Portugalci će od navijača BiH nelegalno oteti 52.500 eura!

ImageProdajom ulaznica po cijeni višoj od propisane, Portugalska fudbalska federacija nelegalno æe od navijaèa Bosne i Hercegovine inkasirati 52.500 eura!

Naime, Portugalci su navijaèima, koji æe u subotu na Lu¾u u Lisabonu bodriti reprezentaciju BiH, odredili više cijene karata nego za domaæe simpatizere. Meðutim, Meðunarodna fudbalska federacija (FIFA) propisuje da cijene ulaznica za gostujuæe navijaèe trebaju biti na istom nivou kao i one za domaæe, tako da svako prekoraèenje, praktièno, predstavlja diskriminaciju.

Oèita diskriminacija

Uprkos tom pravilu, mnogi naši navijaèi ulaznicu za Lu¾ platili su 25 eura i to za sektor u kojem je cijena karte za domaæe simpatizere, kako stoji na internet stranici Portugalske federacije, svega 10 eura! Dakle, jednostavnom raèunicom se dolazi do toga da æe od 3.500 naših navijaèa na Lu¾u Portugalci bukvalno oteti 52.500 eura!

Ovu diskriminaciju otkrio je naš navijaè koji nije ¾elio biti imenovan, a kojeg su postupci Portugalaca natjerali da od FIFA-e zatra¾i intervenciju. On im je uz pismo uputio i sve dokumente koji dokazuju kršenje pravila.

– S obzirom na to da pratim fudbal i da znam nešto o pravilima, a posebno o osnovnim ljudskim pravima u Evropskoj uniji, morao sam ukazati na nemoralan postupak Portugalaca. Ukoliko im ovo proðe, ispast æe da æe kompletno putovanje Portugalaca u Zenicu na revanš utakmicu finansirati upravo bh. navijaèi, što je, po mom mišljenju, nedopustivo – ka¾e nam navijaè Mirza, koji je zamolio da mu ne objavljujemo prezime.

Moguæa i tu¾ba

Predstavivši se samo kao navijaè reprezentacije Bosne i Hercegovine, on je pisao FIFA-i i vrlo brzo dobio odgovor da æe sluèaj biti istra¾en. Sa situacijom je upoznat i Pravni odjel FIFA-e, koji je stupio u kontakt sa obje nacionalne federacije.

– Dobio sam skenirano pismo od generalnog sekretara FIFA-e i pismo s potpisima svih direktora pravnih i disciplinskih organa. Osim što su se zahvalili na ukazanom problemu, obavijestili su me da æu ubrzo dobiti odgovor o tome šta æe biti preduzeto – završava naš sagovornik.

Šta je uradio NSBiH?

Šta je uradio NSBiH, pitanje je koje se postavlja samo po sebi? Zašto naša kuæa fudbala nije ukazala na ovaj problem?

Portugalski savez je cijene ulaznica za utakmicu objavio 23. oktobra, a u prvi mah su objavljene sume od 5 i 10 eura. Meðutim, nakon sastanka predstavnika dva saveza, objavljeno je da æe navijaèi BiH moæi kupiti ulaznice po cijeni od 25 eura i to za sektore u kojima je regularna cijena u Portugalu mnogo ni¾a. Zašto, niko nije mogao objasniti.

Da nešto ne štima u cijeloj ovoj prièi, moglo se zakljuèiti kada su cijene za navijaèe BiH "pale" na 20, pa se opet popele na 25 i 30 eura, u ovisnosti od sektora na stadionu.

Vodilja, ali koja se ne smije kršiti

Sama FIFA za svoj Pravilnik o sigurnosti ka¾e da je "guidelines", što bi se lako moglo protumaèiti kao neka vrsta vodilje, a ne pravila koje se obavezno mora primjenjivati.

Meðutim, da se radi o stvarima koje se moraju poštovati, dokazuje nedavni primjer kada je FIFA, citirajuæi èlan istog Pravilnika, zabranila zastave Azerbejd¾ana na utakmici u Turskoj. Znaèi, za Pravilnik se ne mo¾e reæi da je samo vodilja, pa se oglušivanje Portugalaca na njegove odredbe mo¾e smatrati ozbiljnim kršenjem pravila FIFA-e.

Èlan 18, paragraf 14 Pravilnika jasno ka¾e: "Cijena ulaznica za navijaèe gostujuæeg tima ne smije prelaziti cijenu ulaznica iste kategorije za navijaèe domaæeg tima". Sve je jasno.

Višak dati za lijeèenje djece
– U svemu ovome nije pitanje novca, veæ principa. Meðutim, moram reæi da me naroèito zaboljelo to što nam Portugalci bezoèno ¾ele uzeti novac, iako je on mnogo potrebniji našoj zemlji. Svakodnevno smo svjedoci sluèajeva u kojima su nekome potrebna sredstva za lijeèenje.

Ne znam na šta æe sve ovo izaæi, ali bih bio najsretniji da FIFA potvrdi da sam u pravu, da nam Portugalci vrate novac i da ga kompletnog uplatimo za lijeèenje nekog djeteta kojem je potreban tretman u inostranstvu – ka¾e Mirza.

avaz.ba