21. sedmica

VAŠA POLICIJA SLU®I VAMA

To je parola koja je, uz pokroviteljstvo EUPM-a, dobila dosta medijskog prostora u Bosni i Hercegovini. Potrošeno je brdo para na reklame po TV-u, na reklame u pisanim medijima, štampanje postera i tome slièno.

Poruka je imala dosta jasan sadr¾aj ali su graðani BiH nakon posljednjih demonstracija u organizaciji “Omladinskog pokreta za bolju BiH" ispred N/F S BiH konaèno skontali pravo znaèenje te rijeèi… Na ¾alost, ispada ovako:

Image 

”Vaša policija slu¾i vama”

Vaša – pridjev

Policija – subjekat

Slu¾i – glagol

Vama – objekat

Analiza reèenice/slogana:

Subjekat je (ne)namjerno odabrao pogrešan pridjev i tada je glagol bio puka upotreba sile nad objektom.

Eto što su pošteni graðani – objekti.

Napominjemo da smo mi, BHF, legalisti i ne podr¾avamo upotrebu sile. Ipak, svima u BiH je jasno da su demonstranti bili gradjani, djeca, studenti, demobilisani borci, djeca šehida, braæa i sestre poginulih boraca, direktne i indirektne ¾rtve genocida u BiH, sve u svemu, patrioti koji ¾ele da se ukloni kriminal iz jednog segmenta bh. društa koji se zove N/F S BiH. Znaèi, policija je trebala da stane rame uz rame sa demonstrantima i da se konaèno obraèuna sa mafijom i kriminalom koji godinama uništava bosanskohercegovaèki ponos.

Dana 1. juna 2008 godine na Koševu æe se ponovo skupiti isti ljdi, samo u još veæem broju. Pitanje koje glasi je:

Da li æete biti uz prave i istinske ljude i legende na Koševu ili æete biti na strani zakona koji kreiraju iskljuèivo za sebe sljedeæe persone:

Munib Ušanoviæ

Iljo Dominkoviæ

Sulejman Èolakoviæ

Bogdan Èeko

Hamdija Abdiæ

Mensud Bašiæ

Ranko Cvijiæ

Miroslav Æoriæ

Mirsad Ibrišimbegoviæ

Marjan Jeliæ

Zlatan Mijo Jeliæ

®ivko Marjanac

Fikret Mujkiæ

Ivan Periæ

Muhidin Rašèiæ

Slaviša Vujiæ

 

Ostali èlanci