Bošnjački kadrovi spremaju rušenje Čolakovića

ImageIzbo­rom Sa­fe­ta Su­ši­æa za se­le­kto­ra fu­dbal­ske re­pre­zen­ta­ci­je BiH, ni­su nes­ta­li svi pro­ble­mi u No­go­me­tnom sa­ve­zu BiH (NS BiH). Na­pro­tiv, na po­vrši­nu su «izro­ni­li» oni te­¾i, ko­ji pri­je­te da po­kva­re am­bi­jent no­vom se­le­kto­ru.

Uve­li­ko je po­èe­la kam­pa­nja za pred­sto­je­æe pro­lje­tne izbo­re u no­go­me­tnim ti­je­li­ma, od kan­to­na do «kro­vnog» Sa­ve­za, ko­ji se mo­ra­ju okon­èa­ti naj­ka­sni­je do ju­na. I, dok se pri­pre­me za kan­to­nal­ne i po­dru­ène izbo­re u Za­pa­dnoj Her­ce­go­vi­ni i RS ra­de u mi­ru, u Fe­de­ra­ci­ji se uve­li­ko lo­bi­ra, ucje­nju­je, pri­je­ti, trgu­je…

I, umjes­to da se kre­ne od ba­za, po­je­din­ci su u bor­bu kre­nu­li sa vrha. Iz po­uz­da­nih izvo­ra sa­zna­je­mo ka­ko je si­je­vnu­la var­ni­ca izme­ðu Su­lej­ma­na Èo­la­ko­vi­æa i Mu­ni­ba Uša­no­vi­æa, ko­ja pri­je­ti da pre­ras­te u bu­kti­nju. Pred­sje­dnik je ne­da­vno na pre­si­ci po­ni­zio Uša­no­vi­æa, za­tim ga raz­vlas­tio, odu­zev­ši mu klju­èe­ve Sa­ve­za, klju­èe­ve slu­¾be­nog pa­sa­ta i pra­vo na po­tpis. Sa­zna­je­mo da je Èo­la­ko­viæ «ski­nuo» Uša­no­vi­æa sa po­pi­sa pu­tni­ka za ¾ri­jeb u Var­ša­vi, na ko­jem æe bi­ti pred­sje­dnik sa do­pred­sje­dni­ci­ma i se­le­ktor Su­šiæ.

Dva sce­na­ri­ja

– Gdje ne­ma hi­je­rar­hi­je, na sce­ni je ana­ra­hi­ja, a ja to ne­æu do­zvo­li­ti. Uša­no­viæ je na mjes­tu ko­je ne­ma ni­ka­kvu va­¾nost – ka­zao je Èo­la­ko­viæ.

Na od­go­vor ni­je tre­bao du­go èe­ka­ti. Is­ti dan, u po­po­dne­vnim sa­ti­ma, biv­ši ge­ne­ral­ni se­kre­tar je sa­zvao sas­ta­nak «kri­znog šta­ba» ka­ko bi do­go­vo­rio prav­ce na­pa­da na Èo­la­ko­vi­æa. Uša­no­viæ je, po­dr¾an od ve­æi­ne boš­nja­èkih èla­no­va iz vrha NS BiH, or­ga­ni­zi­rao sas­ta­nak u je­dnom sa­ra­jev­skom res­to­ra­nu na ko­jem se go­vo­ri­lo o «za­us­tav­lja­nju» Èo­la­ko­vi­æa. Iako na sas­tan­ku ni­je bi­lo Men­su­da Ba­ši­æa, Uša­no­vi­æev «sto­¾er» tvrdi ka­ko «ima­ju Ba­ši­æe­vu sa­gla­snost za da­ljne akci­je». Do sje­dni­ce Iz­vršnog odbo­ra NS BiH, ko­ja bi tre­ba­la bi­ti kra­jem ja­nu­ara, «po­bu­nje­ni­ci» u no­go­me­tnoj vla­di na­mje­ra­va­ju sa­èi­ni­ti kon­kre­tne mje­re za «sa­ni­ra­nje šte­te» nas­ta­le raz­vlaš­æi­va­njem Uša­no­vi­æa.

S dru­ge stra­ne, Èo­la­ko­viæ pri­ma èes­tit­ke, pa i od «ra­di­kal­nih» na­vi­ja­èa, za­to što je stao u kraj Uša­no­vi­æu. Za sa­da, Èo­la­ko­viæ u¾i­va sim­pa­ti­je i se­le­kto­ra Su­ši­æa, ko­ji nas­to­ji bi­ti neu­tra­lan u ovim «dvor­skim» bor­ba­ma, ali bi nje­mu naj­vi­še mo­gle na­šte­ti­ti igre ispod sto­la. Su­šiæ u svim svo­ji­ma is­tu­pi­ma, za­go­va­ra za­je­dniš­tvo, har­mo­ni­ènu atmo­sfe­ru, oku­plja­nje oko za­je­dni­èkog pro­je­kta…

Odnos sna­ga

U Iz­vršnom odbo­ru je pet Boš­nja­ka, Su­ljo Èo­la­ko­viæ, Men­sud Ba­šiæ, Mu­hi­din Raš­èiæ, Mir­sad Ibri­šim­be­go­viæ i Su­ad Sa­li­ba­šiæ. Ma­kar ni­je èlan ovog ti­je­la, sa­zna­je­mo da Sa­mir Æe­ma­lo­viæ ima zna­tan utje­caj na svo­je ko­le­ge, jer je za­je­dno sa nji­ma ra­dio do ro­ta­ci­je sa Mi­ro­sla­vom Æo­ri­æem. Ni Èo­la­ko­viæ, a ni Uša­no­viæ ne ¾e­le pro­tiv se­be ima­ti Æe­ma­lo­vi­æa. Su­kob pred­sje­dni­ka i dos­ko­raš­njeg ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra, naj­vi­še od­go­va­ra pre­ten­den­ti­ma na Èo­la­ko­vi­æe­vo mjes­to unu­tar boš­nja­èkog kor­pu­sa. Na­vo­dno, na prvom na­re­dnom sas­tan­ku raz­go­va­rat æe se kon­kre­tno oko kan­di­da­tu­re Ba­ši­æa i Ibri­šim­be­go­vi­æa za pred­sta­vni­ka Boš­nja­ka u Pred­sje­dniš­tvu NS BiH. No, da bi do­bio po­tre­bnu ve­æi­nu, nu­¾no je osi­gu­ra­ti gla­so­ve Srba i Hrva­ta u Skup­šti­ni, pa je mo­gu­æa trgo­vi­na. Po­go­to­vo što æe i nji­ho­ve ko­le­ge iz FS RS, te Hrva­ti, tre­ba­ti po­dršku za pro­mje­ne svo­jih lju­di, odno­sno us­to­li­èe­nje svje­¾ih ka­dro­va.

De­mi­ro­viæ umjes­to Ab­di­æa

Na ovaj se na­èin u boš­nja­èkom kor­pu­su ¾e­le za­tvo­ri­ti vra­ta no­vim, èis­tim ka­dro­vi­ma, ko­ji na­jav­lja­ju­ju svo­je kan­di­da­tu­re. Da­kle, po je­dnom sce­na­ri­ju, vo­di se bor­ba za ru­še­nje Èo­la­ko­vi­æa i os­ta­nak svih os­ta­lih èla­no­va Iz­vršnog odbo­ra, a po dru­gom sce­na­ri­ju pri­pre­ma se no­va gru­pa spor­tskih ra­dni­ka u sa­ra­jev­skom, mos­tar­skom, go­ra­¾dan­skom kan­to­nu, ko­ji bi pre­uze­li klju­ène po­zi­ci­je i otvo­ri­li vra­ta biv­šim aso­vi­ma. Go­to­vo je si­gur­no da æe u USK-u do­æi do pro­mje­ne, jer Ham­do Ab­diæ vi­še ni­je èlan no­go­me­tne vla­de. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, nje­ga æe za­mje­ni­ti Mu
­jo De­mi­ro­viæ aktu­el­ni de­kan Uni­ver­zi­te­ta u Bi­ha­æu i je­dno vri­je­me mi­nis­tar u fe­de­ral­noj Vla­di u vri­je­me «Ali­jan­se». I u Tu­zlan­skom kan­to­nu spre­ma­ju se pro­mje­ne. Ne­vad Ika­no­viæ ¾e­li po­zi­ci­ju, ali u fe­de­ral­nom Sa­ve­zu, ko­ju bes­kom­pro­mi­sno dr¾i Hu­so Go­laæ.

M.S.

Be­van­da pro­tiv Do­min­ko­vi­æa

Sa­zna­je­mo da æe bi­ti dos­ta bu­re na pred­sto­je­æim izbo­ri­ma i kod Hrva­ta. Na­vo­dno, «tvrda» stru­ka iz Ši­ro­kog Bri­je­ga, ¾e­li ski­nu­ti « vje­ènog» Ilju Do­min­ko­vi­æa i na nje­go­vo mjes­to do­ves­ti am­bi­cio­znog Jo­si­pa Be­van­du, ko­ji u¾i­va za­vi­dan rej­ting, ka­ko u hrvat­skom kor­pu­su, ta­ko i kod svo­jih fe­da­ral­nih i ko­le­ga iz FS RS. No, za­mje­na hrvat­skih ka­dro­va ne­æe iæi la­ko, jer je Do­min­ko­viæ go­di­na­ma gra­dio svo­ju ho­bo­tni­cu, pos­tav­ljao svo­je ka­dro­ve, ka­ko na su­dij­ske, ta­ko de­le­gat­ske, kon­tro­lor­ske lis­te, oda­kle crpi gla­so­ve. Ni­je ne­mo­gu­æe da se Be­van­da i Do­min­ko­viæ do­go­vo­re, da Do­min­ko­viæ preu­zme vlast u fe­de­ral­nom Sa­ve­zu, a ne­uka­lja­ni Be­van­da po­zi­ci­ju u kro­vnom Sa­ve­zu.

Do­di­kov kan­di­dat

Prem­da su iz UEFA -e i FI­FA po­sla­li ja­sne po­ru­ke, ka­ko u no­vom sa­zi­vu NS BiH mo­ra ima­ti sa­mo je­dnog pred­sje­dni­ka, èi­ni se da to ne­æe iæi. Iz FS RS ne ¾e­le ni èu­ti za je­dnog pred­sje­dni­ka, osim ako æe taj bi­ti iz FSRS. Prav­da­ju to za­šti­tom «vi­tal­nih na­ci­onal­nih no­go­me­tnih in­te­re­sa». Ve­æi pro­blem za FS RS jes­te izbor na klju­ène po­zi­ci­je. Na­vo­dno, je­dna (ba­nja­lu­èka stru­ja) bi ra­do pro­mje­ni­la Èe­ku, pa i Mi­le­ta Ko­va­èe­vi­æa i na nji­ho­va mjes­ta do­ve­la svo­je ka­dro­ve. Ka­ko Ko­va­èe­viæ, aktu­el­ni pred­sje­dnik FS RS, u¾i­va sna­¾nu po­dršku kod no­go­me­tnih ra­dni­ka, spre­man je sta­vi­ti man­dat na pro­vje­ru. I on i Èe­ko su ko­le­ga­ma iz Fe­de­ra­ci­je pri­hva­tlji­vi­ji od no­vog «Do­di­ko­vog èla­na». Naj­te­¾e je Ro­do­lju­bu Pet­ko­vi­æu, ve­li­kom pro­fe­si­onal­cu. On je me­ðu srpskim kla­no­vi­ma unu­tar Sa­ve­za «fa­ktor sta­bil­nos­ti», baš kao što je to FS RS u kro­vnom Sa­ve­zu.

Ba­šiæ ili Šu­man

Èi­ni se ka­ko æe la­kše Ba­šiæ do­bi­ti po­dršku u sa­ra­jev­skom kan­to­nal­nom Sa­ve­zu, ne­go u svom klu­bu, FK Sa­ra­je­vo. Na­vo­dno, je­dna op­ci­ja pre­fe­ri­ra Haj­ru­di­na Šu­ma­na, aktu­el­nog pred­sje­dni­ka klu­ba, ko­jeg ¾e­le u kro­vni Sa­vez. Ba­šiæ je, pri­èa se, za­du­¾io ne­ke kan­to­nal­ne klu­bo­ve i mir­no spa­va. Sa­zna­je­mo da æe u bor­bi za na­klo­nost svi pu­te­vi vo­di­ti ka «Po­pa­ju» i Mus­ta­fi Du­èi­æu, ko­jeg bi sva­ki kan­di­dat ¾e­lio u svom ta­bo­ru. Ali, i ®e­ljo ima fa­vo­ri­te, po­put gu­ver­ne­ra Cen­tral­ne ban­ke BiH Ke­ma­la Ko­za­ri­æa (na­vo­dno, svi­ma po­¾e­ljan). Ima i «nes­tra­na­èkih kan­di­da­ta» kao što su Di­no Be­giæ, Ir­fan Re­d¾e­pa­giæ… Na­vo­dno je i Ni­jaz Gra­ciæ ra­spo­lo­¾en ju­ri­ša­ti na po­zi­ci­je u Sa­ve­zu. Po gra­du se uve­li­ko pri­èa ka­ko je Ali­ja Bra­co Ha­d¾io­sma­no­viæ sa­ku­pio do­vo­ljan broj gla­so­va za svog kan­di­da­ta. I Fu­ad Èol­pa pri­¾e­ljku­je od­go­va­ra­ju­æu po­zi­ci­ju.

Su­šiæ i Ba­ko­viæ

Naj­te­¾e je Su­ši­æu i v.d. se­kre­ta­ru Ja­smi­nu Ba­ko­vi­æu. Prvi tra­¾i igra­èe i su­par­ni­ke za pra­zne pri­ja­telj­ske ter­mi­ne, po­zi­va na­vi­ja­èe na uje­di­nje­nje, a dru­gi je za­sjeo u fo­te­lju u naj­ve­æoj be­spa­ri­ci od­ka­ko Sa­vez pos­to­ji. Èak je vi­še pa­ra bi­lo u Sa­ve­zu ka­da ni­je bi­lo ka­se, ko­joj se ni do dan da­nas ne zna trag. Ba­ko­viæ ne ¾e­li bi­ti dio ni­ti je­dnog lo­bi­ja, nas­to­ji pro­fe­si­onal­no ra­di­ti svoj po­sao. A, to je naj­te­¾e u sa­daš­njim okol­nos­ti­ma. Ba­ko­viæ je ugla­vnom za­oku­pljen kon­ta­kti­ma sa evrop­skim fu­dbal­skim fe­de­ra­ci­ja­ma, ka­ko bi na­šao su­par­ni­ka za mar­tov­ske i maj­ske ter­mi­ne. BiH bi u ma­ju mo­gla igra­ti sa Šved­skom.

san.ba