Predsjedništvo NS BiH krši pravila

ImageBli¾i se dolazak èelnika FIFA-e i UEFA- e, a strah èlanova predsjedništva veæ uveliko se osjeti. Juèer su sastanèili tri èlana predsjedništva na èelu sa Iljom Dominkoviæem. No, dok oni dogovaraju i pregovaraju, èlanovi Izvršnog odbora još nisu dobili ni dnevni red tog famoznog sastanka (17. decembra), kada bi èelnici FIFA-e i UEFA- e trebali biti supervizor na Izvršnom odboru.

– Vjerujte mi da ne znam ni o èemu æemo prièati na tom Izvršnom odboru. Nismo dobili ni dnevni red, a po pravilima NS BiH to smo morali dobiti najmanje sedam dana ranije. Zašto to nije uraðeno to morate pitati njih u predsjedništvu, prije svih predsjednika Ilju – ka¾e jedan od èlanova IO NS BiH.

Kada smo htjeli saznati od èelnika NS BiH, šta to spremaju iznijeti pred FIFA-u i UEFA-u naišli smo na vrlo "ljubaznog" Sulejmana Èolakoviæa.

– Na sastanku sam ne mogu razgovarati. Ne znam kada se mogu javiti, mo¾e sastanak trajati sat, dva, pa èak i pet to se nikad ne zna – veli za "as" Sulejman Èolakoviæ.

Dobro nam je Èolakoviæ i kazao, u NS BiH se nikad ništa ne zna, pa je tako i ovaj put. Predsjedništvo na èelu sa Iljom æe pokušati u ovih nekoliko dana skontati kako prevariti ljude u FIFA-i i prikazati im kako je kod nas sve u redu. No, pitanje je koliko æe uspjeti prosuti maglu svjetskoj i evropskoj eliti, a veæ ih panika uveliko hvata.

AS