Danas u Savezu- Sutra u Kavezu

Zvanièno saopštenje Suda Bosne i Hercegovine, vezano za j presudu Munibu Ušanoviæu i Miodragu Kurešu.

Pretresno vijeæe Odjela II Suda Bosne i Hercegovine izreklo je prvostepenu presudu kojom su optu¾eni Munib Ušanoviæ i Miodrag Kureš oglašeni krivim za krivièno djelo porezne utaje iz èlana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. Kriviènog zakona BiH (KZ BiH), produ¾eno krivièno djelo porezne utaje iz èlana 273. stav 2. u vezi sa stavom 1. Kriviènog zakona Federacije BiH (KZ FBiH) i produ¾eno krivièno djelo zloupotreba polo¾aja ili ovlaštenja iz èlana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, te osuðeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po pet godina.

Optu¾enim Ušanoviæ Munibu i Kureš Miodragu je, pored izreèene kazne zatvora, izreèena i mjera sigurnosti Zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili  du¾nosti iz èlana 73. KZ BiH kojom se optu¾enim zabranjuje obavljanje rukovodnih du¾nosti sa ovlaštenjima upravljanja i raspolaganja novèanim sredstvima i imovinom u trajanju od pet godina od pravosna¾nosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdr¾avanju kazne zatvora ne uraèunava u vrijeme trajanja ove mjere sigurnosti. Istovremeno Sud je nalo¾io oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem produ¾enog kriviènog djela zloupotreba polo¾aja ili ovlaštenja u iznosu od 248.147,00 KM  i  42.110,00 EUR.

Optu¾eni Ušanoviæ, obavljajuæi du¾nost generalnog sekretara, i Kureš, obavljajuæi du¾nost sekretara za finansije i marketing do 31. decembra 2004. godine i od 1. januara 2005. godine poslove sekretara za ekonomsko – finansijske i marketinške poslove u Nogometnom savezu BiH (NS BiH), su oglašeni krivim što su, u periodu od 1. januara 2001. godine do 31. decembra 2005. godine, suprotno odredbama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, propustili da prijave porez na promet proizvoda  i  porez  na  promet  usluga za ostvarene oporezive prihode. Na taj naèin izbjegnuto je plaæanje poreza na promet proizvoda i usluga u ukupnom iznosu od 306.477,06 KM i za isti iznos ošteæen je bud¾et Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno bud¾et Bosne i Hercegovine.

Pored toga, optu¾eni su oglašeni krivim što su, u periodu od 1. januara 2001. godine do 31. maja 2005. godine, iskorištavanjem svog slu¾benog polo¾aja i ne vršenjem svoje slu¾bene du¾nosti, u namjeri da sebi i drugim njima poznatim licima pribave protivpravnu imovinsku korist, iz blagajne NS BiH, bez vjerodostojnog osnova i dokumentacije, podigli i prisvojili gotovinska sredstva u ukupnom iznosu od 248.147,00 KM i 42.110,00 EUR.

Sud je optu¾ene oslobodio optu¾bi da su, u periodu od 1. januara 2001. godine do 30. septembra 2006. godine, u namjeri da NS BiH izbjegne plaæanje poreza propisanih Zakonom o porezu na platu FBiH, izvršili isplate plata i odobrili isplate na ime nagrada i premija profesionalnim         sportistima, isplate po osnovu ugovora o djelu, privremenih i povremenih poslova i drugih dodatnih primanja, te isplate na ime pomoæi za vjerske i novogodišnje praznike, suprotno odredbama pomenutog zakona i Uputstva o naèinu obraèunavanja i plaæanja poreza na platu. Optu¾eni su, takoðer, osloboðeni optu¾be da u navedenom periodu nisu obraèunali, iskazali, prijavili, niti uplatili doprinose za penzijsko – invalidsko osiguranje, doprinose  za zdravstvo, doprinose za nezaposlene i porez na elementarne nepogode, niti su navedene doprinose i porez kao obavezu prijavili nadle¾nim organima.

Osim toga, optu¾eni Ušanoviæ i Kureš su osloboðeni optu¾bi da su, u namjeri da drugim njima poznatim licima pribave protivpravnu imovinsku korist, za koja lica su u analitièkim i subanalitièkim karticama u 2001. i 2002. godini iskazana potra¾ivanja na ime ne vraæene putne i drugih akontacija, ta potra¾ivanja nisu iskazali u bilansima stanja završnih raèuna za  2001. i 2002. godinu iako akontacije nisu pravdane, niti vraæene i ova potra¾ivanja sveli na saldo „nula“. Sud je optu¾ene oslobodio i optu¾bi da su, u periodu od 1. januara 2001. godine do 31. maja 2005. godine, iskorištavanjem svog slu¾benog polo¾aja i ne vršenjem svoje slu¾bene du¾nosti, u namjeri da sebi i drugim njima poznatim licima pribave protivpravnu imovinsku korist, iz blagajne NS BiH, bez vjerodostojnog osnova i dokumentacije, podigli i prisvojili gotovinska sredstva u ukupnom iznosu od 118.200,00 KM.

Svako se smatra nevinim za krivièno djelo dok se pravomoænom presudom ne utvrdi njegova krivnja (Èlan 3. ZKP BiH).

Prvostepeno vijeæe donosi odluku na osnovu dokaza koje na glavnom pretresu izvedu tu¾ilac i odbrana. Prvostepeno vijeæe ne utvrðuje materijalnu istinu nego presudu zasniva na dokazima izvedenim na glavnom pretresu koji moraju biti van razumne sumnje da bi se mogla donijeti osuðujuæa presuda.

Ova odluka nije pravosna¾na. Protiv ove odluke je dozvoljena ¾alba koju æe razmatrati Apelaciono odjeljenje ovog suda. U ¾albi se mogu iznositi novi dokazi ako stranke i odbrana doka¾u da nisu bili u moguænosti da ih iznesu u prvostepenom postupku.

Poštivanje principa pretpostavke o nevinosti integralni je dio prava na pravièno suðenje. Ne preporuèuje se komentarisanje odluka prvostepenog vijeæa do donošenja pravosna¾ne odluke. Mišljenja i informacije u vezi sa sudskim postupcima koji su u toku treba da budu prenošene i širene samo onda kada to ne stvara predrasude u pogledu pretpostavke o nevinosti osumnjièenog ili optu¾enog (Dodatak Preporuci Rec (2993) 13 Komiteta ministara Vijeæa Evrope od 10. jula 2003. godine).

Ukoliko doðe do komentarisanja ove odluke, preporuèuje se korištenje dodatnih pojašnjenja ovlaštenog portparola Suda. Po¾eljno je u komentare ukljuèiti i mišljenja kompetentnih sagovornika iz akademske i advokatske zajednice.

Image