Ušanovć prijeti tužbom ako ga eliminišu

ImageMunib Ušanoviæ, aktuelni generalni sekretar NSBiH, mogao bi "oboriti" novi konkurs – koji tek treba biti raspisan- ukoliko bi ga Izvršni odbor sprijeèio da se kandiduje. "San" saznaje da su takva saznanja došla do èlanova Predsjedništva, ali i do Izvršnog odbora, koji odluèuje o novom sekretaru. Na sjednici (24. januara) nogometna æe vlada – nakon što prihvati sve tra¾ene uslove – donijeti odluku o raspisivanju novog (drugog) konkursa za glavnog operativca u NSBiH. Ušanoviæ je, navodno, posljednjih dana dobio znaèajnu podršku ljudi iz i oko nogometa. Navodno je i Milorad Dodik, a sve zbog simpatija prema Miroslavu Bla¾eviæu, delegatima iz FSRS "namignuo" da podr¾e Ušanoviæev (re)izbor.

 

Bevanda se izjasnio

Ušanoviæ je, navodno, spreman i sudskim putem zaštititi svoja prava, pa je zaprijetio tu¾bom, ukoliko bi ga, zbog sudskog procesa, onemoguæili da se ponovo kandiduje. Iako je kod njega posljednjih dana naglo porastao optimizam zbog sve znaèajnije podrške (Bla¾eviæ, reprezentativci…), Ušanoviæ ima i protukandidate spremne da se uhvate u koštac sa svim problemima. Prièa se da je Nijaz Brkoviæ najveæi favorit, ukoliko sadašnji operativac ne bi prošao na konkursu. Brkoviæ je bivši igraè, direktor i generalni sekretar ®eljeznièara. Bio je u Forumu klubova u UEFA -i, pomoænik je ministra u Federaciji, èlan Takmièarske komisije NSBiH. Brkoviæ ima simpatije delegata iz RS, ali i Hercegovine.

– Ja bih odmah potpisao za Brkoviæev izbor – izjavio je nedavno Josip Bevanda, tajnik NK Široki Brijeg. Slièno razmišljaju predstavnici klubova i Saveza iz RS. Brkoviæ je za sada samozatajan.

– Imam sve uslove za konkurs, ali to ne znaèi da æu se kandidovati- Ako bih se odluèio, ¾elio bih da imam podršku svih, da timski nastavimo raditi za dobro bh. fudbala na cijelom prostoru. Sa svima imam korektne odnose, imam iskustva i znanja za posao sekretara – izjavio je za naš list Nijaz Brkoviæ, koji priprema magistarski rad.

 

Lobiranje kod Ilje i Sulje

Brkoviæ nije jedini kandidat. I Slaven Kovaèeviæ, sve više razmišlja o kandidaturi. Navodno, Kovaèeviæ ima podršku bivših asova bh. fudbala, sa kojima je u kontaktu (Had¾ibegiæ, Boliæ, Varešanoviæ..). Kovaèeviæ je dugogodišnji sportski radnik, sa dragocjenim iskustvom. Svojom prednošæu smatra što nije samo fudbalski verziran, te što ima dobre relacije sa sportskim autoritetima izvan BiH (UEFA – FIFA, MOK)…

– Razgovaram sa proslavljenim bh asovima. Stalo nam je da nam fudbal ide naprijed. Nisam još donio konaènu odluku o kandidaturi – kazao je Kovaèeviæ.

Sednica Izvršnog odbora je u subotu. Do tada æe svi kandidati dodatno lobirati. Saznajemo da svaki kandidat koji nazove Ilju Dominkoviæa i Sulju Èolakoviæa, u startu dobije naèelnu podršku. Bogdan Èeko je principjelniji, pa sve upuæuje na konkrus.

 

Svi na kurs engleskog

Osim spomenutih, na konkurs æe se prijaviti i dvojica iz prvog kruga; Nijaz Merdanoviæ i Fuad Èolpa. Saznajemo da su obojica upisala kurs engleskog jezika, kako bi zadovoljili i tu stavku iz konkursa. Velid Imamoviæ, Elmir Pilav i Jasmin Bakoviæ, kao potencijalni kandidati nemaju te probleme. Imamoviæ ima najbolje predispozicije, ali je on prezauzet, jer kao èovjek od povjerenja u UEFA i i FIFA -i èesto je na putovanja, gdje je delegat na utakmicama evropskih kupova, a zadu¾en je (sa Nihadom Hod¾iæem) za gradnju sportskog centra u Zenici. U kuloarima se mo¾e èuti kako je i Sabahudin Saša Vugdaliæ, uzrazio ¾elju da postane novi generalni sekretar. I on u¾iva podršku selektora Bla¾eviæa. No, lista kandidata se ne završava se sa ovim imenima. Navodno, još dvadesetak znanih i neznanih likova priprema dokumentaciju za konkurs.

 

san