Dominkoviæ: Krivi smo mi

Iljo Dominkoviæ je istakao je da je za propuste u licenciranju bh. klubova… odgovorna kompletna asocijacija, a ne samo pojedinac. Prema njegovim rijeèima, 30. juni 2007. godine je bio rok za usklaðivanje entitetskih statuta sa Statutom dr¾avnog saveza. Do tada je trebao biti izvršen izbor èlanova Pr­vostepene i Drugostepene komisije za licenciranje što nije uraðeno.

Image “Skupština N/FS BiH se morala odr¾ati do spomenutog datuma, a komisije za licenciranje su se trebale imenovati do kraja marta prošle godine. Generalni sekretar Munib Ušanoviæ je odgovorna osoba za sprovoðenje odluka. On je morao znati da je mandat èlanovima komisija za licenciranje istekao. SGS, koji radi certifikat za svih 53 èlanice UEFA je dao rok, 18. oktobar prošle go­di­ne, da se otklone nedostaci u licenciranju. Organi Saveza æe obaviti ovaj proces jer nismo izgubili licencu“, rekao je Dominkoviæ za Oslobodjenje, i nastavio:

“Finansijska situacija je veoma teška. Dugovanja Saveza prema dr¾avi, po osnovu poreza i doprinosa, su ogromna. Ne bje¾imo od plaæanja ovih sredstava. To ne mo¾emo uèiniti odjednom. Dr¾ava BiH mora osigurati reprogramiranje dugova koje æe Savez platiti u du¾em periodu. Predsjedništvo i Izvršni odbor æe voditi raèuna o sudskim postupcima prema Ušanoviæu i Kurešu za koje su zatra¾eni pismeni izvještaji. Predstavnici FIFA i UEFA su diplomati i oni nisu govorili o imenima na sastanku u Švajcarskoj“, izjavio je Dominkoviæ.

U Cirihu se razmatralo pitanje izgradnje Centra N/FSBiH za reprezentativne selekcije u Zenici i završetka UEFA projeka Hat-trick za izgradnju mini-terena. Andrea Skuhn i šef odjela UEFA za pomoæ nacionalnim asocijacijama Eve Pasquile pohvalno su su izrazili o dva prethodna projekta. Dominkoviæ je dodao da æe do kraja aprila biti završeno još deset mini-terena. Do sada je N/FS BiH predato na upotrebu 30 mini-terena.

 

sportcentar