Blažević pozvao Begovića

ImageMi­ro­slav Bla­¾e­viæ je sa­èi­nio po­pis igra­èa za me­èe­ve sa Ar­me­ni­jom (5. i 9. sep­tem­bra) i Tur­skom. Bla­¾e­viæ se oslo­nuo na pro­vje­re­ne igra­èe, ko­ji su i do sa­da ugla­vnom izni­je­li naj­ve­æi te­ret. Is­ti­na, Bla­¾e­viæ se za­hva­lio Iva­nu Ra­de­lji­æu, Mir­ne­lu Sa­do­vi­æu i Adi­su Nur­ko­vi­æu. Ra­de­lji­æa je otpi­sao jer je – na­po­kon ovaj sto­per na­šao klub, dok je Sa­do­viæ pro­koc­kao šan­su, iako ni­je do­bio ni se­kun­de pro­tiv Ira­na. Se­le­ktor ga je po­zvao zbog pre­po­ru­ka aus­trij­skih mu pri­ja­te­lja. Nur­ko­viæ je pla­tio ceh zbog Ira­na. Nur­ko­vi­æe­va je ne­sre­æa da je bra­nio pro­tiv Ri­je­ke i Ira­na, obje uta­kmi­ce ko­je su se «mo­ra­le» iz­gu­bi­ti. I is­ku­sni­ji gol­ma­ni od Nur­ko­vi­æa su ima­li slab dan i ru­¾no je ako je na ovaj na­èin po­me­ten, prem­da ga je se­le­ktor po­zi­vao kao «ve­li­ku gol­man­sku per­spe­kti­vu».

Bla­¾e­viæ je u svo­joj vi­li u Kra­lje­vi­ci, na­pi­sao po­zi­vni­ce za ove igra­èe: Be­go­viæ, Su­piæ, Spa­hiæ, Na­da­re­viæ, Mra­vac, Da­mja­no­viæ, Mir­viæ, Šti­liæ, Mu­ra­to­viæ, Ra­hi­miæ, Baj­ra­mo­viæ, Pja­niæ, Ibri­èiæ, Mu­sli­mo­viæ, D¾e­ko, Ibi­še­viæ, Mi­si­mo­viæ, Vla­da­viæ, Pan­d¾a, Zec… Do­bra je stvar ako æe se ri­je­ši­ti sta­tus Asmi­ra Be­go­vi­æa. Šte­ta što se upor­no za­obi­la­zi Ta­rik Ce­riæ, je­dan od naj­bo­ljih de­fan­zi­va­ca u HNL. Nes­hva­tlji­vo je da se ni­ko ni­je ra­spi­tao za sta­tus Ha­ri­sa Me­du­nja­ni­na, ko­ji je sa mla­dom re­pre­zen­ta­ci­jom Holandije bio evrop­ski prvak. Mo­glo se ne­što ura­di­ti i za Da­ni­je­la Su­ba­ši­æa, gol­ma­na Haj­du­ka, ko­ji vu­èe bh ko­ri­je­ne, bu­du­æi da se­le­ktor ima pro­ble­me sa gol­ma­ni­ma. Ni­ko po­uz­da­no u NSBiH ne zna šta je sa Di­ali­bom Bu­ba­kar, se­ne­gal­skim na­pa­da­èem, ko­ji ima i bh pa­soš. Bu­ba­kar je igra­ju­æi u ®e­lji bio naj­bo­lji na­pa­daè, a veæ dru­gu se­zo­nu je èlan špan­skog dru­go­li­ga­ša Mur­si­je. Ka­da su do­ma­æi igra­èi u pi­ta­nju, odli­ènom igrom se na­me­æu Sa­mir Be­kriæ, El­vir Èo­liæ, prve zvi­jez­de ®e­lje i Ve­le­¾a.

san.ba