Ušanović ostaje i po cijenu sukoba sa FIFA-om

ImageÈlanovi Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH u subotu su na svojoj sjednici, po ko zna koji put, demonstrirali nesposobnost, pa i bezobrazluk.

Umjesto da utvrde uvjete konkursa za izbor generalnog sekretara NSBiH, cijelu su proceduru prolongirali i zbog toga, gotovo sigurno, neæe biti ispoštovan rok do 28. februara koji je FIFA odredila za izbor prvog operativca Nogometnog saveza.

Sporni kriterij

Sve je zapelo na uvjetu koji je iz trke za reizbor trebao eliminirati Muniba Ušanoviæa protiv kojeg se vodi sudski proces za utaju poreza i zloupotrebu polo¾aja. FIFA je, naime, predlo¾ila da u konkursu bude odredba, prema kojoj protiv kandidata ne smije biti podignuta optu¾nica pred bilo kojim sudom u BiH. Taj je kriterij potvrdila i Konkursna komisija NSBiH u formi prijedloga Izvršnom odboru.

Meðutim, na sjednici nogometne vlade 11 èlanova je glasalo da se u uvjete konkursa navede samo da kandidat mora prilo¾iti uvjerenje o neka¾njavanju, što bi Ušanoviæu omoguæilo da se prijavi i da eventualno bude ponovo izabran. Zbog nedovoljnog broja glasova, rasprava je odgoðena za iduæu sjednicu.

Veæina èlanova IO se, kako se navodi, štitila time da u Zakonu o radu BiH stoji da je prilikom prijave na konkurse potrebno prilo¾iti uvjerenje o neka¾njavanju.

Ovakva odluka Izvršnog odbora, meðutim, otvara niz pitanja. Jedno od oèitih je da li se konkurs pravi samo za Muniba Ušanoviæa? Šta je s drugim kandidatima, imaju li ikakvih šansi, ako je veæ oèito da se uvjeti konkursa prilagoðavaju Ušanoviæu?

Oèigledno je da uprkos jasnom sudu javnosti veæina èlanova Izvršnog odbora podr¾ava Ušanoviæa i, slobodno se mo¾e reæi, pokušava ga na sve naèine ostaviti u igri. Ušanoviæa favoriziraju pod svaku cijenu, pa èak i onu koja æe NSBiH sukobiti sa FIFA-om i UEFA-om.

Meðunarodna reakcija

Još jedna stvar bode u oèi. Naime, kada ih neko od domaæih organa vlasti nešto priupita o njihovom radu, èelnici Nogometnog saveza kao papagaji se uvijek vade onom da "FIFA i UEFA ne dozvoljavaju miješanje politike u nogomet". Sada, kada FIFA i UEFA zavræu ruku, govore nešto sasvim suprotno – pokrivaju se bh. zakonodavstvom.

Za sada je jasno da æe izbor generalnog sekretara biti produ¾en za još koji mjesec, a Munib Ušanoviæ æe ostati vršilac du¾nosti. Neæe biti ispoštovani rokovi i prijedlozi FIFA-e i UEFA-e, a nama ostaje èekati da vidimo kako æe meðunarodne nogometne asocijacije reagirati na ovaj neposluh.

Bez odgovora Paskije

O ovom pitanju pokušali smo dobiti mišljenje Eve Paskije (Eva Pasquier), koja ispred FIFA-e prati stanje u NSBiH i koja je bila anga¾irana prilikom predlaganja uvjeta za izbor generalnog sekretara NSBiH.

Ona nas je, meðutim, pismeno uputila na odjel FIFA-e za medije, od kojeg do zakljuèenja ovog broja nismo dobili odgovor na naša pitanja.

Pripreme reprezentacije u miru

Ako se ièim mo¾e opravdati produ¾enje izborne procedure, onda je to interes reprezentacije BiH. Naime, selektor Miroslav Bla¾eviæ nedavno nam je rekao kako se boji da æe izbor generalnog sekretara ugroziti pripremu fudbalera za dvije kljuène utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Belgije 28. marta i 1. aprila.

Razvoj dogaðaja upuæuje na to da æe ipak Æiro u miru moæi pripremati svoje izabranike za dvoboje koji mogu biti odluèujuæi na putu ka Ju¾noj Africi.

avaz