Supić i Nurković su tragedija za bh. reprezentaciju!

ImageVu­ka­šin Pe­tra­no­viæ prvi gol­man re­pre­zen­ta­ci­je BiH od pro­gla­še­nja ne­za­vi­snos­ti, biv­ši gol­man Sa­ra­je­va i a pri­je to­ga i Ve­le­¾a, gdje je na­sli­je­dio le­gen­dar­nog En­ve­ra Ma­ri­æa, za­tim tur­skog Trab­zo­na, da­nas je tre­ner gol­ma­na u po­zna­toj Ško­li fu­dba­la «Bu­ba­ma­ra».

I po­red to­ga što je bra­nio za ve­li­ke ti­mo­ve, naj­vi­še mu ide u pri­log èi­nje­ni­ca da je u dre­su re­pre­zen­ta­ci­je ex – Ju­go­sla­vi­je sa­ku­pio èak 327 nas­tu­pa.

Pe­tra­no­vi­æa, ko­ji je ina­èe di­je­te za­gre­ba­èkog Di­na­ma, mno­gi po­zna­ju kao èo­vje­ka «bez dla­ke na je­zi­ku». Ta­kav je bio, ta­kav je i os­tao. Upra­vo zbog to­ga je uvi­jek bio je­dan od omi­lje­ni­jih «li­ko­va» me­ðu na­vi­ja­èi­ma Ve­le­¾a i Sa­ra­je­va. Uvi­jek tem­pe­ra­men­tni, ali pra­ve­dni Pe­tra­no­viæ, za­do­vo­ljan je po­slom ko­ji obav­lja veæ oko go­di­nu da­na.

Na pitanje novinara o stanju u re­pre­zen­ta­ci­ji BiH, Petranovic je odgovorio .

– Raz­go­va­rao sam li­èno sa se­le­kto­rom Bla­¾e­vi­æem i po­nu­dio sam svo­ju po­moæ oko tre­ni­ra­nja gol­ma­na jer, oni ko­ji me po­zna­ju zna­ju ko­li­ko ja vo­lim ovu ze­mlju i ko­li­ko vri­je­dim. Me­ðu­tim, de­si se Bor­èe Sre­do­je­viæ, èo­vjek od ko­jeg bh. tim ne­ma ni­ka­kve ko­ris­ti. On je di­gao ru­ku pro­tiv mog do­las­ka. I evo šta sad ima­mo. Ke­nan Ha­sa­giæ se po­vri­je­di, a se­le­ktor umjes­to su­per ta­len­to­va­nih De­ni­sa Muj­ki­æa iz Slo­bo­de, Emi­ra Ha­d¾i­ðil­bi­æa iz Ve­le­¾a i dru­gih, na gol stav­lja Ne­ma­nju Su­pi­æa i Adi­sa Nur­ko­vi­æa ko­ji bra­ne sra­mo­tno, po­se­bno ovaj dru­gi. Oni su tra­ge­di­ja za gol­man­ski po­sao. Mi ima­mo za­is­ta do­brih gol­ma­na, ali sa nji­ma tre­ba sa­mo kva­li­te­tno ra­di­ti. Ta­kav je to po­sao – ka­zao je bez dla­ke na je­zi­ku Vu­ka­šin Pe­tra­no­viæ za «San­Sport».

Ba­gra iz Sa­ve­za

Le­gen­dar­ni Pe­tra­no­viæ za sve lo­še u bh. fu­dba­lu okriv­lju­je lju­de u NS BiH.

– Lju­di iz Sa­ve­za po­slje­dnjih de­se­tak go­di­na to­li­ko su ne­ko­rek­tni pre­ma na­ma igra­èi­ma ko­ji smo uda­ri­li te­me­lje re­pre­zen­ta­ci­ji BiH 90-go­di­na, da je to ne­vje­ro­va­tno. Na­ci­onal­ni kljuè se pi­ta za sve. Kad je bi­lo naj­te­¾e no­sio sam dres s lji­lja­ni­ma, a da­nas na­ila­zim na ova­kvu ba­gru u na­šem fu­dba­lu ko­ja vam ne da ni da di­še­te ka­ko tre­ba – po­ru­èu­je Pe­tra­no­viæ.

san.ba