Porolongira se izbor generalnog sekretara!?

ImageÈlanovi Izvršnog odbora Nogometnog / Fudbalskog saveza danas bi u Bihaæu (hotel Paviljon) trebali izabrati generalnog sekretara naše kuæe fudbala, mada nije iskljuèeno da imenovanje prvog operativca bude ponovo prolongirano.

Za promociju Muniba Ušanoviæa, Ismeta Ovèine, Riste Trivuna ili Fuada Èolpe potrebno je da ruku u zrak digne 12 èlanova IO od 15 koliko naša fudbalska vlada broji. U suprotnom nije konkurs æe biti poništen, a potom slijedi izbor vršioca du¾nosti.

Kao i nebrojeno puta do sada, mišljenje onih koji odluèuju o svemu mijenja se iz minute u minut. Tokom posljednjih dana kandidati su lobirali za glasove, a èini se da najbolje kotira Ušanoviæ, u èiju kampanju je ukljuèen i Miroslav Æiro Bla¾eviæ, selektor našeg nacionalnog tima. Æiro je i u proteklom periodu davao bezrezervnu podršku aktuelnom v.d. generalnom sekretaru, a i prije sjednice u Bihaæu još jednom je podsjetio vlastodršce kako je Ušanoviæ njegov kandidat broj 1. Nadamo se da eventualni neposluh neæe imati uticaja na reprezentaciju BiH, koja je blizu plasmana u bara¾ za SP…

Meðutim, kako saznaje SportSport.ba vrlo je izvjesno da æe ponovo biti prolongirana „dodjela“ èetverogodišnjeg mandata, a zbog èega pojasnio nam je jedan od èlanova IO:

„Vjerovatno æe preovladati odluka da za konaènu odluku saèekamo još mjesec dana. Prije svega što æe u tom periodu biti izreèena presuda Munibu Ušanoviæu. Ne bi bilo dobro da izaberemo Ušanoviæa, a da Sud odluèi protiv njega. I suprotno. Stoga je najbolje da prièekamo.“

Dodatno prolongiranje izbora prvog operativca imalo bi negativne posljedice i za finansijsku situaciju u N/FS BiH. Naime, FIFA i UEFA su blokirali sredstva u iznosu od oko šest miliona švajcarskih franaka i ona æe biti uplaæena na raèun našeg Saveza tek kada budemo imali generalnog sekretara, ma kako se on zvao…

Prije sjednice Izvršnog odbora biæe odr¾anas i sjednica Predsjedništva. Na njoj bi Sulejman Èolakoviæ, Iljo Dominkoviæ i Bogdan Èeko trebali usaglasiti stavove i sa istim izaæi pred ostale kolege. Meðutim, poznavajuæi struènjake iz našeg fudbalskog vrha teško da æe doæi do zajednièkog zakljuèka, pa æe stoga i sjednica IO biti okonèana bez konkretnog zakljuèka!?

sportsport.ba