Slabo pamćenje svjedoka

ImagePred Vijeæem Suda BiH, kojim predsjedava sudija Salem Miso, juèer je nastavljeno suðenje generalnom sekretaru Nogometnog saveza BiH Munibu Ušanoviæu i sekretaru za finansije Miodragu Kurešu, koji su optu¾eni za utaju poreza i zloupotrebu polo¾aja.

Ponovo svjedoèili

Odbrana je nastavila saslušavati svoje svjedoke. Prvi je iskaz dao Med¾id Gvozden, koji je veæ bio svjedok optu¾be. On je u funkciji sekretara struènog štaba A-2 selekcije prisustvovao LG kupu u Iranu 2001. godine. Gvozden je potvrdio da je za osvojeno drugo mjesto dobio 1.000 KM nagrade, koju mu je isplatio optu¾eni Kureš, ali se nije mogao sjetiti ko je odluèivao o visini nagrade.

I doktor Edib Jerlagiæ se po drugi put našao u ulozi svjedoka. Ni on se nije mogao sjetiti svih detalja u vezi s dobivenim nagrada za uspjehe na turnirima u Iranu, odnosno u Indiji. Jerlagiæ je potvrdio da se na tri spiska u vezi s isplatama nagrada za osvojeno drugo mjesto na turniru u Indiji nalazi njegov potpis.

– Sjeæam se da smo dio dobivali kao dnevnice, a dio kao nagradu. Mislim da smo nešto dobili tokom boravka u Indiji. Ne sjeæam se iznosa – rekao je Jerlagiæ.

Visina premije

Fizioterapeut Radomir Æosoviæ se, takoðer, nije mogao sjetiti taènog iznosa koji je dobio kao nagradu za uèešæe na turnirima u Iranu i Indiji, ali misli da je to bilo po 1.000 KM. Nakon uvida u spiskove vezane za nagrade za turnir u Indiji, na kojima je potvrdio svoj potpis, uvidio je kako je premija bila mnogo veæa.

Nedim Jusufbegoviæ se pripremio èitajuæi novine

Bivši A-2 reprezentativac Nedim Jusufbegoviæ igrao je na turniru u Iranu. Rekao je kako se tri dana pokušava sjetiti kada se turnir desio i koliko je nagrada iznosila. Na to ga je sudija Miso upitao da li je neko sa njim razgovarao o èemu æe svjedoèiti.

– Sa mnom niko nije razgovarao. Èitam novine i pratim tok suðenja. Kada sam dobio poziv da svjedoèim, to je moglo biti jedino vezano za nastup u Iranu – odgovorio je Jusufbegoviæ.

Potvrdio je da je dobio nagradu koju mu je neko donio u Mostar ili Konjic, a se nije mogao sjetiti ko je to bio.

avaz.ba