Slišković: Uzimao sam akontacije bez potpisa

ImageNakon jednomjeseène zimske pauze, na Sudu BiH je nastavljen proces protiv generalnog sekretara Nogometnog saveza BiH Muniba Ušanoviæa i sekretara za finansije Miodraga Kureša, optu¾enih za utaju poreza i zloupotrebu polo¾aja.

Na juèerašnjem pretresu je kao svjedok odbrane opširan iskaz dao bivši selektor Bla¾ Sliškoviæ, koji je ranije pozivan više puta, ali se do sada nije mogao odazvati pošto je tokom jeseni trenirao albanski klub Tirana.

Vezane premije

Sliškoviæ je potvrdio da je bio anga¾iran u NSBiH prvo kao pomoænik selektora Miše Smajloviæa, a zatim od 2002. do 2006. godine kao selektor A reprezentacije. Rekao je da je bio na turniru u Indiji, ali nije mogao potvrditi da li su Milenijum Kup i Sahara Kup dva turnira ili razlièiti nazivi za jedan.

Sliškoviæu je pokazan spisak na kojem su još imena Jusufa Pušine, Ahmeda Pašaliæa, Muniba Ušanoviæa i Miodraga Kureša, po kojem im je isplaæeno po 1.000 KM na ime nagrade za osvojeno drugo mjesto na turniru u Indiji.

– Ne mogu se taèno sjetiti, ali mislim da smo imali premije za nastup u Indiji. Uvijek sam potpisivao dokumente kada sam primao novac i uvijek sam dobivao novac u gotovini – rekao je Sliškoviæ.

Zatim je govorio o premijama dok je bio selektor A reprezentacije. Prvo pitanje advokata odbrane ®arka Buliæa odnosilo se na utakmice s Luksemburgom u BiH i Danskom u Kopenhagenu 2003. godine.

– Za te dvije utakmice premije su bile vezane. Luksemburg je bio slabiji protivnik, pa nije bilo neke premije i zato se vezala premija ako pobijedimo u Danskoj, što smo uèinili. Ne sjeæam se taènog iznosa – izjavio je Sliškoviæ.

Bivši selektor je rekao da je sve vrijeme anga¾mana u NSBiH novac dobivao u gotovini. Prema njegovim rijeèima, èesto je uzimao akontacije na plaæu. Prilikom prvog ugovora od 2002. do 2004. godine primao je mjeseènu plaæu u iznosu od 5.000 KM, a od 2004. do 2006. duplo više.

– Sjeæam se skoro svih isplaæenih premija. Imali smo dobre premije za pobjedu nad Norveškom u Zenici i zatim, ako bismo pobijedili Dansku na Koševu, protiv Španije.

Mislim da mi se niko od igraèa nije obratio da se po¾ali kako mu premije nisu isplaæene. Pošto su se premije dijelile procentualno u zavisnosti od minuta¾e provedene na terenu, a ja sam odluèivao ko æe koliko dobiti, bilo je primjedbi da sam ponekog zakinuo ili nekada dao previše – kazao je Sliškoviæ.

Svjedok optu¾be

Nakon što je završeno unakrsno ispitivanje, tu¾ilac Ahmed Halebiæ je od predsjedavajuæeg Salema Mise dobio dozvolu da ispita Sliškoviæa i kao svjedoka optu¾be.

Tu¾ilac je Sliškoviæu pokazao dva naloga za isplatu 1.000 i 5.000 KM bez njegovog potpisa, zatim spisak èlanova struènog štaba uz nalog za isplatu te nalog za isplatu nagrada igraèima i èlanovima struènog štaba u iznosima od 10.000 i 15.000 KM.

– Ovi nalozi su, mislim, bile akontacije koje sam dizao na mjeseènu plaæu, a ti iznosi su mi zatim oduzimani kada sam dobijao plaæu. Èesto sam uzimao akontacije bez potpisa, jer bih se potpisivao prilikom isplate plaæe. Mislim da se to desilo èetiri ili pet puta. Ove premije koje se spominju na ovim spiskovima sam dobio, ali mislim da sam sve potpisao na drugim spiskovima – rekao je Sliškoviæ.

Glavaš: Imao sam 75 posto premija

Vlatko Glavaš je rekao kako je èetiri godine bio prvi pomoænik Bla¾a Sliškoviæa u reprezentaciji BiH. Sjetio se premija za utakmice s Luksemburgom i Danskom.

– Dobio sam premije za te dvije pobjede. Kao trener, imao sam 75 posto premija i dobio sam 7.500 KM. To mi je isplatio Miodrag Kureš u gotovini. Premije su obièno isplaæivane prilikom okupljanja za narednu utakmicu. Sve što sam dobio, ja sam potpisao. Svi spiskovi su bili s rubrikom za potpis. Ne sjeæam se da se neko od igraèa ¾alio kako nije dobio premiju – rekao je Glavaš.

Svjedoèili Boliæ i Bešlija

Na juèerašnjem pretresu su svjedoèila i dva bivša reprezentativca BiH Elvir Boliæ i Mirsad Bešlija. Oni su potvrdili da su igraèi dobivali premije za pobjede reprezentacije, te da prema njihovim saznanjima, NSBiH nikom od igraèa nije ostao du¾an.

avaz