”Navijači su se pribojavali kako ću braniti”

ImageNaj­bo­lji bh. gol­man i prvi èu­var mre­¾e re­pre­zen­ta­ci­je BiH Enid Ta­hi­ro­viæ svoj kva­li­tet de­fi­ni­ti­vno pot­vrðu­je u naj­bo­ljoj ru­ko­men­toj li­gi na svi­je­tu Bun­de­sli­gi. Si­gur­no je je­dan od naj­za­slu­¾ni­jih što se nje­gov Fris­ch auf Gop­pin­gen na­la­zi na tre­æoj po­zi­ci­ji na ta­be­li, sa de­vet po­bje­da i je­dnim po­ra­zom. A do­kaz da se Ta­hi­ro­viæ na­la­zi na vrhun­cu ka­ri­je­re je èi­nje­ni­ca da je na­kon pet ko­la naj­bo­lji gol­man Bun­de­sli­ge sa 66 od­bra­na, što je za sva­ku po­hva­lu.

Naš Ta­hi­ro­viæ je, na­ra­vno, pre­za­do­vo­ljan ka­ko se odvi­ja si­tu­aci­ja u Bun­de­sli­gi.

Na­vi­ja­èi se pri­bo­ja­va­li

– Do­bro nam nas kre­nu­lo, a bi­lo bi do­bro da ta­ko os­ta­ne. Is­ti­na je da nas ci­je­la Nje­ma­èka hva­li. Na­vi­ja­èi nas po­se­bno vo­le. I ne go­vo­re po­hval­no o na­ma sa­mo zbog re­zul­ta­ta, ne­go i zbog atra­kti­vne igre – ka­zao nam je u pe­tak naj­bo­lji bh. gol­man Enid Ta­hi­ro­viæ.

Ka­ko nam je ka­zao, naj­vi­še ga ra­du­je po­drška na­vi­ja­èa.

– Pru­¾am do­bre par­ti­je i na­dam se da æu ta­ko i nas­ta­vi­ti. Na­vi­ja­èi ci­je­ne ono što ra­di­mo, a ri­je­šio sam im sve di­le­me o mo­joj spo­so­bnos­ti. Pri­bo­ja­va­li su se ka­ko æe sve to iz­gle­da­ti ka­ko im je prvi gol­man Mar­tin Ga­lia pre­šao u Lem­go, a ja do­šao na nje­go­vo mjes­to.

Uprkos do­brim re­zul­ta­ti­ma na star­tu, on pod­vla­èi da ne­ma ni­ka­kve eufo­ri­je u Gop­pin­ge­nu.

U¾i­va­nje u po­gle­du

– Ni­su ni­ko­me po­ra­sli ape­ti­ti i am­bi­ci­je os­ta­ju kao pri­je po­èet­ka ove se­zo­ne. Tre­nu­tno u¾i­va­mo u po­gle­du na ta­be­lu i ovom li­je­pom mo­men­tu. Ali smo svje­sni da to ne­æe du­go tra­ja­ti. Na­ša re­al­nost je osmo mjes­to jer se ov­dje zna ko ko­ga mo­¾e po­bi­je­di­ti – za­vrša­va Ta­hi­ro­viæ.

A. K.

Baj­ram u Nje­ma­èkoj

– U su­bo­tu igra­mo uta­kmi­cu u Es­se­nu i svi oèe­ku­je­mo po­bje­du. Na­re­dni meè nam je tek za de­set da­na i baš smo htje­li mo­li­ti tre­ne­ra Ve­li­mi­ra Pet­ko­vi­æa da nam da dva ili tri slo­bo­dna da­na, ali sa­mo u slu­èa­ju da sla­vi­mo. Ta­ko da æu Baj­ram pro­ves­ti ov­dje, pa bih do­šao na­brzi­nu u Sa­ra­je­vo da po­sje­tim po­ro­di­cu.

san.ba