Nagradimo Košarca, kaznimo Džeku!?

Nemanja Košarac, mladi sportista i nesuðeni bh. olimpijac, dobio je èetverogodišnju stipendiju od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
 
 Image

Ništa to ne bi bilo ni èudno ni strašno da mlaðahni Košarac otvoreno ne podr¾ava ideologe jedne od najmraènijih politièkih ideja u posljednjih stotinjak godina. Košarac se, podsjetimo, zajedno sa svojim kolegom Mladenom Plakaloviæem fotografisao sa majicama sa odštampanim likovima ratnih zloèinaca Radovana Karad¾iæa i Vojislava Šešelja, te iste fotografije objavio na svom profilu na internet socijalnoj mre¾i Facebook.

"Strašne" Šepiæeve sankcije

I umjesto da nadle¾ne institucije ove jadne zemlje reaguju na adekvatan naèin, šta dobivamo? Dobivamo èinjenicu da je Košarac praktièno nagraðen što je nosio majicu sa likom "sumanutog pjesnika sa Pala", jedne od najmraènijih osoba èovjeèanstva 20. vijeka.

Zamjenik ministra ministarstva koje je odluèilo nagraditi Košarca, Senad Šepiæ, grmio je proljetos: "Ovakvo ponašanje zaslu¾uje najoštriju osudu svih u Bosni i Hercegovini, a Plakaloviæ za velièanje Karad¾iæa mora biti sankcioniran".

Sankcionisan? Dobro ste ga gospodo sankcionisali, nema šta. I ja ¾elim ovako biti sankcionisan.

Kazniti Zmajeve, ®elju, Borac, Zrinjski i Široki

Da paradoks bude još veæi, oni pravi istinski sportisti, koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u Evropi na najbolji moguæi naèin, najvjerovatnije æe snositi prave sankcije. Edin D¾eko, Zvjezdan Misimoviæ, Miralem Pjaniæ, fudbaleri ®eljeznièara, Borca, Zrinjskog i Širokog, vrlo lako bi mogli biti izbaèeni iz svih meðunarodnih takmièenja ni krivi ni du¾ni. Za njih nadle¾ne institucije ne rade. Silna ministarstva i uposlenici istih rade protiv njih. Kako? Vidjeæemo 16. jula.

Otac Boro konaèno sretan: Dobio je Nemanja pare

Nego, vratimo se mi mlaðahnom Košarcu. Kada sam proljetos razgovarao sa Borom, Nemanjinim ocem, stariji Košarac mi je rekao "nosiæe tu majicu dok god treba da kupi skije i ostalu opremu, jer od dr¾ave nema ni dinara…". Eh, dobro, sad smo i to riješili. Daæemo Nemanji stipendiju kako on, jadan, više ne bi nosao majice sa likovima ratnih zloèinaca.

Mo¾da je ovo sistem koji bi mogao riješiti finansijske probleme bh. graðanima. Obucimo svi majice sa likovima ratnih zloèinaca, pa æe nas jedno od nadle¾nih ministarstava za to mo¾da i nagraditi. Da nije tu¾no, bilo bi smiješno.

Isto to Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na èelu sa ministrom Sredojem Noviæem, te njegovim zamjenikom Senadom Šepiæem, veæ godinama na sve moguæe naèine opstruira davanje bh. dr¾avljanstva vrhunskim sportistima koji bi ¾elili nastupiti pod bh. zastavom. Tako jedan Bojan Skoko ne mo¾e zaigrati za rukometnu reprezentaciju BiH, ali mo¾e Nemanja Košarac uzimati novac od graðana ove zemlje, uzdi¾uæi pri tome likove koji su unazadili ovu zemlju do kamenog doba.

(SportSport)