Stav navijača

Piše: Centar za istra¾ivaèko novinarstvo


Usprkos pritiscima BH Fanaticosi ne prestaju kritikovati èelnike krovne kuæe bh. fudbala.


Prošlost navijaèke grupe BH Fanaticos ukljuèuje i niz incidenata zbog kojih su Meðunarodni fudbalski savez (FIFA) i Europski fudbalski savez (UEFA) više puta kaznili Nogometni/Fudbalski Savez BiH. Veæ godinama Fanaticosi kritikuju Savez, te na svojoj web stranici i u medijima govore o lošim stvarima u bh. fudbalu.

Za vrijeme utakmice izmeðu BiH i Grèke, koja je odigrana u Zenici 11. oktobra 2006. godine, navijaèi su istakli transparent: Barba progovori, obraz nacije je u pitanju, aludirajuæi na to da igraèi, ukljuèujuæi i tadašnjeg kapitena Sergeja Barbareza znaju puno toga o neregularnostima, ali se veoma rijetko odluèuju da javno progovore.

Davor Ademoviæ – Bengal, bivši voða BH Fanaticosa pojašnjava: Dosta puta smo bili u situaciji, onako kad sjedneš, pokisao, umoran, iscrpljen. vratiš se odnekle i skontaš da smo mi u principu sami u ovome. Igraè nešto tucne, mucne na TV-u… Daj reci, što se bojiš!? Sve je to meni malo licemjerno – ostavljaš mene da stavljam glavu na panj vazda. Na kraju krajeva, do vas je, do igraèa je.

Upravo na toj utakmici Fanaticosi su došli u sukob s policijom. Tri èlana su uhapšena. U policiji ka¾u da se radilo o narušavanju javnog reda i mira, te da su navijaèi bili agresivni prema pripadnicima obezbjeðenja.

Fanaticosi odbacuju takvo objašnjenje. Oni smatraju da su to bila ciljana hapšenja, koja su ih trebala uplašiti i utišati njihove kritike. Prema njihovim rijeèima, samo dva dana prije utakmice Nizar Al-Tinawi i Ismet Turšiæ – Ventola, predstavnici Fanaticosa, gostovali su u emisiji Centralni zatvor na FTV-u, u kojoj su govorili o nekompetentnosti i lošem radu ljudi iz Saveza. Oni ka¾u da nije sluèajnost što su upravo oni uhapšeni, zajedno sa još jednim èlanom grupe.

Fanaticosi upuæuju na video snimak incidenta koji je nakon utakmice objavljen na mre¾i YouTube. Na snimci se vidi èovjek, za koga ka¾u da je radio za Savez, kako policiji pokazuje prstom prema navijaèima, te pljuje u njihovom pravcu.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Zenièko-dobojskog kantona ka¾u da postoji moguænost da on jeste pokazivao prema navijaèima iz nekih razloga, ali negiraju da su hapsili prema njegovim uputstvima ili zahtjevima.

Generalni sekretar Saveza Munib Ušanoviæ novinarima Centra za istra¾ivaèko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je rekao da tom èovjeku nikada nije dao neki zadatak, mada je ovaj u prošlosti nekoliko puta radio za Savez. Dodaje da samo zna da se taj èovjek zove Mladen.

Protiv Turšiæa postupak je obustavljen jer je nedostupan sudu – ¾ivi u Švedskoj. U sluèaju Al-Tinawija saslušanje još nije odr¾ano, dok je postupak protiv treæeg èlana obustavljen zbog nedostatka dokaza.

Turšiæ ka¾e da je iz ovog incidenta izvukao pouku: Nakon tog ekscesa i toga svega povukao sam se i ja malo. Razumiješ, jebiga. Ne trebam ni ja iæi glavom negdje, gdje drugi ne bi ni ðonom, ka¾e on.

Ademoviæ ka¾e: To je majmunluk. Svaki napad na BH Fanaticose i svaki prezir koji dolazi od njih, mi to nosimo kao orden èasti. Da se razumijemo, svaki taj njihov potez meni je orden èasti, zato što znam da sam na dobrom putu. Ako oni mene mrze, znaèi, dobar sam.

cin.ba