Šesteročlana delegacija putuje u Varšavu

Image®drijebanje kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2012. godine biti æe odr¾ano u Varšavi 7. februara, a naša delegacija æe biti jedna od brojnijih.

Iako se Savez nalazi u jako teškoj financijskoj situaciji u glavni grad Poljske idu tri èlana predsjedništva – Sulejman Èolakoviæ, Iljo Dominkoviæ i Bogdan Èeko, zatim selektor Safet Sušiæ, sekretar struènog štaba Elmir Pilav i vršilac du¾nosti generalnog sekretara Jasmin Bakoviæ.

Ne znamo taèno koliko, ali æe sigurno ovaj prekobrojni izlet dobrano osiromašiti kasu Saveza…

sportin.ba