet do dva­na­est» – ka­zao je Hrus­te­mo­viæ.

Ipak, na­ši odboj­ka­ši uvi­jek te­¾e ka vrhun­skim re­zul­ta­ti­ma, kro­vu Evro­pe i svi­je­ta.

– Ma­lo nam je ne­dos­ta­ja­lo, je­dna lop­ta je odlu­èi­la da Iran osvo­ji zla­to. Ni­kad se ni­je de­si­lo da ne­ko pro­tiv Ira­na­ca na­pra­vi se­ri­ju od 15:3 i vra­ti se iz po­no­ra. Ni­smo bi­li naj­bo­lji ovog pu­ta, ali ima­mo vre­me­na sa mla­di­ma sna­ga­ma da vra­ti­mo sva iz­gu­blje­na zla­ta. Odmah mo­gu obe­æa­ti je­dno na na­re­dnom Evrop­skom prven­stvu – re­kao je ka­pi­ten De­la­liæ, na­po­mi­nju­æi da je ne­iz­vje­sno fi­na­le sa Ira­nom do­bro do­šlo kao ve­li­ko is­kus­tvo za mla­ðe odboj­ka­še. Je­dan od njih je i Mir­zet Du­ran.

– Tre­ba­lo nam je ovo is­kus­tvo, pra­ksa na te­re­nu pro­tiv naj­ve­æeg kon­ku­ren­ta. Ki­na je bi­la iza­zov u gru­pnoj fa­zi, ka­sni­je Bra­zil, ali fi­na­le je sa­svim dru­ga pri­èa. Ovo je do­sad naj­bo­lja uta­kmi­ca ko­ju sam igrao, ali i gle­dao uop­šte – za­klju­èu­je Du­ran, ko­jem ¾e­li­mo još mno­go ova­kvih du­ela iz ko­jih æe izla­zi­ti kao po­bje­dnik.

Bh. su­di­ja se mi­ri sa su­dbi­nom

BiH mo­¾e bi­ti po­no­sna i na bh. in­ter­na­ci­onal­nog su­di­ju Mu­ha­me­da Ha­si­æa, «èo­vje­ka u crnom» ko­ji je imao pri­li­ku su­di­ti na uta­kmi­ca­ma SP-a u sje­de­æoj odboj­ci. Smi­jeh se pro­lo­mio sa­lom, ka­da je ne­ko od pri­su­tnih do­ba­cio: «Šte­ta što ova­ko do­bar bh. su­dac ne­æe ima­ti pri­li­ku da su­di mu­ško fi­na­le na tur­ni­ri­ma bar još de­se­tak go­di­na.»

– Ni­je mi ¾ao, ne­æu mi­je­nja­ti dr¾av­ljan­stvo i ra­do æu bi­ti ko­la­te­ral­na šte­ta! Sa­mo ne­ka na­ši nas­ta­ve igra­ti fi­na­la – re­kao je ra­spo­lo­¾e­ni Mu­ha­med Ha­siæ.

(SAN)